పుట:నృసింహపురాణము.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పీఠిక


క.

భవనాశనీమహాన ,ద్యవగాహనవిమలబుధజనాంతఃకరణ
న్యవసితసులభున కురుత,ర భవనజసింహత్వదళితభవకలభునకున్.

37


క.

గరుడాచలాంచలోజ్జ్వల, గరుడాసీనునకు సిద్ధగరుడామరుకున్
నరసఖమిథునోద్ధతివి, స్ఫురదపదానునకు నిత్యశుభధానునకున్.

38


క.

సారాన్వయధీవిద్యా, సారలసత్పుత్త్రపౌత్త్రసంపద్గుణసం
భారమదీయహితార్యో, దారపరిజ్ఞాతకల్పతరుఫలమునకున్.

39


క.

జ్ఞానబలశౌర్యసుఖసం, తానైశ్వర్యాదివిభవదాయిదయావి
ద్యానిత్యశ్రీఘనునకు, శ్రీనరసింహునకు భక్తచింతామణికిన్.

40