పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/485

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
తృతీయా శ్వాసము
తిరుగగడిదేఱినలుగడల్ తెలియజూచి
యెట్టకేలకు దనలోననిట్టులనియె.

ఆ. కానదన్నుడించి కడచన్నకతనగా

కలికి యిట్లుచేయ గడగెనేడు
గోతియెంతయు నెదగూర్చునునాకంచు
నచ్చియుండనతడె హెచ్చుచెనటి.

ఆ. గోలనాకుగూర్చు గొడుకులుగలయది

యిట్టులేలచేయు నింతియైన
నెఱిగియరుగుదెంతు నీఱేనితో గూడి
యేగియచటికంచు నెదదలంచి.

గీ.తొల్లితనక త్తలానుల దోలునతడు

తెచ్చియిచ్చటనుంచిన తెల్లజిగిని
దనచుఱుకైన తనతేరి తత్తడులను
రెంటిగొని తెచ్చితద్దయుదంటయగుచు.

ఉ. తేరికిగట్టుచోనొఱగి తేజులుతూలుటగాంచి ఱేడులో

దారినిసోల కీయసదుతత్తడు లెట్టుగ నేగనేర్చు నీ
కోరికదీఱ నొండుజత గూరిచిగట్టుట లెస్సయన్న లో
నీరికలెత్తిహెచ్చరిక నిట్లనియె న్నలుడోర జూచుచున్.

క. ఈ తేజీలించుకలో ! నీతేరీడ్చుకొని యలుగు నింకెఱనరుగుం

జూతఱలి యయోధ్యకునే ! డేతొగదాయ కడలితఱి కేగెడుతఱికిన్.

గీ. అనినిటులైనఁ గడులెస్స యరిగిసరగ

సూరుచేరిన యంతటినొక్కసారి
కోరికలు దీర్తునని తేరుసేరియొక్కఁ
నలుడునింకొక్కడునుదోనుదోడనరుగు దేర.