పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

54

తెలుగు వాక్యం

ఈ పై వాక్యాల్లో నుంచి కి బదులు (a) లో లో నుంచి, (b) లో దగ్గర నుంచి, (c) లో మీద నుంచి అని వికల్పంగా ప్రయోగించవచ్చు. అందే (151) లో లేని అధికరణార్థం (152) లో ఉంది. (152) లో నుంచి కర్మపదం యొక్క ఆధార పదాన్ని సూచిస్తున్నది. ఈ అర్థంలో మాత్రమే నుంచి తో నామ్నీకరణం సాధ్య మయింది.

ఒక తెలుగు సినిమాలో దిగివచ్చిన దేవలోకానికే తిరిగి వెళ్ళింది. అనే డైలాగు ఉంది. దిగివచ్చిన దేవలోకం అనే నామబంధానికి మూలవాక్యం ఆమె దేవలోకంనుంచి దిగి వచ్చింది, అనేదే అయిఉండాలి. ఇక్కడ కూడా నుంచి కి లో నుంచి అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు.

సి. విజయలక్ష్మి రచించిన కారుచీకటికి కాంతిరేఖ అనే పుస్తకంలో శవం వెళ్ళిన ఇల్లులా అనే ప్రయోగం ఉంది. దీనికి మూల వాక్యం ఇంటినుంచి శవం వెళ్లింది అనే అయి ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా నుంచికి లోనుంచి అనే అర్థం చెప్పుకోవాలి. దాశరథి రంగాచార్యులుగారి మాయజలతారు అనే నవలలో పీనుగు వెళ్లిపోయిన ఇల్లులా అనే ప్రయోగానికీ ఇట్లాంటి విపరణే ఇయ్యాల్సి ఉంటుంది. దీన్నిబట్టి, అధికరణార్థబోధ ఉన్న నుంచి తో నామ్నీకరణం జరుగుతుందని తెలుసుకోవచ్చు.

2.715: లో, మీద అనే విభక్తులు అధికరణార్థాన్ని సూచిస్తై. ఈ అర్థాల్లో నామ్నీకరణ సాధ్యం.

(153)

a. మా ఆవిడ భరిణెలో డబ్బు దాచి పెడుతుంది.
               → మా ఆవిడ డబ్బు దాచిపెట్టే భరిణె.

b. మా ఆవిడ పరుపు కింద డబ్బు దాచిపెడుతుంది.
               → * మా ఆవిడ డబ్బు దాచిపెట్టే పరుపు

c. చింతచెట్టు మీద చిలక కూర్చున్నది.
               → చిలక కూర్చున్న చింత చెట్టు.

d. చింత చెట్టు కింద చిలక కూర్చున్నది.
              → * చిలక కూర్చున్న చింతచెట్టు.

పైన ఉదాహరించిన వాటిలో (b), (d) లలో నిష్పన్న మైన నామబంధాలు