పదబంధ పారిజాతము/అంబ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంపా_________అంబ 18 అంబ________అంశ

అంపాచారంపు వానలు

 • జడివానలు.
 • "అంపాచారంపు వానలప్పుడు కురిసె." వి. పు. 7. 67.

అంపించు

 • పంపు.
 • చూ. అంపబంపు.

అంపుదోళ్ల వెధవ

 • ఒకతిట్టు. అసమర్థుడు.

అంబకళము

 • అంబలి.
 • ఈ అంబకళమే అంబలి అయి యుండవచ్చును.
 • "అతని నగర గాచునంబకళంబు ప్రతి వచ్చునే." బస. 5. 152 పు.

అంబటిప్రొద్దు

 • దాదాపు తొమ్మిదిగంటలవేళ, ఉదయము.
 • అంబళ్లు తాగేప్రొద్దు అనుటపై ఏర్పడినది. రాయల సీమలో రైతులు, కార్మికులు ఇత్యాదులు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "అంబళ్లప్రొ ద్దయింది. త్వరగా చేలోకి వెళ్లాలి." వా.
 • "అంబటిప్రొద్దు కాగనె" పె. పా.

అంబ పలక లేదు

 • డబ్బు చిక్క లేదు, పని కాలేదు అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.

అంబళ్ళపొద్దు

 • చూ. అంబటిప్రొద్దు.

అంబస్తు

 • లోకజ్ఞానము లేనివాడు. ఆం. భా.

అంబాజీపేట ఆముదం

 • పట్టుకొంటే వదలని.
 • ఇది స్థానికంగా యేర్పడిన పలుకుబడి.

అంబూకృతి చేయు

 • తూథూ అని మూయు, ఉమ్మి వేయు.
 • "కెం పగుచూడ్కి జూచి యం, బూకృత మాచరించుటకు బుద్ధి దలంక."
 • పాండు. 3. 95.

అంబేద

 • దుర్బలుడు, అసమర్థుడు.
 • "వేదుఱు బల్కి న న్నదర వేయగ జూచెదు ఇందు నంత నంబేదలు లేరు." పద్మ. 3.
 • "వాడు ఒట్టి అంబేద. వాణ్ణి పంపించి ఏం లాభం?" వా.

అంబోదర గిడ్డడు

 • బాన కడుపువాడు.

అంశ చక్రము

 • జాతకంలో రాశిచక్రం కాక అంశ చక్రం ఒకటి ఉంటుంది. ఏ ఏ నవాంశలో యే గ్రహాలున్నదీ, లగ్నం ఏ నవాంశ అయినదీ తెలిపే చక్రం. అంశ________అక 19 అక_________అకా

అంశ పురుషుడు

 • దశావంతుడు.
 • "వాడు చాలా అంశ పురుషుడు. అడివిలోకి వెళ్ళినా వాడి కన్నీ అమరుతాయి." వా.
 • చూ. అంశ మంచిది.

అంశ మంచిది

 • దశావంతు డనుట.
 • "వాడి అంశ చాలా మంచిది. చేసినా చేయక పోయినా దర్జాగా నడుస్తూ ఉంది."" వా.

అంశలో ...

 • దశలో....
 • జ్యోతిశ్శాస్త్రరీత్యా వచ్చిన పలుకుబడి. ఏ లగ్నంలోని యే అంశలో పుట్టాడు అన్న దానిపై ఫలితాలు చెప్పడం జ్యోతిశ్శాస్త్ర సంప్రదాయం.
 • "వా డిప్పుడు మంచి అంశలో ఉన్నాడు. మనలాంటివాళ్లను పలకరిస్తాడాఆ?"
 • "వాడు మంచి అంశలో పుట్టాడు. ఏం వచ్చినా వాణ్ణి ఏం చెయ్యదు." వా.
 • చూ. అంశ మంచిది.

అకట(టా)వికటం అగు

 • పరిహాసపాత్రమగు అస్తవ్యస్తమగు.
 • "వాడు ఏది మాట్లాడినా అకటవికటమే."
 • "ఆ పని అంతా అకటావికటం అయిపోయింది." వా.

అకటావికటపు మనిషి

 • వక్రంగా మాట్లాడేవాడు.

అకటావికటపు రాజు అస్తవ్యస్తపు ప్రధాని అన్నట్లు

 • ఎగుడుదిగుడుగా పాడుపాడుగా ఉన్న దనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • జానపద కథలలోనుండి వచ్చిన పలుకుబడి. ఆ పేరు గలరాజు, ప్రధాని ఒక ఊళ్లో ఉంటారు. వాళ్లు రాత్రి అంతా పని చేయా లని పగ లంతా నిద్ర పోవా లని శాసిస్తారు.
 • "వాళ్లింటి వ్యవహారం అంతా అకటావికటపు రాజు అస్తవ్యస్తపుప్రధాని అన్నట్లుగా ఉంది." వా.

అకస్మాత్తుగా

 • ఉన్నట్లుండి.
 • "వాడు అకస్మాత్తుగా అక్కడికి వచ్చాడు." వా.

అకాండతాండవం

 • అసందర్భప్రసంగం; అనవసర ఆవేశం.
 • "వాడిది వట్టి అకాండతాండవం."
 • "అనే దేదో వాడి యెదుట అనక యింట్లోకి వచ్చి అకాండతాండవం చేస్తా వేమిటి?" వా.

అకారతుగా

 • అకారణంగా.

అకాలకూష్మాండం

 • నిరర్థకజన్మ మనుట, నిష్ప్రయోజకు డనుట.
 • "వాడు ఒట్టి అకాలకూష్మాండం." వా.