పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/741

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

<poem>ప్రదమాశ్వాసము గీ ఆరంగిచెడుతఱి నొకర నిలిచి

 వినిరు  వివన చెఁబూని వెనుకఁబూల
 పొను పొక్కటి సవరించి పవ్వళింప,
 దొడలపై నిడుకొని మెల్లనడుగులొతు
క. నడి రెయిమైనఁ బలువురు,
  బడీబడీ నడత్తెంచి రెని వారికి సరిగా
   గుడువగ ఁబెట్టు నప్పడ,
 మడ్డికట్టుచు  వంటచెసి  మరియాదమెయిన్,
 గీ,అదును తప్ప కుండుఁగ నొరెమమురుచుటకు
   నింటి తిరుపునఁ దను మఱపిచుటకును
   దవసియంతవాఁడునుజొక్కఁ దలిరుఁబొండ్ల
   యిచ్చకబులఁ బడనివా రెవ్వ రింక
 వ, ఆట్లు,
గీ, కూర్మి మగఁడు కన్నులఁ గపకొనగనుండి
   యంతకంతకు మేనిళ్ళువింతమిఱఁ
  బాలఁ గసిగాట్టులుగఁ  దిండిసలువఁబాదె,
  నెలలునిండె నిళ్ళాటప్రొద్దులునుడాసె,
 క. ముగుద యెక మంచినాఁటను
 మగవానిం గనియె మగఁడు మదినుప్పొంగ
 మగవానిఁ  గన్న తండ్రియు,
 మగువాం గన్న ట్టితల్లి మక్కువపడరె.
సీ, ఏతొందరయు లెక యెలమితొఁ జుట్టముల్
                నిండు మెడుకఁ జెంద రెండుతలలు
 కుదురుగా నెర్పడి పడినాఁడులునుజన్న
                  మ ఱునాఁడు పురిటిసి ళ్ళిరసిపొసి