పదబంధ పారిజాతము/అజ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అచ్చు____అచ్చొ 34 అచ్చొ_____అజ

అచ్చు వేసిన ఆంబోతు

 • స్వేచ్ఛాచారి.
 • దేవునిపేర అచ్చు వేసి ఒక ఆంబోతును విడుచు అలవాటుపై వచ్చిన పలుకుబడి. దానినే వృషోత్సర్జనం అంటారు. అది ఎవరి అదుపులోనూ ఉండదు కనుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాళ్ల నాన్న చచ్చిపోయినతరవాత అడిగేవాళ్లూ పెట్టేవాళ్లూ లేక వాడు ఊరకే అచ్చు వేసిన ఆంబోతులా తిరుగుతున్నాడు." వా.

అచ్చు వేసినయెద్దు

 • చూ. అచ్చు వేసిన ఆంబోతు.

అచ్చు వొడుచు

 • వేఱుగా ఉంచు, అట్టిపెట్టు.
 • "మూడుపాళ్ళు వెచ్చమునకు రానీక యచ్చు వొడిచి డాపవలయు."
 • శృం. శా. 4. 175.

అచ్చొత్తిన గొఱ్ఱె

 • శివ. 71.
 • చూ. అచ్చు పోసినఆంబోతు.

అచ్చొత్తినదియె?

 • ఇదే కావాలని ముద్రవేసి విడిచినదా?
 • "నీకు దీనిని జంప నీమమే సెపుమ ఆకాంత దీనినే అచ్చొత్తినదియె."
 • బస. 5. అ. 125 పుట.

అచ్చొత్తి విడుచు

 • అచ్చు వోసి విడుచు.
 • దేవార్పణంగా పశ్వాదులను వదలివేయడం ఆచారం.
 • బస. 5. ఆ. 125 పుట.

అచ్చొత్తు

 • ముద్రించు.
 • "ఇది ఆనంద ముద్రాక్షరశాలయందు అచ్చొత్తింప బడియె." పా. వా.

అచ్ఛాణి (డి)

 • స్వచ్ఛము, శ్రేష్ఠము.

అజ కనుక్కొను

 • జాడ తెలుసుకొను.

అజగజన్యాయం

 • చూ. అజగజాంతరము.

అజగజాంతరము

 • దానికీ దీనికీ చాలా వ్యత్యాసం ఉన్న దనుట.
 • చూ. హస్తిమశకాంతరము.

అజగరోపవాసము

 • దొంగ ఉపవాసము.
 • కొండచిలువ ఒకచోటనే పడి ఉంటుంది. తనదగ్గరికి ఏదో ఒక జంతువు వచ్చేదాకా ఉపవసిస్తుంది. వస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టదు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "అజగరోపవాస మల బక ధ్యానంబు నక్కవినయ మిట్టినయము లెల్ల." వైజ. 2. 19. అజ్జ______అట 35 అట______అటు

అజ్జ యైనవేళ

 • వీలుపడినప్పుడు, అవకాశము చిక్కినప్పుడు.
 • "అని పలికె నదియు మొదలుగ వెనుదీయక యజ్జ యైన వేళల నెల్లన్."
 • శుక. 3. ఆ. 494 ప.

అజాగళ స్తనాలు

 • వ్యర్థము లనుట.
 • "నగంగ నైన వా, క్రుచ్చి యజాగళ స్తన సగోత్రులు వారల నెన్న నేటికిన్."
 • కళాపూ. 1. 7.

అజా పజా లేదు.

 • చూ. అజా వజా లేదు.

అజా వజా లేదు.

 • అయిపు లేదు.
 • "వాడి అజావజా లేదు. మూడు రోజులయింది వాడు ఇల్లు విడిచిపోయి.:: వా.

అజ్ఞాతవాసం

 • రహస్యముగా జీవించుట, ప్రజల యెరుకకు రాకుండా ఉండుట.
 • పాండవులు పండ్రెండేండ్లు అరణ్యవాసం చేసి, ఆతరవాత ఒకయేడు అజ్ఞాత వాసం చేశారు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • " నే నిప్పుడు అజ్ఞాతవాసంలో ఉంటున్నాను. ఒక్కసారే ఒక కావ్యం ముగించి ప్రజలముందు పడతాను." వా.

అటకలు-నాకు

 • దరిద్రముతో బాధపడు.
 • అటకలు అనగా వంట చేసుకునే చిన్నకుండలు.
 • "అత్త అటకలు నాకుతూ ఉంటే అల్లుడు వచ్చి దీపావళిపండగ అన్నాడట." పా.

అటమటకాడు

 • మోసగాడు.
 • "అటమటకాడు మహామాయలాడు." గౌర. హరి. 2. 646.

అటమటము

 • అయథార్థము.
 • "అటమటమో లేక నిజమొ." సారం. 2. 254.

అటమున్ను

 • అంతకంటె ముందు.
 • "సృష్టికి నటమున్ను." హర. 3. 13.
 • కాశీ. 4. 213.

అటుకుగింజ

 • గడుసరి.

అటుకులు తిని చేయి కడుగు కొన్నట్లు

 • పూర్తిగా సంబంధము వదలు కొన్నట్లు.
 • అటుకులు తింటే చేయి కడుక్కోకనే చేతి కేమీ మిగలదు. ఇక కడుక్కుంటే అసలేమీ ఉండదు కదా!
 • "మీ చెల్లెలు పోగానే ఆయింటి సంబంధం అటుకులు తిని చేయి కడుక్కున్న ట్లయింది." వా.

అటుండనీ

 • అది అలా ఉండనీ. అటు______అట్ట 36 అట్ట_______అట్టి
 • "ఓరి దండధర! యీ చండితనంబు లటుండనీ రా." హేమా. పు. 29.

అటువంటివారమా

 • అటువంటివారము కాము, మంచివారము అనుట.
 • "అటువంటివారమా యాకలి దప్పమిక్కిలి పుణ్య మన్న నంగీకరించి."
 • శుక. 4. ఆ. 7. ప.
 • "నేను అట్లాంటివాణ్ణి కాదు."
 • "నేను అట్లాంటిదాన్ని కాదు. నాతో సరస మాడ వద్దు." వా.
 • ఏక వచనంలో - మహదమహదర్థలాలు రెండింటా యిది ప్రయుక్త మవుతుంది.

అటో యిటో తేల్చి చెప్పు

 • నిశ్చి తాభిప్రాయమును వెల్లడించు.
 • రుద్రమ. 9. పు.

అట్టకట్టు

 • చిక్కగా యేర్పడు.
 • "....క్రొమ్మావి చిగురు బఱపుపెట్టు పెట్టినచందాన నట్టకట్టె."
 • శకుంతలా. 3. 177.
 • "చెమటకాతలతో ఒళ్ళంతా అట్ట కట్టుకొని పోయింది." వా.

అట్టళ్లు వన్ను

 • కోటకొమ్మలపై కాపలా సైనికుల నుంచుటకై గదుల నేర్పరచు.
 • "కోట సింగారించి కొత్తళంబుల నెల్ల నట్టళ్లు వన్నించి యాళువరికి." ఉ. హరి. 2. 92.

అట్టహాసం

 • దర్జా, దర్పం.
 • ఇందులో కొంత 'ఇంత ప్రదర్శన మెందు' కన్నవ్యంగ్యం అంతర్భూత మై ఉంది.
 • సంస్కృతంలో మామూలుగా ఉన్న గట్టిగా నవ్వడం అన్న అర్థం ఇందులో మాసి పోయింది.
 • "వా డిప్పుడు మన కెక్కడ దర్శనం యిస్తాడు. వాడి అట్టహాసమూ వాడూ వెలిగిపోతున్నాడు."
 • "వాడీమధ్య మహా అట్టహాసంగా ఉన్నాడు." వా.

అట్టహాసంగా

 • మహా దర్జాగా.
 • చూ. అట్టహాసం.

అట్టహాసం పట్టపగలు

 • వాడి దర్జా చాలా పెరిగి పోతూ ఉంది అని కొంత నిరసన సూచిస్తూ అనేమాట.
 • "వాళ్ళ అమ్మమ్మవైపు ముదనష్టపుఆస్తి యేదో వచ్చిపడింది. ఇంకేం! వాడిదంతా అట్టహాసం పట్టపగలుగా ఉంది." వా.

అట్టిట్టగు

 • 1. డోలాందోళిత మగు
 • "అయ్యనిమిషలోచనకు హృదయ మట్టి ట్టయ్యెన్." నిరంకు. 4. 41.
 • 2. సంచలించు.