పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/486

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

క. చనునెడ దేరిదురునునడ

కనుగొమియాతండు నలుడుగాదగుగాకు
న్ననులాతియొక్కఁడీలా
గునదత్తడుల తెఱగులెఱుగునెయనియెంచ౯

క. కనుజెరచిజూచునంతకుఁ

జెనయుచునె త్తయినగట్ల చెట్లకొనలెడన్
గనుగొననైతఱిసితురుగఁ
గనుగొనగరాక యెదుటికడనడ గుగుడున్

సీ.ఈడుజాడలను సూడ నీతండునలుసాటుగాగనించుకయెంతకననయ్యె

నీలాటియెడలేల తలిచెనోలెస్సఁ దెలియనగునె కలతెఱగునాకు
నట్టియయ్యలు చాలనంగద లౌతఱి దాగియుందురుగాదె తగినచోట్ల
నితడెనలుండైన నెట్లుండునిచ్చట దొల్లియెకానల దూఱెగాదె.
యనుచుజనుచున్న తఱిజీరయించితాఁకి
జాఱినేల గూలిన వలుచక్కిజూచి
యితడు దిగిచీరగై కొనియేగుదెంచు
నంతకునుదేరుకడు దోలకనినవతడు

క. ఏలికయాచోటిచటికి ! నాలుగుకోసులయియుండు నడుచునెయితడా

నేలకు దేనేరండిదె ! తోలెదదేరంచునాడి తొల్లిటికంటెన్ .

క. తొందరగ జననిచ్చుచు

నందందుల యూళ్ళుదాటి యరుగుచునుండన్
నందుననయోధ్యయేలిక
చెందొక కాలకు కడదాడి చెట్టును గనియెన్.

చ కనివలు జూచి యిట్లనియె గనుగొని కాని యెఱుంగరెల్లరున్

దనరగనన్ని యెన్నిక యొనర్చు తెఱుంగదియే నెఱుంగుదుం