పుట:నృసింహపురాణము.pdf/4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పీఠిక

5


మన్నన గన్నభీమనమంత్రిపౌత్రుండు పేరమాంబామనఃప్రియుఁడు పోత
మాంబికావిభు సూరనార్యు మజ్జనకుని బొల్లధీనిధికిని బోలమకును


గీ.

జన్ననకు ననుజన్మునిఁ గన్నతండ్రి, వేఁగినాటఁ గరావర్తినృత్తిమంతుఁ
డనఘుఁ డెఱపోతసూరికంసారిచరణ, కమలమధుకరపతిసారవిమలయశుఁడు.

15


వ.

మదీయభావంబున నావిర్భావంబునొంది సదయానందమధురవాక్యంబుల నన్ను నిట్ల
ని యనుగ్రహించె.

16


ఉ.

ఉన్నతసంస్కృతాదిచతురోక్తిపదంబులఁ గావ్యకర్త వై
యెన్నికమైఁ బ్రబంధపరమేశుఁ డనంగ నరణ్యపర్వశే
షోన్నయ మంధ్రభాష సుజనోత్సవ మొప్పఁగ నిర్వహించి తా
నన్నయభట్టతిక్కకవినాథుల కెక్కినభక్తిపెంపునన్.

17


క.

గిరిశపదభక్తిరసత, త్పరభావము కలిమి కంభుదాసుం డనఁగా
బరఁగిన గోవిందగుణా, దరసంభృతసౌమనస్యధన్యుఁడ వెందున్.

18


క.

గురుభజనపురాయణుఁడవు, సరసబహుపురాణశాస్త్రకథావి
స్తరవేదివి వినయోదిత, ధరితుఁడ వతులానుభావభవ్యుడఁవు మహిన్.

19


క.

కావునఁ బ్రబంధరచనా, ప్రావీణ్యత నీకు సహజపరిణతసిద్ధం
బై వెలసినయది యొకకృతి, గావింపు జగద్ధితంబుగా నేఁ బనుతున్.

20


ఉ.

శ్రీమదహోబలేశనరసింహుఁడు నాప్రియదైవతంబు మ
త్స్వామి తదీయతీర్థవిభవంబును దన్మహితావతారమున్
నీ ధురోక్తిగుంభన మనీషులు మెచ్చఁగఁ బ్రస్తుతింపు నీ
కేమెయి సంభవించు నఖిలేప్సితపుణ్యఫలోదయోన్నతుల్.

21


తే.

అనినఁ బులకలు మై జాదుకొనఁగ నపుడు, మనసు వికసిల్లఁ గనువిచ్చి మహితలీల
నద్భుతానందరసమూర్తినై తలంపు, తద్గతంబుగ ధన్యత తలకొనంగ.

22


క.

ఇది యీశ్వరానుశాసన, ముదయోన్ముఖ మయ్యె నాకు నూర్జితశుభసం
పద నొనరింతుఁ బ్రబంధము, సదయనృసింహావతారసంస్తవసరణిన్.

23


చ.

ననుఁ దనపేరివాఁ డని మనంబున నెప్పుడు నాదరించుటన్
బనిచె గుణప్రసిద్ధియును భవ్యసమృద్ధియుఁ జేయుపుణ్యపుం
బని యఁట మత్పితామహుఁడు ప్రాక్తనసంయమితుల్యవర్తనుం
డనఘయశుండు పూర్ణపురుషాయుషజీవితధన్యుఁ డిమ్మహిన్.

24


తే.

అమ్మహాతుఁడు నిత్యదయార్ద్రహృదయుఁ, డతులితానందజలధి నోలాడుఁగాత
విష్ణుధర్మప్రశంసాపవిత్ర మైన, యస్మదీయప్రబంధసామగ్రివలన.

25


శా.

ప్రాజ్ఞప్రస్తుతభవ్యభోగవిభవస్ఫారాత్ముఁ డారాధ్యస