పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సంశ్లిష్ట వాక్యాలు

53


d. ప్రసాదు మద్రాసు వెళ్ళాడు
               → * a. ప్రసాదు వెళ్ళిన మద్రాసు.
                      b. ప్రసాదు వెళ్ళిన పూరు.

స్వామ్యార్థంలో నిష్పన్నమైన నామంలో ఉన్న కు బదులు వికల్పంగా గల శబ్దం ఆదేశమవుతుంది.

(149)

a. డబ్బున్న వాళ్లు → డబ్బుగల వాళ్ళు.
b. పిల్లలున్న వాళ్ళు → పిల్లలు గలవాళ్ళు,
c. తెలివున్న వాడు → తెలివిగల వాడు.

2.713 : గురించి అనే విభ క్తి నేటి భాషలో కర్మార్థంలోను, ప్రయోజనార్థంలోను ఉపయోగిస్తారు. కర్మార్థంలోనే నామ్నీకరణం సాధ్యం.

(150)

a. నేను సుజాతను గురించి చెప్పాను.
              → నేను చెప్పిన సుజాత.
b. అతను డబ్బు గురించి వచ్చాడు
              → • అతను వచ్చిన డబ్బు.

2.714 : నుంచి అనే విభక్తి వ్యాపారాదిని సూచిస్తుంది. ఆ అర్థంలో నామ్నీకరణం సాధ్యంకాదు.

(151)

అతను కాలేజి నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు
                   → * అతను ఇంటికి వచ్చిన కాలేజి.

కాని నుంచి తో ఉన్న ఈ కింది వాక్యాలనుంచి నామ్నీకరణం సాధ్యమయింది.

(152)

a. అత్తగారు బావినుంచి నీళ్ళు తెచ్చింది
                → అత్తగారు నీళ్ళు తెచ్చిన బావి.

b. మా ఆవిడ మార్కెట్ నుంచి అరటి పండ్లు తెచ్చింది
               → మా ఆవిడ అరటిపండ్లు తెచ్చిన మార్కెట్

c. సుజాత చెట్టునుంచి పువ్వులు కోసింది
               → సుజాత పువ్వులు కోసిన చెట్టు.