నారాయణీయము/నవమ స్కంధము/36వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
నవమ స్కంధము

36వ దశకము - పరశురామావతార వర్ణనము

36-1-శ్లో.
అత్రేః పుత్రతయా పురా త్వమనసూయాయాం హి దత్తాభిధో
జాతశ్శిష్యనిబంధతంద్రితమనాః స్వస్థశ్చరన్ కాంతయా।
దృష్టో భక్తతమేన హైహాయమహీపాలేన తస్మై వరాన్
అష్టైశ్వర్యముఖాన్ ప్రదాయ దదిథ స్వేనైవ చాంతే వధమ్॥
36-2-శ్లో.
సత్యం కర్తుమథార్జునస్య చ వరం తచ్ఛక్తి మాత్రానతం
బ్రహ్మద్వేషి తదాఖిలం నృపకులం హంతుం చ భూమేర్భరమ్।
సంజాతో జమదగ్నితో భృగుకులే త్వం రేణుకాయాం హరే।
రామో నామ తదాత్మజేష్వవరజః పిత్రోరధాస్సమ్మదమ్॥
36-3-శ్లో.
లబ్ధామ్నాయగణశ్చతుర్ధశవయా గంధర్వరాజే మనాక్
ఆసక్తాం కిల మాతరం ప్రతి పితుః క్రోధాకులస్యాజ్ఞయా।
తాతాజ్ఞాతిగసోదరైః సమమిమాం ఛిత్త్వా౾థ శాంతాత్పితుః
తేషాం జీవనయోగమాపిథ వరం మాతా చ తే౾దాద్వరాన్॥
36-4-శ్లో.
పిత్రా మాతృముదేస్తవాహృత వియద్దేనోర్నిజాదాశ్రమాత్
ప్రస్థాయాథ భృగోర్గిరా హిమగిరావారాధ్య గౌరీపతిమ్।
లబ్ద్వా తత్పరశుం తదుక్తదనుజచ్చేదీ మహాస్త్రాదికం
ప్రాప్తో మిత్రమథాకృతవ్రణమునిం ప్రాప్యాగమస్స్వాశ్రమమ్॥
36-5-శ్లో.
ఆఖేటోపగతో౾ర్జునః సురగవీసంప్రాప్తసంపద్గణైః।
త్వత్పిత్రా పరిపూజితః పురగతో దుర్మంత్రివాచా పునః।
గాం క్రేతుం సచివం న్యయుంక్త కుధియా తేనాపి రుంధన్ముని-
ప్రాణక్షేపసరోషగోహతచమూచక్రేణ వత్సో హృతః ॥
36-6-శ్లో.
శుక్రోజ్జీవితతావాక్యచలితక్రోధో౾థ సఖ్యా సమం
బిభ్రద్ద్యాతమహోదరోపనిహితం చాపం కుఠారం శరాన్।
ఆరూఢస్సహవాహా యంతృకరథం మహిష్మతీమావిశన్
వాగ్భిర్వత్సమదాశుషి క్షితిపతౌ సంప్రాస్తుథాః సంగరమ్॥
36-7-శ్లో.
పుత్రాణామయుతేన సప్తదశభిశ్చాక్షౌహిణీభిర్మహా-
సేనానీబిరనేకమిత్ర నివహైర్వ్యాజృంభితాయోధనః।
సద్యస్త్వత్కకుఠారబాణవిదలన్నిశ్శేషసైన్యోత్కరో
భీతిప్రదృతనష్టశిష్టతనయాస్త్వామాపతద్దైహయః॥
36-8-శ్లో.
లీలావారితనర్మదాజలవలల్లంకేశగర్వాపహ-
శ్రీమద్భాహుసహస్రముక్తబహుశస్త్రాస్త్రం నిరుంధన్నముమ్।
చక్రే త్వయథవైష్ణవ ౾పి విఫలే బుద్ద్వావహరిం త్వాం ముదా
ధ్యాయంతం ఛితసర్వదోషమవధీః సో-గాత్ పరం తే పదమ్॥
36-9-శ్లో.
భూయో మర్షితహైహయాత్మజగణైస్తాతే హతే రేణుకాం
ఆఘ్ననాం హృదయం నిరీక్ష్య బహుశో ఘోరాం ప్రతిజ్ఞాం వహన్।
ధ్యానానీతరథాయుధస్త్వమకృథా విప్రద్రుహః క్షత్రియాన్
దిక్చక్రేషు కుఠారయన్ విశిఖయన్ నిః క్షత్రియాం మేదినీమ్॥
36-10-శ్లో.
 తాతోజ్జీవనకృన్నృపాలకకులం త్రిః సప్తకృత్వో జయన్
సంతర్ప్యాథ సమంతపంచకమహారక్తహ్రదౌఘే పితౄన్
యజ్ఞే క్ష్మామపి కాశ్యపాధిషు దిశన్ సాల్వేన యుధ్యన్ పున
కృష్ణో౾ముం నిహనిష్యతీతి శమితో యుద్ధాత్ కుమరైర్భవాన్॥
36-11-శ్లో.
న్యస్యాస్త్రాణి మహేంద్ర భూభృతి తపస్తన్వన్ పునర్మజ్జితాం
గోకర్ణావధిసాగరేణ ధరణీం దృష్ట్వా౾ర్థితస్తాపసైః।
ధ్యాతేష్వాసథృతానలాస్త్రచకితం సింధుం స్రువక్షేపణా-
దుత్సార్యోద్ధృతకేరళో భృగుపతే। వాతేశ। సంరక్ష మామ్॥
నవమస్కందం పరిపూర్ణం
36వ దశకము సమాప్తము.
 

Lalitha53 (చర్చ) 14:15, 11 మార్చి 2018 (UTC)