పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/868

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కామడీ ఆఫ్ ఎఱ్ఱర్సు.

ప్రథమాంకము.

<poem>

     1. ప్రదేశము ౼౼ ప్రభు మందిరమునందలి చావడి.

(ప్రభువు, వర్తకుఁడు, కారాగృహాధిపతి ఉద్యోగస్ధులు ఇత

            సేవకులు పవేశించినమీఁదట.

ఏజియ౯ ౼౼ నరపాల ! యరుదెమ్ము ననుశిక్షసేయ,

    మరణదండమున మాను నావెతలు.

ప్రభు ౼౼ వర్తక ! మఱియేమపలుక కుమింక

    వార్తులకొఱకుఁగానకట ! మాలంక
    ధర్మశాస్త్రంబుల తగవేదఁగాను,
    గూర్మిఁ, బాక్షికబుద్ధిఁ గూరను నేను.
    వేయేల ? మాదీవిబేరులఁ బట్టి,
    న్యాయమార్గమునందె నడచెడునట్టి
    వారి, మీచట్టాలఁ బరీఁగించుకిన్న
    క్తూరశిక్షలకును గుఱిసేయ మొన్న, ౼౼
    ప్రాణదానమునకు బదులుగానొసఁగఁ
    బాణిని బంగారుపస లేమిఁ బొసఁగఁ ౼౼
    మీరాజు, దతమాలి, మీఱిమావారిఁ,
    గ్రూరుఁడై, చంపినకొఱగామి, నోరి !
    పుట్టినవైరంబు, గట్టిమచ్చరము: 
    నెట్టును మీమీఁద నెప్పుడుఁగరము,
    జాలిపుట్టఁగ నీవు, జడినిప్పులొలుకు
    క్రాలెడుమావేఁడికఱకుఁ జూవులకు.
<poem>