నారాయణీయము/పంచమ స్కంధము/21వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
పంచమ స్కంధము 21వ దశకము - జంబూద్వీపాలలో భగవదుపాసనము వర్ణనం


21-1-శ్లో.
మధ్యోద్భవే భువ ఇలావృతనామ్ని వర్షే
గౌరీప్రధానవనితాజనమాత్రభాజి।
శర్వేణ మంత్రనుభిః సముపాస్యమానం
సంకర్షణాత్మక మధీశ్వర! సంశ్రయే త్వామ్।।
21-2-శ్లో.
భద్రాశ్వనామక ఇలావృతపూర్వవర్షే
భద్రశ్రవోభిర్ ఋషిభిః పరిణూయమానమ్।
కల్పాంతగూఢనిగమోద్ధరణప్రవీణం
ధ్యాయామి దేవ! హయశీర్షతనుం భవంతమ్।।
21-3-శ్లో.
ధ్యాయామి దక్షిణగతే హరివర్షవర్షే
ప్రహ్లాదముఖ్యపురుషైః పరిషేవ్యమాణమ్।
ఉత్తుంగశాంతధవళాకృతిమేకశుద్ద-
జ్ఞానప్రదం నరహరిం భగవన్ భవంతం।।
21-4-శ్లో.
వర్షే ప్రతీచి లలితాత్మని కేతుమాలే
లీలావిశేషలలితస్మితశోభనాంగమ్
లక్ష్మ్యా ప్రజాపతిసుతైశ్చ నిషేవ్యమాణం
తస్యాః ప్రియాయ ధృతకామతమం భజే త్వామ్।।
21-5-శ్లో.
రమ్యే హ్యూదీచి ఖలు రమ్యకనామ్ని వర్షే
తద్వర్షనాథ మనువర్యసపర్యమాణమ్
భక్తైకవత్సలమమత్సరహృత్సు భాంతం
మత్య్సాకృతిం భువననాథ! భజే భవంతమ్।।
21-6-శ్లో.
వర్షం హిరణ్యయసమాహ్వయమౌత్తరాహం
ఆసీనమద్రిధృతికర్మఠకామఠాంగమ్।
సంసేవతే పితృగణప్రవరో౾ర్యమా యం
తం త్వాం భజామి భగవన్! పరచిన్మయాత్మన్।।
21-7-శ్లో.
కించోత్తరేషు కురుషు ప్రియయా ధరణ్యా
సంసేవితో మహితమంత్రనుతిప్రభేధైః।
దంష్ట్రాగ్రఘృష్టఘనపృష్ఠగరిష్ఠవర్ష్మా
త్వం పాహి విజ్ఞనుత! యజ్ఞవరాహమూర్తే!।।
21-8-శ్లో.
యామ్యాం దిశం భజతి కింపురషాఖ్యవర్షే
సంసేవితో హనుమతా దృఢభక్తిభాజా।
సీతాభిరామ పరమాద్భుత రూపశాలీ
రామాత్మకః పరిలసన్ పరిపాహి విష్ణో!।।
21-9-శ్లో.
శ్రీ నారదేన సహ భారతఖండముఖ్యైః
త్వం సాంఖ్యయోగనుతిభిః సముపాస్యమానః।
ఆకల్పకాలమిహ సాధుజనాభిరక్షీ
నారాయణో నరసఖః పరిపాహిభూమన్!।।
21-10-శ్లో.
ప్లాక్షే౾ర్కరూపమయి! శాల్మల ఇందురూపం
ద్వీపే భజంతి కుశనామని వహ్నిరూపమ్।
క్రౌంచేంబురూపమథ వాయుమయం చ శాకే
త్వాం బ్రహ్మరూపమయి పుష్కరనామ్నిలోకాః।।
21-11-శ్లో.
సర్వైర్ర్దువాదుభిరుడు ప్రకరైర్గ్రహైశ్చ
పుచ్చాదికేష్వవయవేష్వభికల్ప్యమానైః।
త్వం శింశుమారవపుషా మహతాముపాస్యః
సంధ్యాసు రుంధి నరకం మమ సింధుశాయిన్!।।
21-12-శ్లో.
పాతాలమూలభువి శేషతనుం భవంతం
లోలైకకుండలవిరాజి సహస్ర శీర్షమ్।
నీలాంబరం ధృతహాలం భుజగాంగనాభిః
జుష్ట భజే హర గదాన్ గురుగేహనాథ!।।
పంచమ స్కంధము పరిపూర్ణం
21వ దశకము సమాప్తము.
-x-