పుట:నృసింహపురాణము.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

6

నృసింహపురాణము


ర్వజ్ఞుం డప్రతిమాద్భుతోభయకవిత్వప్రౌఢిశబ్దార్థయో
గాజ్ఞాసిద్ధిఘనుండు మజ్జనకుఁ డుద్యత్కీర్తిశ్రీసూర్యుఁ డీ
విజ్ఞానాత్మకవాజ్ఞ్మయంబున ముదావేశోజ్జ్వలుం డయ్యెడున్.

26


వ.

ఈనిశ్చయం బిట్టిది కావున బ్రహ్మాండాదిపురాణోక్తం బయినశ్రీనరసింహావతారం
బనుపురాణంబుఁ దెనుంగుబాసఁ బ్రకటింపలయు నమ్మహాప్రబంధంబునకు నస్మత్పి
తామహహృదయగుహావిహారమహాసింహం బగుశ్రీమదహోబలనరసింహదేవుం డధీ
శ్వరుండగుటంజేసి యవ్వాక్యరత్నరచనోపహారంబుల నమ్మహాదైవతంబు నారాధించి.

27


చ.

కృతికి విభుండు శ్రీవిభుఁడు కీర్తనపావన మైన తద్గుణ
స్తుతికృతివిష్ణుదాసులు యశోనిధు లూగ్జితపుణ్యు లుత్తముల్
కృతిం గొనియాడువారు కృతకృత్యుఁడనైతి మదీయవాంఛిత
ప్రతతిఁ జెందఁ గల్పతరుపాకము శ్రీకరకావ్యరూపతన్.

28


వ.

అని యుత్సాహంబు మిగులం జిత్తంబును వాగ్వృత్తంబును నుత్తమశ్లోకసంకీర్తనర
చనాయత్తంబును నగుచుండ నత్యుదాత్తభక్తిప్రయుక్తోల్లాసభాసితుండ నై కృతిఁ
జేయం దొడంగి.

29


షష్ఠ్యంతములు

క.

శ్రీమదహోబలతీర్థ, స్వామికి శరణాగతప్రసన్నునకుఁ గృపా
ధామునకున్ బ్రణమజ్జన, కామితఫలదునకుఁ బరమకల్యాణునకున్.

30


క.

లక్ష్మీవల్లభునకు శుభ, లక్ష్మోజ్జ్వలవక్షునకు నలభ్యాప్తనచ
స్ఫూక్ష్మార్థరూపునకు భవ, యక్ష్మనిరసనైక నిరుపమౌషధమునకున్.

31


క.

నిత్యవివేకాపేక్షని, రత్యయతత్వునకు నిరుపమాసత్త్వునకున్
నిత్యప్రహ్లాదవచః, ప్రత్యయసిద్ధునకుఁ బరమకపరిశుద్ధునకున్.

32


క.

ప్రసభసభాస్తంభారణి, విసృమరతేజోగ్నిమఖహవిర్భాగకళా
రసికాసురపశుయజనో, ల్లసనసుసంతర్పితాఖిలనిలింపునకున్.

33


క.

కంసారికి నాత్మేచ్ఛా, సంసారికి మౌనిమానసస్ఫుటకేలీ
హంసమునకు దైవికులో, త్తంసమునకు దళితకలికి దండితలలికిన్.

34


క.

ఆధారవీథిపథికా, రాధితున కగాధమధ్యరంధ్రసుధాధా
రాధౌతప్రసృమరధా, రాధరధామాంగుసకు ధరాభరణునకున్.

35


క.

భీమానుజవరదునకును, రామానుజవరదునకు శరణ్యునకును సు
త్రామానుప్రభువునకును, రామానుప్రభువునకుఁ బురాతనమునికిన్.

36