పదబంధ పారిజాతము/అడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అట్టి______అట్టు 37 అట్ల_______అడ

 • "ఇది యేమో మన పాళె మెల్ల వగ నట్టిట్టయి వెతం జెంద..."
 • శుక. 1. ఆ. 477 ప.
 • "ఎడబాయనీక బల్విడి నంట గదుముచు నట్టిట్టు వడి ద్రోపులాడునవియు."
 • కళా. 8. 81.

అట్టిట్టు సేయు

 • కలత పెట్టు.
 • "తొట్రించి గొర్లలో దోడేలు పొచ్చిన, ట్లీగబ్బి వేళ్ళ నట్టిట్టు సేయు."
 • సారం. 1. 92.

అట్టిద కాక

 • సరేం అట్లాగే.
 • "మా యనుమతిజేసి, పుట్టు ద్వితీయ శంభుం డన బుడమి, 'నట్టిద కా' కని యానందలీల, బుట్టె."
 • బస. 1. ఆ. 8 పుట.

అట్టుడికినట్లు ఉడుకు<.big>

 • ఒకవిషయమై గగ్గోలు ఏర్పడు.
 • "ఆపిల్ల ఎక్కడో లేచిపోయిం దని ఊరంతా అట్టుడికినట్టు ఉడికి పోయింది." వా.

అట్టుపుట్టు

 • పుట్టుపూర్వోత్తరాలు. జం.

అట్టుపుట్టానవాళ్ళు

 • "దాని అట్టుపుట్టు ఆనవాళ్లు వాడిని అడిగితే కాని తెలియవు." వా.
 • "అట్టుపు ట్టానవాళ్లతో నాగుట్టంతయు నీవే చెప్పుచుండ నేను లే దని మఱుగు పఱచుటవలన నేమి లాభము?"
 • సౌందర్య. స. 58.

అట్టులవోలె

 • వలె - ఉపమా వాచకం.
 • వీనిలో ద్విరుక్తి నన్నెచోడునిలో విరివిగా కానవస్తుంది.
 • కుమా. 9. 64.

అట్ల కాక.

 • సరే.
 • ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు మంచిది అన్నట్లే - సరే అన్నట్లే - గ్రాంథికంలో అంటే ఆనాటి వాడుకలోనూ, అట్ల కాక అనుట అలవాటు.
 • బస. 2. ఆ. 24 పుట.

అట్లు పోయు

 • చూ. దోసెలు పోయు.

అడ కట్టు

 • గుత్తిగా యేర్పడు.
 • "ఎత్తులం గలసి చిగుళ్లువెట్టి యడకట్టిన క్రొవ్విరి మొల్ల పూవుటెత్తులు."
 • శకుంతలా. 1. 83.

అడకత్తెర

 • పోకలు కత్తిరించుకత్తెర. కన్నడంలో అడకత్తు అంటే ఖండించు అని అర్థం. కొత్తు అన్నా అంతే.

అడకత్తెర బతుకు

 • అటూ యిటూ కూడా బాధలకు గురి యగుబతుకు.
 • "నే నటు పోవడం లేదని పుట్టింటివారికి కోపం. వాళ్ళవల్ల యేమీ లాభం లేదని అత్తింటివారికి కోపం. వీళ్ళిద్దరి మధ్యా పడి నాది అడకత్తెర బతుకు అయిపోయింది." వా. అడ_______అడ 38 అడ________అడ

అడకత్తెరలో పడు

 • ఇఱుకున చిక్కుకొను.
 • "వాడు అడకత్తెరలో పడి మిటకరిస్తున్నాడు." వా.

అడకత్తెరలో పోకలాగ

 • చిక్కులో ఇరుకుకొని పోవుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "చెల్లెలు, భార్యా మధ్య వాడు అడకత్తెరలో పోకలాగా అయిపోయాడు." వా.

అడకొత్తున నొత్తు

 • ఇఱుకున పెట్టి బాధించు, అడకొత్తునం దొత్తినట్లు అనుట.
 • "ఓర్వదు బంధుజాల మడకొత్తున నొత్తును మామగారు."
 • శశాం.3. అ.

అడగనివానిది పాపం

 • అడిగినవాని కల్లా ఇచ్చు ననుట.
 • అడగనివాడు పా పాత్ముడు అని కూడా అంటారు.
 • "అందరూ అన్నీ ఒడుచుకొని పోయారు. అడగనివానిది పాపం!" వా.

అడగిపోవు

 • అణగిపోవు.
 • "పుడిసెడు నీటిచే నడగిపోయెడు ధూళికి."
 • జైమి. 5. 7.

అడగోలుకొను

 • వశము చేసికొను.
 • "శంకరార్థ దేహం బడగోలుకొన్న."
 • హరి. ఉ. 6. 19.
 • "ఆ యంబుజనేత్ర నన్ను నడగోల్కొనియెన్." దశ. 5. 55.
 • "ఇల్ల డసొమ్ము నడగోలుగొని త్రోచు నతనిగతికి."
 • భోజ. 6. 14.
 • అడమానములోని 'అడ' కూడా యిదే. దీనికి 'అపహరించు' అని అర్థం చెప్ప నక్కఱ లేదు. వశము చేసికొను అను అర్థమే అన్ని చోట్లా సరిపోతుంది.

అడచిపడు

 • మిడిసిపడు.
 • చూ. అడిచిపడు.

అడజడి పెట్టు

 • అలజడి కలిగించు.
 • "అడజడి పెట్టు మాటలటు లాడగ గూడునె యీయకార్యముల్, విడువు లతాంగి."
 • మార్క. ఆ. 1.

అడపకత్తె

 • తాంబాలక రండవాహిక. రాయలసీమలో ఇప్పటికీ వక్క, ఆకు, పొగాకు, సున్నం మొదలయినవి, ఒక గుడ్డతో సంచి కుట్టి అందులో ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు - వేసుకుంటారు. దానిని అడప మనే అంటారు. అడపతిత్తి అన్నా అదే. అడపం పట్టుకొనునది అడపకత్తె.
 • "అడపకత్తెలు తెలనాకు మడుపు లొసగ." వైజ. 1. 113.
 • చూ. అడపది. అడ_______అడ 39 అడ_______అడ

అడపకాడు

 • తాంబూలకరండవాహకుడు. అడపది ఆడ దైతే అడపకాడు మగవాడు.
 • చూ. అడపది.

అడపట్టె పట్టు

 • విత్తిన తరువాత విత్తనాల మీద మన్ను పడేవిధంగా ఒక రక మైన గుంటకను తోలుతారు. అలా తోలడమే అడపట్టె పట్టడం.

అడపతిత్తులు

 • వక్కలు ఆకులు పొవ్వాకు సున్నం వగైరా లుంచుకునే బట్టతో కుట్టినసంచులు. నేటికీ ఇవి వాడుకలో నున్నవి. అడపం అనీ అంటారు అలాంటి తిత్తిని.
 • పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 317.
 • చూ. అడపది.

అడపది

 • తాంబూలక రండ వాహిని. తాంబూలం పళ్ళెం పట్టుకొని ఎప్పుడూ రాజున కిచ్చునది.
 • "ఆకు మడుపు లీ దివిరెడు నడప దాని." ఉ.రా. 4. 223.

అడపాదడపా

 • అప్పుడప్పుడూ. జం.
 • "వాడు అడపా దడపా మాయింటికి వస్తుంటాడు."
 • "అడపాదడపా వాడికి జ్వరం వస్తుంటుంది." వా.

అడపొడ

 • జాడ. జం.
 • "వాడి అడాపొడా తెలియడం లేదు. పదిరోజు లయింది ఇల్లు విడిచిపోయి." వా.

అడపొడ లేకపోవు

 • రూపరి పోవు, స్వరూపనాశన మగు.
 • "ధూర్జటి కంటి కడిందిమంటలో నడపొడ కానరాక తెగటారియు." మను. 3. ఆ.
 • "వారి యీసుచే నడపొడ లేకపోయెనట యల్పము లయ్యె గులాభి మానముల్." కళా. 7. 44.

అడబాల

 • మహానసాధ్యక్షుడు - అతనితో పా టున్న ఉద్యోగి.
 • వంటవాడు వంటలక్క అని శ. ర. కన్నడంలో వంటలక్క, వంటవాడు అని కాక మాంసము అన్న అర్థం కూడా ఉంది. ఇక్కడ మామూలు వంటవాడు కాక ఋ మహానసాధ్యక్షుని వంటి పెద్ద ఉద్యోగో కావచ్చు ననిపిస్తుంది.
 • "బండారులను నడబాళ్ల బ్రెగ్గడల దండ నాయకులను దంత్రపాలకుల."
 • బస. 7 ఆ. 23 పు.
 • "అడబాల గొనిపోయి యమ్మీనుజించి, కడుపులో నొకబాలు గని వెఱ గంది."
 • భాగ. దశ. స్కం.

అడలడి

 • 1. అలజడి, ఆందోళన. అడ_______అడ 40 అడ________అడ
 • "అడలడి బొంద గా దగనియట్టిది ద్రోపది-" భార. శాంతి. 1. 202.
 • "ఆ యింతి భ్రమగొని యడలడి."
 • 2. అడలుపడి, అడలి.
 • కుమా 5. 61.

అడలి చచ్చు

 • భయపడు.
 • "అడలి చచ్చిన గాని యప్పు తీయను." వ్యస. నాట. 33.

అడవనాయాలు

 • చూ. అదవనాయాలు.

అడవపుట్టుపు

 • నిరర్థకజన్మ.
 • "వాడిది ఒట్టి అడవపుట్టు. ఇంట్లోకి పనికిరాడు, బయటికీ పనికి రాడు."" వా.

అడవబతుకు

 • వ్యర్థజన్మ.
 • చూ. అడవపుట్టువు.

అడవమనిషి

 • వ్యర్థుడు.
 • చూ. అడవపుట్టువు.

అడవ (దవ) సరకు

 • మోటు దినుసు.
 • "వాళ్ల దంతా వట్టి అడవసరకురా. వాళ్లలోకి ను వ్వెందుకు దిగుతావు?" వా.

అడవి

 • శూన్యం, పాడు.
 • "అక్క డేమి ఉంది. అడవి."
 • "అది ఒట్టి అడివికొంప. అక్కడ ఎవరు కాపరం ఉంటారు?" వా.

అడవికుక్క

 • తోడేలు.

అడవిగాచిన వెన్నెల

 • వ్యర్థము.
 • "అడవి గాచినవెన్నెల యయ్యె నాదు జవ్వనంబు." మార్కం. 5. 8.
 • "కలయంగ నడవిలో గాచిన వెన్నెల లై చారుహాసంబు లవధి బోవ." నృసిం. 2. 90.
 • "ఆ పిల్ల బతుకు అడవిగాచిన వెన్నెల అయిపోయింది. ఎంత అందంగా ఉంటే నేం? ఎంత తెలివైందై తే నేం?" వా.

అడవిగోడు

 • చూ. అరణ్యరోదనం.

అడవిమూర్ఖుడు

 • అడవిమనిషి, అనాగరకుడు.

అడవి యామలకము అంబుధి లవణము కూడినట్లు

 • ఎక్క డెక్కడివో ఒకచోట చేరినట్లు.
 • "తడవు దినములకును ధరణీసురజ్యేష్ఠ మాకు మీకు సంగమంబు గలిగె నడవియామలకము నంబుధిలవణంబు గూడినట్టు లయ్యె నేడు సూడ."
 • కుచే. 2. 78.

అడవుల గలియు

 • అడవులు పట్టి పోవు.
 • వాడు అడవులు పట్టి పోయినాడు, దేశంమీద పోయినాడు అనే అర్థంలో నేటికీ వాడుక.