పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

45


మరణశిక్ష విధింపదగిన అపరాధమునకు దోషస్థాపన చేయు ఉద్దేశముతో తప్పుడు సాక్ష్యమును ఇచ్చుట లేక కల్పించుట.

194. భారతదేశములో తత్సమయమున అమలునందున్న శాసనమును బట్టి మరణ శిక్ష విధింపదగిన అపరాధమునకు ఏవ్యక్తి నైనను, తప్పుడు సాక్ష్యము ఇచ్చుట ద్వారా, దోషస్థాపితుని చేయించవలెనను ఉద్దేశ్యముతో, లేక తాను తద్వారా అట్లు చేయించగలనని తెలిసియుండి తప్పుడు సాక్ష్యమును ఇచ్చు లేక కల్పించు వారెవరైనను యావజ్జీవ కారావాసముతో గాని పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి కఠిన కారావాసముతో గాని శిక్షింపబడుదురు; మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు;

తద్వారా నిర్దోషి దోష స్థాపితుడై , మరణశిక్షను అనుభవించినచో,

మరియు అట్టి తప్పుడు సాక్ష్యమును ఇచ్చిన పరిణామముగా నిర్దోషి దోష స్థాపితుడై మరణ శిక్షను అనుభవించినచో అట్టి తప్పుడు సాక్ష్యము ఇచ్చిన వ్యక్తి మరణ శిక్షకుగాని ఇందు ఇంతకుముందు వివరింపబడిన శిక్షకు గాని పాత్రుడగును.

యావజ్జీవ కారావాసముతో ,లేక కారావాసముతో శిక్షింపదగిన అపరాధమునకు దోషస్థాపితుని జేయు ఉద్దేశముతో తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చుట లేక కల్పించుట.

195. భారతదేశములో తత్సన యమున అమలుసందున్న శాసనమును బట్టి మరణ శిక్ష విధింపదగినది కానిదైనను, యావజ్జీవ కారావాసముతో గాని ఏడు సంవత్సరముల దాక లేక అంత కెక్కువ కాలావధికి కారావాసముతో గాని, శిక్షింపదగిన అపరాధములకు ఏ వ్యక్తి నైనను తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చుట ద్వారా దోష స్థాపితుని చేయించవలెనను ఉద్దేశ్యముతో లేక తద్ద్వారా తాను అట్లు చేయించ గలనని తెలిసియుండి తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చు, లేక కల్పించు వారెవరైనను, ఆ ఆపరాధమునకు దోష స్థాపితుడైన వ్యక్తి ఏ శిక్షకు పాత్రుడగునో ఆదే శిక్ష కు పాత్రులై యుందురు.

ఉదాహరణము

'జడ్' ను బందిపోటు ఆపరాధమునకు దోషస్థాపితుని చేయించవలెనను ఉద్దేశ్యముతో న్యాయస్థాన సమక్షమున 'ఏ' తప్పుడు సాక్ష్యమును ఇచ్చును. బందిపోటు చేసినందుకు శిక్ష యావజ్జీవ కారావాసము లేక జూర్మానాతో గాని జుర్మానా లేకుండా గాని పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కఠిన కారావాసము; కావున 'ఏ' అట్టి యావజ్జీవ కారావాసము నకైనను, జుర్మానాతో గాని, జుర్మానా లేకుండా గాని అట్టి కారావాసమునకై నను శిక్షాపాత్రుడగును,

తప్పుడుదని తెలిసిన సాక్ష్యమును ఉపయోగించుట.

196. తప్పుడు దనిగాని, కల్పితమై నదనిగాని తనకు తెలిసియున్న ఏదేని సాక్ష్యమును నిజమైన సాక్ష్యమని, లేక యదార్ధ మైన సాక్ష్యమని అవినీతికరముగా ఉపయోగించు లేక ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను తప్పుడు సాక్ష్యము ఇచ్చియున్న లేక కల్పించియున్న ఎట్లో అదే రీతిగా శిక్షింపబడుదురు.

తప్పుడు సర్టిఫికేట్టును జారీచేయుట, లేక దాని పై సంతకము చేయుట.

197. శాససరీత్యా ఈయబడవలసిన లేక సంతకము చేయబడవలసిన సర్టిఫికేట్టునుగాని, శాసనరీత్యా ఏదేని సంగతికి సంబంధించిన సాక్ష్యమునందు స్వీకరింపదగినట్టిదిగా చేయబడిన ఏదేని సర్టిఫికెట్టుగాని ఆట్టి సర్టిఫికెట్టు ఏ ముఖ్యాంశము నందైనను తప్పుడుదని తెలిసియుండి లేక తప్పుడుదని విశ్వసించుచుజారీచేయు, లేక దానిపై సంతకము చేయు వారెవరైనను, తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చియుండిన ఎట్లో ఆదే రీతిగా శిక్షింపబడుదురు.

తప్పుడుదని తెలిసిన సర్టిఫికేటును నిజమైనదిగా ఉపయోగించుట.

198. అట్టి ఏ సర్టిఫికేట్టునైనను, ఏదేని ముఖ్యాంశమునందు తప్పుడుదని ఎరిగియుండియు, నిజమైన సర్టిఫికేట్టు అని అవినీతికరముగా ఉపయోగించు లేక ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించువారెవరైనను, తప్పుడు సాక్ష్యను నిచ్చియుండిన ఎట్లో అదే రీతిగ శిక్షింపబడుదురు.

శాసనరీత్యా సాక్ష్యముగా స్వీకరింపదగిన ప్రఖానములో అబద్దము చెప్పుట.

199. ఏదేని న్యాయస్థానముగాని, ఎవరేని పబ్లికు సేవకుడుగాని, ఎవరేని ఇతర వ్యక్తి గాని, ఏదేని సంగతికి సాక్ష్యముగా ఏదేని ప్రఖ్యానమును స్వీకరించుటకు శాససరీత్యా బాధ్యత లేక ప్రాధికారము కలిగియుండినపుడు ఆ ప్రఖ్యానము ఏ సంగతిని గూర్చి సాక్ష్యముగా స్వీకరింపబడుటకై లేక ఉపయోగించబడుటకై చేయబడునో అందుకు ముఖ్యమైన ఏదేని అంశమునకు సంబంధించి తప్పుడుదైన, మరియు తప్పుడుదని తనకు తెలిసియున్నట్టిదైనను అట్టిదని తాను విశ్వసించునట్టిదైనను, లేక నిజమైనదని విశ్వసించనట్టిదైనను అగు దేనినైనను ఆ ప్రఖ్యానమునందు చెప్పు వారెవరైనను, తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చియుండిన ఎట్లో అదేరీతిగా శిక్షింపబడుదురు.

అట్టి ప్రఖ్యానము తప్పుడుదని తెలిసియుండియు నిజమైన దానినిగా ఉపయోగించుట.

200. ఏదేని ఆట్టి ప్రఖ్యానమును, ఏ ముఖ్యాంశమునందైనను అది తప్పుడుదని తెలిసియుండి, నిజమైన దానినిగా అవినీతికరముగా ఉపయోగించు లేక ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించువారెవరైనను తప్పుడు సాక్ష్యము నిచ్చి యుండిన ఎట్లో అదేరీతిగా శిక్షింపబడుదురు.

విశదీకరణము :-- ఏదైనా లాంఛన లోపము జరిగినదను ఆధారముపై మాత్రమే స్వీకారయోగ్యము కాని ప్రఖ్యానము, 199 నురియు 200 పరిచ్చేదముల యొక్క భావములో ప్రఖ్యానముగానే యుండును.