పదబంధ పారిజాతము/అంద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంత_______అంత 14 అంతు________అంతూ

 • ఔను, నీ వంతవాడవే నాయనా." వా.

అంతశయ్య

 • మరణశయ్య.
 • "వాడు మంచం పట్టాడు. అది యింక అంతశయ్యే."
 • "వాడు అంతశయ్యమీద ఉండి చెప్పిన మాటలను మనం అంతలోనే మరిచిపోవడం న్యాయం కాదు." వా.

అంతశ్శీతం

 • మనస్పర్ధ; అఱకొఱలు.
 • వైద్య శాస్త్రరీత్యా వచ్చిన పలుకుబడి. లోపల శీతం చేరుకుని తిన్నగా అది శరీరాన్ని లొంగదీసే జబ్బుగా మారుతుంది.
 • "వాళ్లల్లో ఈమధ్య అంతశ్శీతం బయలు దేరింది." వా.

అంతసేపు

 • చాలసేపు.
 • "అక్కడికి వెళ్లి అంతసేపు కూర్చుంటే ఇక్కడిపని అంతా ఎవరు చేస్తా రను కొన్నావు."
 • "ఎక్కడికి వెళ్లినా అంతసేపు చేస్తూ ఉంటే నీకు పని చెప్పడానికే భయంగా ఉంది." వా.

అంత సేయు

 • అనుకొనుటకు వీలు కానంత పని చేయు.
 • "మొన్న మేరుగిరిపాటి నిశాచరి నంత సేసె, నే డేపున గట్టు బండి నిదె యిందఱు జూడగ నింత సేసె>"
 • వి. పు. 7. 83.
 • "అంతపని చేశాడా వాడు? వాడు అంత పని చేస్తా డని నే ననుకోలేదు." వా.

అంతు కనుక్కొను

 • తుది మొదలు చూచు, గుట్టూ మట్టూ తెలిసికొను.
 • "ఈ వ్యవహారంలో అంతు కనుక్కు నే దాకా నేను వదల దలచుకో లేదు."
 • " వా డింతకు వచ్చాడూ? వాడి అంతు ఏదో కనుక్కొంటాను." వా.

అంతచిక్కు

 • చూ. అంతుపట్టు.

అంతుదొరకు

 • చూ. అంతుపట్టు.

అంతుపట్టు

 • లోతుపాతులు తెలియు.
 • నా. మా. 106.

అంతు పంతు

 • మొదలు కొన. జం.
 • "వీడి దుర్మార్గానికి అంతూ పంతూ లేకుండా పోయింది." వా.

అంతు పొంతు లేదు

 • అనంతము.
 • "అంతును బొంతునుం గలదె యమ్మరొ." నానా. 207.

అంతు పంతు లేక

 • అడ్డీ ఆగీ లేక.
 • "అంత కంత కది యంతును పంతును లేక వర్ధి లెన్." పాణి. 1. 104.

అంతూ యింతూ

 • మొత్తంమీద.
 • "అంతూ యింతూ వాడు రా డనేగా నీ వనేది?" వా. అంతొ________అంద 15 అంద________అంద

అంతొ యింతొ

 • ఏ కొంచెమో అనుట.
 • "అన్నియును జూచుచుండెద నంతొ యింతొ." నిరంకు. 2. 55.
 • "వారికి అంతో యింతో ఆస్తి ఉంది."
 • "వాడు అంతో యింతో చదువు కున్నాడు." వా.

అంతో యింతో

 • ఏ కొంతో.
 • "అంతో యింతయొ పండుభూమి గలదో?" గీర. 41.
 • "వాడు అంతో యింతో చదువుకొన్న వాడు. ఆస్తిపరుడు. ఈ సంబంధానికి ఏమి లోటు వచ్చింది?" వా.

అంతై యింతై

 • పెద్ద దవుతూ, పెరుగుతూ.
 • "తా నంత యై యింత యై యోలి నొయ్యన బాల్య కేళి వదలె." కళా. 6. 204.

అందచందములు

 • రూప రేఖలు. జం.
 • "వర్ధిష్ణు డై శైశవంపు ముద్దులు గల్కు తనయుని యంద చందములు చూచి."
 • అనిరు. 5. 91.

అందదుకులైన

 • చాలీచాలని.
 • లక్షణయా అందీ అందనట్టు అని కూడా మారి 'ఈ వ్యవహారం ఎన్నాళ్లైనా అందదు కులుగానే ఉంది. ఏది తేలదు' అని వాడుకలో వినబడు తుంది.

అందని పొందని

 • అతకని.
 • "వాడి వన్నీ అందని పొందని మాటలు." వా.

అందనిమ్రానిపండు

 • అలభ్యవస్తువు.
 • "అతని బింబాధరం బందనిమ్రాని పం, డని విచారించె మాదాలసాఖ్య." కవిరా. 3. అ.
 • "ఆపిల్లనే పెళ్లి చేసుకోవా లని ఊ రేగు తున్నావు. ఆవిడ అందనిమానిపండు అని తెలుసుకో." వా.

అందని మ్రాని పండ్ల కఱ్ఱులు చాచు

 • దొరకనివానికై ఆశించు.
 • "కందిన యన్య కాంతయెడ గామము దక్కు ము నన్ను జేరరా, దందనిమ్రాని పండునకు నఱ్ఱులు సాతుర్..." భాస్క. సుంద. 192.
 • "అకట! యందనిపంటికి నఱ్~తు సాచె జిత్త మిటమీద నే నేమి సేయుదాన?" విక్ర. 1. 129.

అందని మ్రాని పండ్ల కాస వహించు

 • "అందనిమ్రానిపండులకు నాస వహించినరీతి దివ్యసం, క్రందనపట్టణద్విరద గామినిపొం దెద గోరి వేడ్కమై, నిందుల కేగుదెంచుట కొకించుక నెయ్య మెలర్ప..."
 • రసిక. 3. 14.
 • చూ. అందనిమ్రానిపండ్ల కఱ్ఱులు సాచు. అంద________అంద 16 అంది_________అంది

అందంబు గూడుకొను

 • ఇష్ట మున్నా లేకపోయినా ఇష్ట మున్నట్టు నటించు.
 • "మీద గార్యంబులు గలమాకు దీనిగా దనం బనిలే దని యందంబు గూడు కొని ఛందోనువర్తనపరుం డై."
 • ఆము. 6. 36.
 • శ. ర. లో 'కలిసికొను' అను అర్థ మిచ్చారు. అది కుదురుట లేదు.

అందముల దీవి

 • అందాల రాణి.
 • ఇక్కడ దీవి అంటే స్థానము.
 • " తావి తేనీయబావి యందముల దీవి."
 • హంస. 2. 20.

అందలమం దుంచినకుక్క

 • యోగ్య స్థాన మందున్న నీచుడు.
 • గువ్వల చెన్న. 90.

అందలంబులు

 • బాల్యక్రీడావిశేషము.
 • "అందలంబులు మఱి కుందికాళ్లు."
 • వి.పు. 7. 202.
 • వాడి భుజంమీద వీడి రెండు చేతులూ, వీడి భుజంమీద వాడి రెండుచేతులూ పెట్టి నడుమ ఒకపిల్ల వాణ్ణి ఎక్కించు కొని ;దేవుడమ్మ దేవుడూ' అని ఊరేగిస్తూ ఆడేఆట.

అంద ఱొకటి యగు

 • ఏక మగు.
 • "అనురక్తి మీ రంద ఱొక టై యాదరించరాదా? హేమా. పు. 34.

అంది పొందని

 • అతకని.
 • రుద్రమ. 56 పు.

అందిక పొందిక

 • ఈడుజోడు వంటిది. జం.
 • "దానికీ దీనికీ అందికా పొందికా లేదు." వా.

అందిన చేనిపంట

 • అందుబాటులోనిది.
 • "ఎందు చూచిన శ్రీ వెంకటేశు డున్నా డనియెడి అందినచేనిపంట లనుభవించు." తాళ్ల. సం. 9. 70.

అంది పుచ్చుకొను

 • గ్రహించు, దొరకి పుచ్చుకొను, సరిగ్గా అతికినట్టు.
 • "వాడు కాళ్లు అంది పుచ్చుకొన్నాడు."
 • "సిగ అంది పుచ్చుకొన్నాడు."
 • "వాడు అన్నదాని కల్లా వీడు అంది పుచ్చుకొన్నట్టుగా సమాధాన మిస్తూ వచ్చాడు." వా.

అంది పొందినట్టివారు

 • చుట్టాలు.
 • "ఈ ఊళ్లో అందిపొందినవారు ఎవరూ లేరు. అందుకని యేకార్య మయినా పొరుగూరుకు పోవలసి వస్తుంది." వా.

అందిన సిగ అందకున్న కాళ్లు

 • సమయానుకూలంగా ప్రవర్తించేవా డనుట.
 • "...ఏ మనవచ్చు నీగుణం, బవు నవు నందినన్ సిగయు నందక యున్నను గాళ్లు పట్టుకొం, దువు హరిణాంక..."
 • విజ. 3. 51. అందు_______అంప 17 అంప________అంప

అందుకొను

 • పరిగ్రహించు.
 • "ఆ పాయసంబు దా నందుకొనియె."
 • రంగ. రా. బాల. పు. 19. పంక్తి 21.

అందుకొన్నట్టు

 • దగ్గరగా.
 • "గుంతకల్లునుంచి నున్మాడుమీద పోతే కాశీ అందుకొన్నట్టు ఉంటుంది." వా.

అందుబడి యగు

 • అందుబాటులోనికి వచ్చు.
 • ఇది నేడు అందుబాటు అనే రూపంలోనే కానవస్తుంది.
 • "సమస్తజీవులకు నందుబడి యైనదేవ భూజ మయ్యె." భోజ. 1. 79.

అందుల కేమి ?

 • దాని కేమి ?
 • పరవా లే దనుట.
 • "నా విని యందుల కేమి స్వభావగతిం బాడు మనిన భామిని గానప్రావీణ్యము జూపెను గడు." కళా. 7. 199.

అందె వేసినచేయి

 • సమర్థుడు.
 • ఏదైనా పనిలో - విద్యలో సమర్థు డైనవానిచేతికి అందె వేసేవారు. అందుపై యేర్పడినది.

అంపకము గాంచు

 • సెలవు తీసికొను.
 • "అంపకము గాంచె దీర్థయాత్రాభి రతిని." విజయ. 2. 41.

అంపకము చేయు

 • పంపించు.
 • "పూర్వమున బ్రహ్మసభకు నే బోయి కొంత, కాల మందుండి యజు డంప కంబు సేమ.
 • హంస. 4. అ. 7 వ.
 • చూ. అంపకాలు పెట్టు.

అంపకాలు

 • అత్తవారింటికి కొత్తకోడలిని పంపునప్పుడు అప్పగించుటలు. లక్షణయా అప్పు డిచ్చు కానుకలు.
 • అలాగే పెండ్లికి వచ్చినచుట్టాలను సాగనంపునప్పుడు చేసే మర్యాదలకు కూడా వాచక మయింది.
 • "అంపకాలవేళ అలా యేడవకూడదు తల్లీ!" వా.
 • "పెళ్లి అంతా అయిపోయినది, ఇంక అంపకాలే తరువాయి." వా.

అంపకోల

 • అమ్ము.
 • "అర్కనందను సెలకట్టె యంపకోల."
 • క్రీడా. పు. 71.

అంపతప్పు

 • దెబ్బ తప్పించుకొను నేర్పు.
 • "కానకు నంపతప్పెఱుగుగబ్బి మెకంబులు." కకు. 4. 57.

అంపబంపు

 • అంపించు, పంపించు, పంపు.
 • "అజ్జముప్రోలి కతని నంపబంపినవాడ నంపించినాడ."
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట.17.