పుట:నృసింహపురాణము.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

51


తే.

నాదిగాఁగల్గు దివిజవిహారభూము, లన్నియును దానయై వేడ్క లగ్గలింప
ననుదినంబును నచ్చరు ల్వెనుకఁ దిరుగఁ, దానుఁ బ్రియయును విహరించె దైత్యవిభుఁడు.

65


వ.

ఇట్లు సంతతప్రమోదంబు లగు వినోదంబులం గాలంబు చనుచుండ నొక్కతఱి
వసంతసమయావసానం బగుటయు.

66


ఉ.

ఒయ్యన మాధవీలతల నుండుట లుజ్జనఁ జేసెఁ దుమ్మెదల్
గ్రుయ్యఁగ బాఱి పాటలతరుప్రకరంబుల మూఁగె నుక్కునన్
దియ్యనివింటికి న్మరుఁడు దీసినయమ్ములు గావ మెచ్చెఁ దా
నెయ్యెడ మల్లెక్రొమ్మొగడ లేపునఁ బాంథులవేఁటలాటకున్.

67


చ.

మలయజవారిసేకములు మౌక్తికనూతనహారలీలలన్
వలిపపుసన్నకావులను వారిరుహాక్షులనీఁగుఁజన్నులన్
గలిగినచల్మిరిం బ్రదికెఁ గాక జనావలి యిట్టివేసవిన్
గలదె శరణ్య మన్య మనఁగాఁ గడుఁ బేర్చె నిదాఘదాహముల్.

68


తే.

అదరిపాటున వేసవి పొదివికొనినఁ, గలఁగి తలఁగి పోనేఁక మలయపవనుఁ
డిందుఁ దలదూర్చికొనియె నా నింపొనర్చె, నమరుతాలవృంతముల మందానిలంబు.

69


మ.

తమచుట్టం బయలైన నూత్నశశికాంతస్ఫారవేదు ల్మహో
ద్యమచంద్రోదయలీల రేలు గరఁగం దత్తోయసంసేవనల్
గమియం దన్పొసఁగంగ నొప్పెసఁగె రంగత్కేళికాంతారభూ
జము లొప్పేమియుఁ గోలుఫోక కడునిస్సారంపుఁ బెన్వేసవిన్.

70


చ.

రమణభుజానిపీడనఁ గరంగినకాంతలవిస్ఫురన్నితం
బములఁ దలిర్చు సన్నవలిపంబులు వీడియుఁ జాఱవయ్యెఁ జె
న్నమరువినూతవక్షతనఖాంకము లింపెసలారఁ గ్రమ్మునుం
జెమటలఁ జాలఁ బచ్చులయి చిక్కఁగ నంటికొనంగఁ జేసినన్.

71


చ.

పరిమెయి మెట్టి తొల్త బహుభంగులఁ గ్రాలెడుమిత్రుఁ జైత్రునిం
బొరిగొన వచ్చె గ్రీష్మ మనుపొచ్చెపుఁబేరఁ బురారిఫాలభా
సురపటువహ్ని యంచు వెఱఁ జొచ్చినమన్మథుఁ గాచె నత్తఱిన్
సరసశిరీషకేసరలసన్మహిళామృదులాలకాగ్రముల్.

72


తే.

పగళు లెలతోఁటనీఁడలు బ్రాఁతి యయ్యెఁ, బగళులును రేలు దనుగాలిఁ బ్రాఁతి యయ్యె
రేలు వెన్నెలబయళులు ప్రియము లయ్యె, రేలుఁ బగళులు నిద్రలు ప్రియము లయ్యె.

73


వ.

ఇట్టి ఘర్మసమయంబున నసురవల్లభుండు వల్లభాజనసహితంబుగ నొక్కనాఁడు
నిజమందిరాభ్యంతరకేలీకాంతారంబునందు.

74


సీ.

ఎండక న్నెన్నడు నెఱుఁగని క్రొమ్మావినీఁడలఁ దనుపారునెలవులందుఁ
గలిగొట్టుఁ బువ్వులందలితేనియలవానఁ దడిసిన పొదరిండ్లయెడములందు