పుట:నృసింహపురాణము.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

50

నృసింహపురాణము


క.

ఏనాఁడు నన్ను నెఱుఁగడు, గావున ద్రైలోక్యహితముఁ గావింపంగన్
భావము దెలుపుచు నుండుదు, నీవిశ్వంబునకు నేన యెప్పుడు కరుణన్.

58


తే.

సకలభూతజాతములకు సముఁడ నేను, వినరె యట్లయ్యు ధర్మవిద్వేషు లైన
తామసాత్ముల సైరింప ధర్మబుద్ధిఁ, బొగడఁ గనినసాత్వికతిఁ బ్రోతుఁ గరుణ.

59


వ.

మీరు సాత్వికచిత్తులరు గావున నాకు నవశ్యరక్షణీయులు. తామసమర్దనంబు గార్యం
బుగా నాకు మీరెవ్వరుం జెప్పవలదు. మీపదంబులు మీకు సుస్థిరంబులైనవిగాఁ దలం
చి నిరాతంకహృదయులరై యుండుఁడు. పొండని యానతిచ్చిన నాజగన్నాథువచనం
బులు మహాప్రసాదం బని యంజలిరచనారమణీయంబు లగు మౌళిభాగంబులన్ బరి
గ్రహించి పురందరాదిబృందారకు లానందంబున నానందకహస్తుచేత నామంత్రితు
లై మరలి భావినరసింహరూపప్రకారం బూహించి యాశాకుతూహలప్రమోదభక్తి
పరవశమానసు లగుచుఁ దత్కార్యోద్యోగప్రవర్తకుం డగు వాచస్పతిఁ బ్రస్తుతించు
చుఁ బరమేశ్వరువాక్యంబుల నానావిధంబులం భావించి సంతసిల్లుచు నిజస్థానంబు
లకుఁ జని. రక్కాలంబున నచ్చట.

60


చ.

జగములు మూఁడు గెల్చి యొకశంకయుఁ గింకయు లేక దైత్యుఁ డ
త్యగణితవైభవంబున నిరంతరభోగపరంపరారతిన్
దగిలి మనంబుగోరినవిధంబుల వేడ్క, లఁ దేలుచుండు సొం
పుగఁ దనధర్మపత్ని యగుపొల్తియుఁ దాను మదాత్తలీలలన్.

61


చ.

ఉదధిపునొద్ద నర్థపతియొద్ద నిలింపకులేంద్రునొద్ద ను
న్మదకలలీలఁ గ్రాలు నెలనాఁగలు నాగరికంపుఁజందముల్
పొదల విలాసహాసము లపూర్వపుగర్వములం దలిర్ప న
య్యదితిసుతాహితుం గొలుతు రమ్ముడువోయినయ ట్లజస్రమున్.

62


క.

విశ్వావసుతుంబురులును, నశ్వముఖులు నరుగుదెంచి యందఱు నాదై
త్యేశ్వరు నారాధింతురు, శశ్వత్సంగీతకప్రసంగప్రౌఢిన్.

63


శా.

వీణావేణుమృదంగసంగతకళావిన్యాసమున్ బంధుర
శ్రేణీరమ్యఘనస్తనీనటనచారుప్రేక్షయున్ సంతత
ప్రాణప్రీణనగంధబంధవిలసత్కాదంబరీకేలియున్
ప్రాణంబు ల్దలకొం డెఱుంగఁ డతఁ డెబ్బంగిన్ సమస్తక్రియన్.

64


సీ.

అమృతశీకరసేకహరితవనావలి సుందరమందిరకందరములు
రత్నపుష్పామోదరమ్యకాంచనలతాకోమలమేరునికుంజములును
గనకాంబుజక్షోదపునరుక్తవాలుకాలలితమందాకినీపులినములును
హంసకుటుంబనిత్యావాసహేమాబ్జచారుమానససరిత్తీరములును