పదబంధ పారిజాతము/అండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంటూ_______అంట్లు 11 అంట్లు________అండ

అంటూసొంటూ

 • సంబంధ మున్నవారు, మిగిలిన మెతుకులు ఇత్యాదులు. జం.
 • "వాడికి అంటూ సొంటూ లేదు. బోలెడు ఆస్తి."
 • "కుండలో అంటూ సొంటూ ఊడ్చి వాడికే పెట్టేశాను. మరీ పొయ్యి ముట్టిస్తే తప్ప గత్యంతరం లేదు." వా.

అంటేనుకొను - (అంట వేసుకొను)

 • ముట్టుకొను. పిల్లల ఆటల ద్వారా వచ్చినపలుకుబడి.
 • " నేను పరిగెత్తితే న న్నంటేసుకొనే వాడు ఈ భూప్రపంచకంలో లేడు." వా.

అంట్లబోకి

 • ఒక తిట్టు.
 • వంటయింటి ద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి. బోకి - పాత్ర.
 • అంటయినపాత్రను మనవాళ్లు మైలగా చూస్తారు. మైల వెధవ అని అర్థం.
 • "వాడు ఒట్టి అంట్లబోకి." వా.

అంట్ల వెధవ

 • ఒక తిట్టు.
 • చూ. అంట్లబోకి.

అంట్లు తోమేవాడు.

 • ఆడంగులవాడు. ఒక తిట్టు.

అంట్లు నాకేవాడు

 • ఒక తిట్టు.
 • లక్షణయా ఎంగిలిమెతుకులు తినేవాడు అన్న అర్థంలో వచ్చినపలుకుబడి.
 • "వా డేమి పెద్దమనిషి. ఒట్టి అంట్లు నాకేవాడు." వా.

అంట్లు పొడుచు

 • తల కంటుకొని ఉన్న పేలను క్రుక్కు
 • "అంట్ల బొడిచి."
 • పాండు. 3. 30.

అంట్లొత్తు

 • అంట్లు త్రొక్కు.
 • "అం ట్లొత్తుపదనున నం ట్లొత్తు..."
 • కళా. 4.79.

అండగొట్టు

 • వెనుదీయు.
 • "అమ్మహాత్ముమీది చాయం జన వెఱచి యండగొట్టుచు నిలుచుటయు."
 • పరమ. 1. 175.

అండగొను

 • ఆశ్రయించు.
 • "నీ వండగొనియెదు నిలిచి యిచ్చోట."
 • మార్క. 1. 182.
 • "ఈతని...అండగొని తప్పుదు చావున కంచు నున్న వాడు."
 • భార. ఉద్యో. 4. 208.

అండదండ

 • సహాయము.
 • ఒండె వాదింపు మొండె నే నోడితి నను మొండె, యను సద్గురుండె మా కండదండ."
 • శంకరవిజయ కథా. 4. 10. అండ________అంత 12 అంత________అంత

అండజశయ్య

 • హంసతూలికాతల్పము.
 • భార. సభా.

అండబ్రతుకు

 • ఎవరిపైనో ఆధారపడిన బ్రతుకు.
 • "వానిది ఒట్టి అండబ్రతుకు. సొంతంగా జీవించ లేడు." వా.

అండబాయు

 • ఎడబాయు.
 • "ఆరామయండ బాయక... యారాజవరుండు నిజపురాంత:పురముం జేరి..." శుక. 1. అ. 489 ప.

అండా ఆపూ

 • సహాయము.
 • "వాడికి అండా ఆపూ లేదు." వా.

అంతకంతకు

 • 1. క్రమక్రమంగా.
 • "అంతకంతకూ వాడి దౌర్జన్యం ఎక్కువై పోతూ ఉంది." వా.
 • చూ. అంతంతకు.
 • 2. రోజురోజుకూ
 • "అంతకంతకూ వాడు మితిమీఱి పోతున్నాడు." వా.

అంత కింతయింది ఇంత కెంతో?

 • ఇంకా యెన్ని కష్టాలు రా నున్నవో? ఇం కేమేమీ కా నున్నదో అనే భావచ్ఛాయలలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.

అంతకూ ఇంతకూ

 • ప్రతి చిన్నదానికీ.
 • "అంతకూ యింతకూ వాడు నొచ్చుకుంటూ ఉంటాడు."
 • "అంతకూ యింతకూ ఆవిడ మాయింటికి పరుగెత్తుకొంటూ వస్తుంది."

అంతకు కడ కనుచు

 • చంపు.
 • "మహాస్త్రప్రకరం, బంతకుకడ కనిచెబరి, శ్రాంతం బగు మద్రనాథు రథిక చయంబున్."
 • భార. శల్య. 1. 300.

అంత చేసి ఇంత తెచ్చుకొను

 • అంత చేసి యింత ఫలితం తెచ్చుకొన్నావు - అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "ఇంత దెచ్చికొంటి వంత సేసి."
 • భార. భీష్మ. 1. 67.

అంతంత

 • దూరదూరములోనే, క్రమముగా.
 • "నెచ్చెలిపిండు నంతంత నిలువ బలిచి."
 • భార. విరా. 1. 246.
 • "ఇంతయును నంత నంతంత పెఱిగి పొదరు, నిబ్బరపు గబ్బి గుబ్బల యుబ్బు కతన."
 • వసు. 2. 85.

అంతంతకు

 • క్రమంగా.
 • "అంతంతకూ ఈ వ్యవహారం ముదిరి పోతూ ఉంది." వా.

అంత పైపై పడి ఉన్నదా?

 • అంత సులభమా? కా దనుట.
 • "మహాకవితావివేచనా, భ్యాస మనంగ నంత బయిపై బడి యున్న దె?"
 • నానా. 25. అంత________అంత 13 అంత_________అంత

అంతమనిషి

 • అంత యోగ్యత కలవాడు. అంతపని చేయగలవాడు.
 • "అంతమనిషి యిలా చేస్తా డని నే ననుకోలేదు."
 • "వా డంతమని షయితే యింకేమమ్మా! నేను హాయిగా ఉందును."
 • "వాడు అంతమనిషి ఎప్పు డయ్యాడు? నాకే ఎసరు పెట్టాడూ?"
 • "వా డంతమనిషని నే ననుకో లేదు." వా.

అంత మాట

 • అనరాని మాట.
 • "వాడు అంతమాట అన్నాడా? అంత మా టన్నాడూ వాడు?" వా.

అంతరపల్లటీ

 • పైన గిరికీలు కొట్టేపావురము దానిద్వారా గిరికీలు కొట్టుటకు కూడా వాచక మయినది.
 • "వాడు అంతరపల్లటీ కొడుతున్నాడు." వా.

అంతర మెఱుగనివాడు

 • తారతమ్యజ్ఞానం లేనివాడు.
 • "వానికి పెద్దాసిన్నా అంతరం తెలియదు."
 • "అంతర మెరుగనివాడు వానిజోలికి ఎవరు పోతారు?" వా.

అంతరువు

 • యోగ్యత, అంతరము.
 • "నీ అంతరు వేమి? నా అంతరు వేమి? నీతో నాకు వాద మేమిటి?" వా.

అంతర్ధానంబు సేయు

 • అదృశ్య మగు.
 • కాశీ. 6. 138.

అంతర్మదాలు

 • అయిదు అంతర్మదాలు. సం యాదులు.
 • "సమ్యాది పంచ విధాంతర్మదంబులు."
 • కుమా. 11. 137.

అంతల పొంతలవారు

 • చుట్టాలు.
 • "అంతలపొంతలవా రున్న ఊళ్లో అంతో యింతో ఉంటే గాని మర్యాదగా ఉండదు."" వా.

అంత వట్టు

 • యావత్తు.
 • ఒట్టు మొత్త మని, లెక్కలలో వెరసి అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.

అంత వట్టువారు

 • అంతంత గొప్పవారు.
 • "అంతవట్టువారును...గూలిరి."
 • భార. శల్య. 2. 135.

అంతవాడు

 • అంత యోగ్యత కలవాడు.
 • "అంతవాణ్ణి బజారులో నిలదీసి అది అడిగిన మాటలు అబ్బ! వినలేము." వా.

అంతవాడవే

 • ఔను, నీవు ఆపని చేయగల వాడవే. ఎవ డైనా తన్ను గూర్చి చెప్పుకొంటున్నప్పుడు ఔ నంటూ ఎదుటివాడు ఆడు మాటలు.
 • "అనుటయు నంతవాడ వె కదా యని మిక్కిలి గారవించి." పారి. 2. 76.