పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

14


ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశముగాని ఎరుక గాని ఉండవలసిన అపరాధమును మత్తెక్కిన వ్యక్తి చేయుట.

86. చేయబడిన కార్యము ఒక ప్రత్యేకమైన ఎరుకతోగాని ఉద్దేశముతోగాని చేయబడిననే తప్ప అపరాధము కానట్టి కేసులలో, సుత్తావస్థలో ఆ కార్యమును చేయు వ్యక్తి , అతనికి మత్తు కలిగించిన వస్తువు అతనికి తెలియకుండ లేక అతని ఇష్టమునకు వ్యతిరేకముగా అతనికీయబడియుండిన నేతప్ప, మత్తు లేకపోయినచో అతనికి ఎట్టి ఎరుక ఉండి ఉండెడిదో అట్టి ఎరుకయే అతనికి ఉండిఉన్నట్లు, చర్యలకు పాత్రుడగును.

మరణము లేక దారుణమైన ఘాతను కలిగించు ఉద్దేశము లేకయే మరియు కలిగించ గలదను ఎరుక లేకయే సమ్మతిపై చేసిన కార్యము.

87. మరణము లేక దారుణమైన ఘాతను కలిగించు ఉద్దేశము లేకయే, మరణము లేక దారుణమైన ఘాతను కలిగించగలదని చేయువానికి ఎరుక లేకయే, చేసినదేదియు, దాని వలన కలుగు ఏదేని కీడును సహించుటకు పదునెనిమిది సంవత్సరములు దాటిన వయసు కలిగి, అభివ్యక్తమైన లేక గర్భితమైన సమ్మతి నొసగిన ఏ వ్యక్తి కైనను దాని వలన కలుగునట్టి లేక కలిగించవలెనని చేయువానిచే ఉద్దేశింపబడినట్టి కీడు కారణముగా గాని, అట్టి కీడు కలిగే ముప్పునకు లోనగుటకు సమ్మతించిన అట్టి వ్యక్తికి ఎవరికైనను కీడు కలుగజేయగలదని చేయువానికి తెలిసియున్నట్లు ఏదేని కీడు కారణముగ గాని, అపరాధము కాదు.

ఉదాహరణము

'ఏ' 'జడ్', అను వారు ఒకరితో నొకరు సరదాగా సాము చేయుటకు ఒప్పుకొందురు. ఈ ఒప్పందమునందు క్రీడా నియను ఉల్లంఘనము లేకుండ అట్టి సాము చేయుటలో కలిగింపబడు ఏదేని కీడును సహించుటకు వారిరువురి సమ్మతి గర్భితమై యున్నది. యధానియమముగా ఆడుచు 'జడ్' కు 'ఏ' ఘాత కలిగించుచో, 'ఏ' ఎట్టి అపరాధమును చేయలేదు.

మరణము కలిగించు ఉద్దేశము లేకుండ వ్యక్తిఎలుకొరకు సద్భావముతోను, అతని సమ్మతితోను చేసిన కార్యము.

88. మరణమును కలిగించు ఉద్దేశము లేనట్టి దేదియు, దానివలన కలుగు కీడును సహించుటకు లేక ఆ కీడు కలిగే ముప్పునకు లోనగుటకు, అభివ్యక్తమైన లేక గర్భితమైన సమ్మతి నొసగిన ఏ వ్యక్తి యొక్క మేలుకొరకు అది సద్బావముతో చేయబడినదో, ఆ వ్యక్తికి ఆది కలిగించునట్టి లేక చేయువానిచే కలిగింప ఉద్దేశింపబడినట్టి, లేక చేయు వానికి అది కలిగించగలదని తెలిసియున్నట్టి ఏదేని కీడు కారణముగా, అపరాధము కాదు.

ఉదాహరణము

'ఏ' అను ఒక శస్త్ర చికిత్సకుడు, తానొక ప్రత్యేక శస్త్ర చికిత్స చేసినచో బాధాకరమైన వ్యాధితో నున్నటి 'జడ్'కు మరణము కలుగవచ్చునని తెలిసియుండి, అయితే 'జడ్'కు మరణము కలిగించు ఉద్దేశము లేకుండ, 'జడ్'కు మేలు కలుగవలెనని సద్భావముతో ఉద్దేశించి 'జడ్' సమ్మతితో 'బడ్'కు ఆ శస్త్రచికిత్స చేయుసు. ఎట్టి అపరాధమును చేయలేదు.

బిడ్డ యొక్క లేక ఉన్మాద వ్యక్తి యొక్క మేలుకొరకు సంరక్షకుడు చేసిన లేక సంరక్షకుని సమ్మతితో సద్భావ పూర్వకముగా చేసిన కార్యము.

89. పండ్రెండు సంవత్సరముల లోపు వయసుగల లేక మతి స్తిమితము లేని వ్యక్తి యొక్క మేలు కొరకు సద్భావముతో ఆ వ్యక్తి యొక్క సంరక్షకుడుగాని, శాసన సమ్మతమున ఆ వ్యక్తి యొక్క రక్షణభారము కలిగి ఉన్న, ఎవరేని ఇతర వ్యక్తి గాని, ఆ సంరక్షకుని యొక్క లేక శాసనసమ్మతముగా రక్షణభారము కలిగియున్న ఆ ఇతర వ్యక్తి యొక్క అభివ్యక్తమైన లేదా గర్భితమైన సమ్మతితోగాని, చేసినదేదియు, ఆ వ్యక్తికి దానిచే కలుగునట్టి, లేక చేయు వానిచే కలిగింప ఉద్దేశింపబడినట్టి, లేక కలిగించగలదని చేయువానికి తెలిసియున్నట్టి ఏదేని కీడు కారణముగా అపరాధము కాదు :

మినహాయింపులు.

అయితే——

మొదటిది :-- ఈ మినహాయింపు ఉద్దేశపూర్వకముగా మరణము కలిగించుటకు గాని, మరణము కలిగించ ప్రయత్నించుటకు గాని విస్తరించడు :

రెండవది :-- ఈ మినహాయింపు మరణమును లేక దారుణమైన ఘాతను నివారించుటకైనను, తీవ్రమైన రోగమును లేక అంగవైకల్యమును నయము చేయుటకైనను కానట్టి ఏ ఇతర ప్రయోజనము కొరకో, మరణము కలిగించగలదని చేయుచున్న వ్యక్తి ఎరిగియు చేసినట్టి ఉనికిని విస్తరించదు:

మూడవది :--- ఈ మినహాయింపు, మరణము లేక దారుణమైన ఘాతను నివారించుటకై నను, ఏదేని తీవ్రమైన రోగమును లేక అంగవైకల్పమును నయము చేయుటకైనను తప్ప, స్వచ్ఛందముగా దారుణమైన ఘాత కలిగించుటకు, లేక దారుణమైన ఘాత కలిగించుటకై ప్రయత్నించుటకు విస్తరించదు:

నాల్గవది :-- ఈ మినహాయింపు ఏ అపరాధమును చేయుటకు విస్తరించదో, ఆ అపరాధ దుష్ప్రేరణకును విస్తరించదు.