పుట:నృసింహపురాణము.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

49


ఆ.

ఆహిరణ్యకశిపుఁ డడరి సమస్తసం, పదలు గొనిన దివ్యపదముఁ బాసి
యిప్పు డున్నవార మిల హిరణ్యకశిపు, హీను లైన నరులలోనఁ గలసి.

49


ఉ.

దానవుచేతఁ గప్పుబడి దైన్యము నొందుట కోర్వలేక నీ
దైనపదాంబుజంబు లభయం బని చేరితి మెవ్విధంబునం
దైనఁ బ్రసన్నమానసుఁడ వై మముఁ జేకొనవయ్య మాకు ది
క్కైనను గాక యున్న నసురాంతక! నీవె కదయ్య యెయ్యడన్.

50


వ.

అని కృప పుట్టం బలికిన దివిజులపల్కులు మనస్కరించి మధుమథనుండు కొండొక
యూహించి యనంతరంబు వారల కిట్లనియె.

51


చ.

ఎఱుఁగుదు నేను దైత్యునియుదీర్ణమదోద్ధతచేష్టితంబు మి
మ్ముఱక పరాభవించుటయు నుల్లమునం దలపోసి వానికిన్
గొఱఁతలు నిండునంతకును గ్రూరతఁ గైకొనకున్నవాఁడ ను
క్కఱఁ దిమిరం బడంపఁ దిమిరారియుఁ బూనునె వేగకుండినన్.

52


వ.

అమ్మహాసురుండు సరసీరుహసంభవుం బ్రసన్నుఁ గావించినయప్పుడుం దనకుం జావు
లేకుండ ననేకప్రకారంబులు యోజించుకొని వేడినవాఁడు గావున వాఁ డడిగినచం
దంబు లెయ్యవియుం గాకుండ నొక్కటి తత్ప్రశమనోపాయంబు నిరపాయంబు
గాఁ బ్రయోగించుటకు నూహించినవాఁడ నది యెట్లనిన.

53


సీ.

ఆననభంగి పంచాననసమరేఖ యఖిలాంగములు పురుషానుకారి
తీవ్రనఖంబులు తీవ్రశస్త్రంబులు సంధ్యాముఖము ఘనశౌర్యవేళ
విపులాంకపీఠంబు రిపునకు వథశిల తద్భుజామధ్యభేదనము గదన
మమరభుజంగమర్త్యావాసనిగ్రహనోదన విజయప్రమోదలీల


గీ.

యిట్లు ఘోరాద్భుతస్ఫూర్తి నెసకమెసఁగ, నతులనరసింహభవ్యదివ్యావతార
మేను ధరియింతుఁ దడవులే దింక నాత్మఁ, గలఁక విడువుఁడు దేవతాగణములార!

54


క.

వినుఁ డాశ్రితరక్షణ మే, యనువునఁ గావింతునొక్కొ యని యనిశము నే
మనమునఁ దలపోయుదు మఱ, తునె శరణాగతుల మిమ్ము దురితరహితులన్.

55


చ.

ఒకమఱి నన్నుఁ బేర్కొనిన నుల్లమునం దొకమాఱు నన్ సభ
క్తికమతియై తలంచినను దెల్లము భక్తుఁడు వాఁడు నాకు వా
నికిఁ గలనేను వేఱొకటి నేరక నన్నుఁ దలంచుపుణ్యులన్
బ్రకటదయానురక్తిఁ బరిపాలన చేయుట చెప్పనేటికిన్.

56


ఉ.

చెప్పితి సర్వవేదములఁ జెప్పితి శాస్త్రవిచారపద్ధతిన్
జెప్పితి సత్పురాణములఁ జింతితకల్పమహీరుహం బనా
నొప్పుమదీయకీర్తనమ యుగ్రతపంబులఁ జెందు పుణ్యమున్
జొప్పడ నస్మదీయగుణశోభనముం గొనియాడ నేర్చినన్.

57