పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/864

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
స్త్రీవునర్వివాహ సభా నాటకము

సంతయునుజుడనందఱుననవరము, దరనుసుఖూలయియుండుట దై వమతము.

జగ;-క. జనులేల్లవారు నుఖూలయి మనవలయు నటంచు దైవమతమగు నేనిన్ మనవారిలొన నిందఱు వనితలు వెత నొందనేల వైదవ్యముచేక్.

విర;-గీ. ఉర్వజనులకుస్వాతంత్ర్యముండుకతన మనసువచ్చినగతిమంచిపనినిగాని చెడ్డపనిగ్రాని వారలు చేయగ్రలరు దానిచే వచ్చె నిక్కట్టు తరుణులకును.

క.వేదాంతు లేమిచేప్పిన మేదిని స్వాతంత్ర్య ముండు మిగులగ్ర మనకం చేదేశజనుల నడిగిన నదటఁ జెప్పదురు వార లనుబగరిమక్.

జగ;-గీ. నరులకే స్వతంత్రతయున్న దరణిలొన గొప్పయుద్యొగమును జేయగొరువారి కేల యాపని కారాదు తేలికగను మంత్రిపద మొంద నాకును మనసుగలదు.

విర;-సీ. నీకొక్కనికె గాక నఖలమానవులకు స్వాతంత్ర్యమెప్పడుఁజాలగలదు నీకు మంత్రిపదంబు నీకుండుటకుఁగూడఁ బరమస్వతంత్రుండుదరణిపతియు నదిగాక నివలె యత్నంబు చేయువా రెందఱో యాపని కుందురరయు వారలకును నుండు స్వాతంత్ర్య మిటనీదు యత్నంబు చెడునట్టులడ్డుపడగ