పదబంధ పారిజాతము/జాడించి తన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జాడపడు

 • ఎక్కువగా ఉన్నవి తక్కు వై పోవు, విరళ మగు.
 • రూ. జాడలు పడు.

జాడించి తన్ను

 • కాలుతో తీసి తన్ను.

జాడించి పలుకు

 • గట్టిగా తిట్టు.
 • "సామాన్య యోగుల జాడించి పలుక." ప్రభు. 3. 86.

జాడు పేడు

 • తృణప్రాయం, దిగదుడుపు ప్రాయం, తాడుతోను చెక్కపేడుతోను సమాన మనుట.
 • "....ధీజనస్తుత వచోవిభవంబు నశేష చక్రివా, దోడన సాటిగా నతనితోఁ బెఱమంత్రులు జాడు బే డనన్." శృం. శాకుం. 1. 6.

జాతకర్మ

 • పుట్టినబిడ్డకు చేయు సంస్కారము.

జాతాశౌచం

 • పురుడు.
 • చూ. మృతాశౌచం.

జాతి...

 • ఉత్తమ మైన, శ్రేష్ఠ మైన. మంచి జాతికి చెందిన అన్న అర్థంతో ఆరంభ మై, ఉత్తమ మైన అన్న విశేషణంగా నిలిచిన మాట.
 • జాతివార్తా చమత్కారములు, జాతికుక్క, జాతిసరుకు, జాతి ముత్యాలు ఇత్యాదులు.
 • చూ. జాతిగా.

జాతిగా

 • అందముగా.
 • "జాతిగాఁ దాల్చి నెఱ మిండజంగ మగుచు." హర. 5. 41.
 • చూ. జాతి...

జాతినాగు

 • మంచిజాతి సర్పము.
 • "జాతినాగులఁ జంపుచుండి, ప్రతిమ నాగులకును బాల్వోసినట్టు." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 202.
 • బ్రతికి ఉన్న నాగులను వదలి, ఱాతి నాగులకు పాలు పోసినట్లు - వ్యర్థము.

జాతివార్తలు

 • జాతీయములు.
 • "జాతివార్తలు దొలఁక రసంబు గులుకఁ, గవిత రచియించుఁ గల్పించి కతలు నుడువు." శుక. 2. 14.

జాదరలు

 • పెండ్లిండ్లలో తొలుత కుల పాలికాపూజ చేసి మూకుళ్లలో మొలక పోస్తారు. ఆ మొలకలు.
 • "ఈశు నుద్వాహమున కమరేంద్ర దిగ్వి, లాసవతి పైఁడిపాళియఁ బోసి తెచ్చు, జాదరలొ నాఁగ రాగపూర్ణోదయేందు, బింబమునఁ బాండుకిరణాంకురంబు లెసఁగె." కుమా. 8. 112. జాదరాడు
 • గందవొడి చల్లుకుంటూ క్రీడించు.

జాదుకొను

 • పరవశ మగు, భావాతిరేకముచే నుద్రిక్త మగు.
 • "సకలాంగకంబులు జాదుకోఁ బులకించి." నైష. 5. 9.
 • "అర్థి యనుపేరు చెవి సోఁకినంత మాత్ర, జాదుకోఁ బులకించె నజ్జన విభుండు." నైష. 3. 48.

జాదులు ప్రసాదము నగు

 • తనకు సహజంగానే యిష్టమయినది దైవప్రసాదము కూడా అయిన దనుట.
 • "సంతస మంది జాదులు ప్రసాదము నయ్యె నటంచుఁ బొంగి నా,గాంతకుఁ డంబుజోదర.." పారి. 2. 75.
 • "అనూన మైనచ,క్కందనమున్ సువర్తనముఁ గల్గినఁ బెన్మిటి కేమి చెప్ప ? నా, చందనగంధి జాదులు ప్రసాదము గాదె చకోరలోచనా!" కళా. 7. 95.
 • చూ. జాజులు...

జాదులు వేచు

 • అననురూప కార్యమున కగ్గము చేయు, సుకుమార మైనవానిని కఠినంగా శిక్షించు.
 • "సరవి యెఱుంగ లే కకట జాదులు వేఁచెను మంగలంబునన్." శృం. శాకుం. 2. 62.

జానకిత్రాడు

 • 1. నిప్పు ముట్టించే తాడు.
 • 2. కర్ణాటకపు తుపాకుల చెవియం దుండే నిప్పు ముట్టించే త్రాడు.
 • బాణసంచా కాల్చేందుకూ ఉపయోగిస్తారు.

జా నగు

 • అంద మగు; తేట యగు.
 • "పల్కుననబోఁడి జా నగుపల్కు లిడుచు." అచ్చ. రా. బాల. 6.

జా నఱు

 • విచక్షణాజ్ఞానం కోల్పోవు.
 • "జానఱి పశుపతి నుఱక వి, దానమహారంభుఁ డైనదక్షుం డనున,జ్ఞానికి." కుమా. 2. 15.

జానుగా

 • తేటగా.

జానుతెనుగు

 • తేట తెనుగు. మంచి తెనుగు.
 • "సరళము గాఁగ భావములు జాను తెనుంగున నింపుపెంపుతో..." కుమా. 1. 35.
 • "ఉరుతర గద్య పద్యోక్తుల కంటె, సరస మై పరఁగినజాను తెనుంగు, చర్చింపఁగా సర్వసామాన్య మగుట...." బస. 1.

జానుపడు

 • తేట తెల్ల మగు. భార. ఆర. 2. 214.

జానువాఱు

 • చూ. జానుపడు. జాపత్తిరి
 • జాతిపత్త్రి.

జా పరమేశ్వరా అను

 • పాఱిపోవు.
 • జానపదకథలలో ఎవ రైనా పోవునప్పుడు 'జా పరమేశ్వరా' అనడం వినవస్తుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "జా పరమేశ్వరా యనిన జంతువులన్నియుఁ బోయె మాయ మై." వరా. 1. 148.

జాబు జవాబు

 • ఉత్తరాలు. జం.

జాము వేగు

 • బ్రతుకు గడచు.
 • "చట్టు కూఁతురు గలుగ నీ జాము వేఁగె." నిరంకు. 3. 30.
 • వాడుకలో -
 • "అలాంటి భార్య ఉండబట్టి నీవు గడుపుకొస్తున్నావు గానీ లేకపోతే యీపాటికి ఏమై పోయేవాడివో?" వా.

జారీచెంబు

 • ప్రయాణాదులలో ఉపయోగించే ఒకవిధ మైన చెంబు.

జాఱ విడుచు

 • విడిచి వేయు.
 • "సత్కలాపంబులు జాఱ విడిచె." శివ. 2. 102.

జాఱిపోవు

 • పోవు, చ్యుత మగు.

జాఱుకొప్పు

 • కొనముడి.

జాఱుపైట

 • జాఱుచుండునట్టు వేసుకొను పైట.

జాఱుముడి

 • దువ్వుముడి.

జాఱువాఱు

 • చ్యుత మగు, తొలగు.

జాఱువోవు

 • తొలగు.

జాలకఱ్ఱ

 • నల్లఱాతియందు బెజ్జము లేర్పఱచిన కిటికీ. శ. ర.
 • వెలుతురు ప్రసరించుటకు రాతిలో చేసిన బెజ్జము. బ్రౌన్.
 • నిలువుగా కఱ్ఱను నాటిన కిటికీ. వావిళ్ల ని.

జాలవల్లిక

 • తాంబూలం తట్ట - అందుపై నగిషీ చేసి ఉంటారు.

జాలవాడు

 • ఈటెకాడు. బ్రౌన్.

జాలిక లేకనే బంగర మాడు

 • అతి సాహసి, నేర్పరి, జాణ అని నిరసనగా అనుటలో -
 • "అదా అమ్మా ! జాలిక లేకనే బంగర మాడుతుంది." వా.

జాలిగుండె

 • దయాళువు.

జాలి గుడుచు

 • దు:ఖపడు.

జాలిగొను

 • విచారపడు, భయపడు.

జాలిపడు

 • దు:ఖపడు, కష్టపడు. ఇందుకు దగ్గఱి భావచ్ఛాయలలో... నేటి వాడుకలో కృప సూపు అన్నట్లు వినవస్తుంది.
 • "వాణ్ణి జాలి దలచినవాడు పాపాత్ముడు." వా.

జాలిపెట్టు

 • 1. బాధించు. భీమ. 4. 112.
 • 2. సొదపెట్టు.
 • "పెక్కుమాటల నిఁక జాలిపెట్ట నేల?" కాశీ. 2. 88.

జాలి పొందు

 • భయభ్రాంత మగు.
 • "గోలాంగూలకులంబు లాకులపడెన్ ఘోషించె శార్దూలముల్, జాలిం బొందె లులాయముల్/" హర. 6. 46.

జాలి మాలి

 • కోరిక బల మై ఉఱ్ఱట లూగుట. దీనినే వాడుకలో ఆలీ జాలీ యెత్తు, ఆలీ జాలీ పడుతున్నాడు అంటారు.
 • "మనసిజవేదనల జాలి మాలి తిరుగఁ గాన్." హంస. 4. 45.
 • "ము,వ్వంపుల కైదువుం దిగిచి వంపుచు దావుల యంపసోన వ,ర్షింపుచు జాలి మాలి గొనఁ జేసె మరుం డమరీకదంబమున్." కవిరా. 3. 45.

జాలి వొందు

 • జాలిపడు.
 • "అని జాలి వొంది రయముతో వచ్చు, జనకజాభర్త...!" వర. రా. అర. పు. 210. పంక్తి. 3.

జాలుకొను

 • 1. ప్రవహించు, స్రవించు.
 • 2. వర్ధిల్లు.
 • 3. ప్రసరించు.

జాలువాఱు

 • చూ. జాలుకొను.

జా లెత్తు

 • స్రవించు.
 • "జల జల జా లెత్తెఁ జంద్రకాంతములు." వర. రా. సుం. పు. 18. పంక్తి. 12.
 • "జా లెత్తె నౌర! ...లోచనాంచలమ చెలమ." విజయ. 3. 11.

జాలెత్రాడు

 • ఒక జెట్టి సాధనం

జావ కారి పోవు

 • భయపడి పోవు, నిర్వీర్యుడగు.
 • "కాస్త గట్టిగా అదిలించా మంటే వీడు జావ కారి పోతాడు." వా.
 • చూ. జా వయి పోవు.

జావయి పోవు

 • భయపడి పోవు, నిర్వీర్యు డగు.
 • "ఆవిడముందు నిలబడినా డంటే వీడు జావయి పోతాడు." వా.

జిగటరకం

 • పట్టుకుంటే వదలనివాడు అనుట.
 • "వాడిది ఒట్టి జిగటరకం. తగులుకుంటే ఇంక అంతే. కాళ్లు చీములు పట్టవలసిందే." వా.

జిగిదేఱు

 • కాంతి తేలు.

జిగురుకండె

 • చూ. జిగురు చుట్టిన కండె.
 • రూ. జిగురుగడ.

జిగురు చుట్టినకండె

 • వేటలో పక్షులను పట్టుకొనుటకు ఉపయోగించునది, వదలనిది. తాళ్ల. సం. 12. 75.
 • చూ. జిగురున పడ్డ...

జిగురున పడ్డ రాచిలుక

 • చిక్కున పడినది.
 • పక్షులను పట్టుకొనుటకై ఒక శివవంటి దానిపై ఒక చిన్న పలక నమర్చి దాని మీద వజ్రంవంటి జిగురును అతికిస్తారు. దాన్ని ఏ చెట్టు మీదనో పెట్టినప్పుడు చిలుక వాలడం, దాని కాళ్లు కరుచుకొని పోయి వేట కానికి చిక్కడం జరుగుతుంది. లక్షణయా వదిలించుకొని పోవ వీలులేని పరిస్థితిలో పడిన అనుట.
 • "జిగురునఁ బడ్డరాచిలుకచెల్వున." కా. మా. 4. 29.

జిగురు వైచు

 • వల వైచు వంటిది.
 • పూర్వం వేటకాండ్రు కొన్ని పక్షులను పట్టుకొనుటకై పలకలపై జిగురు పూసి చెట్లపై పెట్టేవారు. పక్షులు వాలి చిక్కుకొని వాళ్లకు చిక్కేవి. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి. నేడు కూడా ఈగలకై జిగురుకాగితాలు పెట్టుట అలవాటు.

జిడ్డుకొను

 • జిడ్డు తేలు. పాండు. 4. 253.

జిడ్డుపడు

 • వ్యర్థ మగు.

జిడ్డుపఱుచు

 • వ్యర్థ పఱుచు, కలత పెట్టు.
 • "నీ పడ్డపాటు వృథగా జిడ్డు ఱేపం గలవారమె." హర. 2. 132.

జితపడు

 • అనుకూలపడు. జితపాటు
 • అలవాటు.

జిత్తులమారి

 • ఉపాయశాలి, మాయోపా యజ్ఞుడు.

జిత్తులవాడు

 • చూ. జిత్తులమారి.

జిద్దుగొను

 • ఎదుర్కొను. రంగా. 2. 40.

జిమ్మ దిరుగు

 • దిమ్మ తిరుగు.
 • "....జిమ్మ దిరిగి దశ శిరుండు." భాస్క. అర. 2. 135.

జిమ్మ పడ!

 • ఒక తిట్టు. వాడుకలో జిమ్మడ! అనీ వినవస్తుంది.

జిరాయితీ హక్కు

 • సేద్యం చేసుకునే హక్కు.<.big>

జిఱకొట్టు

 • గిరికీలు కొట్టు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "చెరలాడు జిఱకొట్టుఁ జెలఁగి పేరెంబు, దిరుగుఁ బర్విడు."
 • గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 605-06.
 • గౌ. హరి. పూ. 699. పం.

జిఱ్ఱ జిఱ్ఱ

 • ధ్వన్యనుకరణము.

జిఱ్ఱత్రాడు

 • పురి పెట్టిన తాడు.

జిఱ్ఱ దిరుగు

 • గిరగిర తిరుగు.
 • "చక్ర భ్రమణంబునఁ జిఱ్ఱ దిరిగి." నైష. 3. 151.

జిఱ్ఱన తిరుగు

 • గిర్రున తిరుగు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "రజత ధరణీధర మ,చ్చెరువుగఁ జిఱ్ఱనఁ దిరిగెన్, బురహరుతోఁ గూడ వెండి బొమ్మరముక్రియన్." కుమా. 6. 155.
 • "నెగడు మందరగిరి నిలు వెంత కడు భోగి, దీర్చిన జిఱ్ఱనఁ దిరిగె నట్టె." కుమా. 3. 5.

జిఱ్ఱవోవు

 • జిఱ్ఱు మని చెవులు దిమ్ముపడు. శృం. శాకుం. 3. 115.

జిఱ్ఱున చీదు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కడుఁ గపాలము దాఁకి కలగంగఁ జక్కఁగాఁ, జే సాఁచి జిఱ్ఱునఁ జీఁది చీఁది." కా. మా. 2. 148.

జిఱ్ఱున దిగుచు<.big>

 • చరాలున లాగు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "తూణికాబాణము జిఱ్ఱునం దిగిచి." కా. మా. 3. 115.

జిలకఱరాజనాలు

 • సన్నని ధాన్యవిశేషం. జిలజిల మను
 • 1. చెమ్మగిలుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "జిలజిల మంచుఁ జెమ్మగిల." రాధి. 3. 110.
 • 2. వ్యాపించుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "జిలజిలన వడిసె వెన్నెల, జిలజిల దిక్కులకు నొడిసెఁ జీఁకటు లెడసెన్." రంగా. 3. 187.

జిలమబుడతలు

 • ధాన్యవిశేషం.

జిలితొగల రాజనములు

 • ధాన్యవిశేషము.

జిలిబిలి

 • 1. మనోహర మయిన.
 • "తరుణాంగుళీ ధూత తంత్రీస్వనంబుతో, జిలిబిలిపాట ముద్దులు నటింప." మను. 2. 27.
 • 2. ఒక నగ.
 • 3. ఇంపైన, ముద్దు ముద్దయిన.
 • 4. అంద మైన.
 • 5. చిన్న దైన.

జిలిబిలి చీర

 • చిన్న చిన్న గళ్ళున్న సన్నని పట్టుచీర. శ. ర.

జిలిబిలి వోవు

 • 1. ఒప్పు.
 • 2. తొట్రుపడు. నైష. 7. 103.
 • 3. ఎక్కు వగు. విక్ర. 4. 224.

జిలుగక్షరాలు

 • గొలుసుకట్టు వ్రాత.
 • "ఆ పత్రంలోని జిలుగక్షరా లీకాలం వాళ్లు ఎవ్వరూ చదవ లేరు." వా.

జిలుగువన్నెలు

 • వస్త్రవిశేషం. యయా. 4. 122.

జిలుగువ్రాత

 • గొలుసురాత.
 • చూ. గొలుసురాత.

జిలుబారు

 • అంద మయిన.
 • "చెలికత్తె జిలుబారు పలుకుఁ జిలుక." నైష. 1. 5.

జిల్లేడుకాయలు

 • ఒక పిండివంట పేరు.

జివ్వంకలు వంగు

 • జివ్వున జివ్వున ఆడుతూ వంగిపోవు.
 • "నెవ్వలి సన్నుల వ్రేఁగున, జివ్వంకలు వంగఁ గౌను." కుమా. 9. 113.

జివ్వాడు

 • జివ్వు జివ్వు మని కదలు.

జిహ్వ ఆడక

 • నాలుక ఆడక, మాట రాక.
 • "యెవ్వతె నంచును జిహ్వయాడ కంత్యంతముఁ దొట్రిలం బలికె." కళా. 6. 131. జిహ్వ చచ్చు
 • అరుచి యేర్పడు.
 • "ఆ మధ్య జబ్బు పడ్డాక జిహ్వ చచ్చి పోయింది." వా.

జిహ్వ త్రుప్పు డుల్లు

 • నాలుక త్రుప్పు వదలు. ఇది నేటికీ వాడుకలో 'నాలుక త్రుప్పు వదలు' అన్న రూపంలో ఉంది.
 • ఏ దయినా ఉపయోగించ నప్పుడు తుప్పు పట్టుతుంది. దానిని బాగా ఉపయోగిస్తే ఆ తుప్పు తొలగి పోతుంది. కత్తులు ఇత్యాదులలో ఇది సుప్రసిద్ధం. అందుపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "అప్ప టప్పటికిని జిహ్వ త్రుప్పు డుల్ల, నామెత లెఱింగె నీతుషారాద్రికతన." మను. 2. 11.

జీడి నిఱ్ఱి అచ్చొత్తు

 • జీడితో - ఓడిపోయినా డని తెలుపుటకై - జింక బొమ్మను ముద్రించు.
 • "ఉరముపై జీడి నిఱ్ఱి యచ్చొత్తి విడిచె." కుమా.

జీతకాడు

 • సేవకుడు.

జీతగాడు

 • చూ. జీతకాడు.

జీతనాతములు

 • జీతము బత్తెము. జం.
 • "....బుధుల్, చెప్పిన కార్య పద్ధతులు చేయుట గొల్చిన పేదసాదలన్, జప్పున జీతనాతము లొసంగుట భూషణమయ్య పుత్రకా!" రాజనా. 2. 34.

జీతపురాళ్లు

 • జీతంగా వచ్చే రూపాయలు. రూపాయలను రాళ్ల నడం మరి కొన్నిటా కనబడుతుంది. మాటా. 79.

జీతము పెట్టని బంటు

 • జీత మివ్వకనే వచ్చినా సేవకునిలా చేసేవాడు.
 • "బడలి జీతము పెట్టని బంట నగుచు, వెఱచి నా కేల నీ వెనువెంటఁ దిరుగ." హరి. 4. 35.

జీతము సేయు

 • జీత మిచ్చు.
 • "భావజవిభుఁ డలి శుకపిక, సేవకతతి కెడరు దీర జీతము సేయం,గా వెలిఁబోసిన పసిఁడుల, ప్రోవులు నాఁ దమ్ము లెలమిఁ బూచె." కుమా. 4. 92.

జీనపటము

 • దట్టీ.

జీనిగిరివాడు

 • కర్ర బొమ్మలూ అవీ చేసి రంగులు వేయువాడు.
 • చర్మకారు డని... బ్రౌన్, ముచ్చివా డని... శ. ర. వాడుకలో అలా వినరాదు. జీనిసరిపెణ
 • ఒకరక మైన మెడలోని గొలుసు.

జీనిసరులు

 • ధాన్యవిశేషం.

జీనువముక్కులు

 • ధాన్యవిశేషం.

జీబుకొను

 • దట్ట మగు.

జీరగుండులు

 • మేల్కట్టున వ్రేలునట్లు కట్టే రసగుండ్లు.

జీరాడు

 • వ్రేలాడు.

జీరుకాడు

 • చూ. జీరాడు.

జీరుకుపాటు

 • తొట్రుపాటు.

జీరుకురాయి

 • జీరుకుబండ.

జీరులాడు

 • చూ. జీరాడు.

జీరువాఱు

 • జీరాడు.

జీఱుకువాఱు

 • జీఱు.

జీలుగు పెరిగిన మాలెకు కంబము గాదు

 • బలహీన మైనది ఒక పెద్దరక బలమైనపనికి పనికి రాదు. జీలుగు వట్టి బెండు. అది యెంతగా పెరిగినా యింటికి పెట్టుకొనుటకు స్తంభముగా పనికి రాదు.
 • "ప్రేలకు జీలుగు వెరిగిన, మాలెకుఁ గంబంబు గాదు." ఉ. హరి. 3. 50.
 • "జీలువు పెరిగిన మాలెకంబము గాదు, గొడ్డుఁ బెంచిన జాతిగోవు కాదు." నీతి. 70.

జీవగఱ్ఱ

 • 1. ప్రాణాధారము.
 • "వలిమల యల్లువాఁడు తలవాఁక ధరించిన పూవుగుత్తి వే,ల్పుల గమి జీవగఱ్ఱ." పారి. 1. 6.
 • "శ్రేయోవధూటికి జీవగఱ్ఱ." విప్ర.1. 84.
 • 2. శ్రుతిని హెచ్చించుటకో తగ్గించుటకో ఉపయోగించే వీణెపై నున్న కఱ్ఱబిరడా.
 • "శ్రుతికి నుత్కర్షంబుఁ జూపంగ వలయుచోఁ, జెవిత్రాడు బిగియించు జీవగఱ్ఱ." క్రీడా. 1. 36.

జీవచ్ఛవముగా

 • బ్రతికి చచ్చినవానితో సమానముగా.

జీవనము పడగొట్టు

 • బ్రతుకుతెరువు చెడగొట్టు.
 • "నా జీవనం పడగొట్టితే నీ కేం వస్తుంది?" వా. జీవనాధారము
 • బ్రదుకుదెరువు, జీవనోపాయము.

జీవన్ముక్తుడు

 • బ్రతికి యుండగనే ముక్తిని చెందినవాడు.

జీవన్మృతుడు

 • బ్రతికిఉన్నా చచ్చినవాని వంటి వాడు.

జీవమాతృక

 • సప్తమాతృకలలో ఒకతె.

జీవము వచ్చు

 • ప్రాణము లేచి వచ్చు.
 • "సమ్మతిఁ బ్రోవ నిందు, వచ్చితి గాన జీవము వచ్చె నాకు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 2835-36.

జీవశ్రాద్ధము

 • ఘటశ్రాద్ధము. కాళ. శత. 34.

జీవితము ఏమిగా చేసి పోయెదవు?

 • నా బ్రదుకు ఏం చేస్తావు? ఎవరినో పూర్తిగా నమ్మినపుడు అతడు దిగనాడగా అనుమాట.
 • "నా జీవితంబు, నేమిగాఁ జేసి పోయెద వెఱుఁగఁ జెపుమ." కళా. 3. 59.

జీవితములు సేయు

 • పని కల్పించు, జీతమునకు పెట్టుకొని వారికి జీవనం ఏర్పఱచు.
 • "తాఁ గాక మఱియు మేదరులు గొందఱకు, జీవితంబులు సేసి చేటలు సాలఁ, గావించి బండ్లను గడపి యూరూర, నమ్మించి." పండితా. ప్రథ. పురా. పు. 476.

జీవితములో నిప్పులు పోయు

 • బ్రతుకు పాడు చేయు.
 • "ఏమీ ఎరగని ఆ పిల్లను చెఱచి దాని జీవితంలో నిప్పులు పోశాడు వెధవ." వా.

జుంజుఱుకట్ట

 • వెలుతురుపుల్లలు వగైరాతో చేసిన దివిటీ. శ. ర.

జుంజుఱుపిశాచము

 • కొఱవిదయ్యము. చంద్రా. 6. 98.

జుంటితేనె

 • జుంటీగలు కూర్చిన తేనె.

జుంటిమోవి

 • జుంటి తేనెవంటి మధుర మైన ఓష్ఠం.

జుంటీగ

 • తేనెటీగ.

జుజురుకొను

 • దట్ట మగు.
 • "జుజురుకొన్న తనూరుహస్తోమములను." కాశీ. 6. 41.

జుట్టనవ్రేల జూపు

 • వేలెత్తి చూపు. తప్పు పట్టు.
 • "నరునకు నిన్ను జుట్టనవ్రేలనుం జూపవచ్చునే." భార. ద్రోణ. 2. 304.