నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/74వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

74- వ దశకము - మధురాపురిలో ష్రీకృష్ణుని లీలావిలాసములు


74-1
సంప్రాప్తో మథురాం దినార్ధవిగమే తత్రాంతరస్మిన్ వసన్
ఆరామే విహితాశనస్సఖిజనైర్యాతః పురీమీక్షితుమ్।
ప్రాపో రాజపథం చిరశ్రుతిధృతవ్యాలోకకౌతూహల-
స్త్రీపుంసోద్యదగణ్యపుణ్యనిగళైరాకృష్యమాణో ను కిమ్॥

74-2
త్వత్పాదద్యుతివత్సరాగసుభగాస్త్వన్మూర్తివద్యోషితః
సంప్రాప్తా విలసత్పయోధరరుచో లోలాభవద్దృష్టివత్।
హారిణ్యస్త్వదురః స్థలీవ దయితే మందస్మిత ప్రౌఢివ-
న్నైర్మల్యోల్లసితాః కచౌఘరుచివద్రాజత్కలాపాశ్రితాః॥

74-3
తాసామాకలయన్నపాంగవలనైర్మోదం ప్రహర్షాద్భుత।
వ్యాలోలేషు జనేషు తత్ర రజకం కంచిత్ పటీం ప్రార్ధయన్।
కస్తేదాస్యతి రాజకీయవసనం యాహీతి తేనోదితః
సదస్తస్యకరేణ శీర్షమహృథాస్సో౾ప్యాప పుణ్యాం గతిమ్॥

74-4
భూయో వాయకమేకమాయతమతిం తోషేణ వేషోచితం
దాశ్వాంసం స్వపదం నినేథ సుకృతం కో వేద జీవాత్మనామ్।
మాలాభిఃస్తబకైః స్తవైరపి పునర్మాలాకృతా మానితో
భక్తిం తేన వృతాం దిదేశిథ పరాం లక్ష్మీం చ లక్ష్మీపతే।॥

74-5
కుబ్జామబ్జవిలోచనాం పథి పునర్దృష్ట్వాంగరాగే తయా
దత్తే సాధు కిలాంగరాగమదదాస్తస్యా మహాంతం హృది।
చిత్తస్థామృజుతామథ ప్రథయితుం గాత్రే౾పి తస్యాః స్ఫుటం
గృహ్ణాన్ మంజుకరేణ తాముదనయస్తావజ్జగత్సుందరీమ్॥
74-6

తావన్నిశ్చితవైభవాస్తవ విభో।నాత్యంతపాపా జనాః
యత్కించిద్దదతే స్మ శక్త్యనుగుణం తాంబూలమాల్యాదికమ్।
గృహ్ణానః కుసుమాది కించన తదా మార్గే నిబద్ధాంజలిః
నాతిష్టం బత హా యతో౾ద్య విపులామార్తిం వ్రజామి ప్రభో।

74-7
ఏష్యామీతి విముక్తయాపి భగవన్నాలేపదాత్ర్యా తయా
దూరాత్ కాతరయా నిరీక్షితగతిస్త్వం ప్రావిశో గోపురమ్।
అఘోషానుమితత్వదాగమమహాహార్షోల్లలద్దేవకీ-
వక్షోజప్రగలత్పయోరసమిషాత్ త్వత్కీర్తిరంతర్గతా॥

74+8
ఆవిష్టో నగరీం మహోత్సవవతీం కోదండశాలాం వ్రజన్
మాధుర్యేణ ను తేజసా ను పురుషైర్దూరేణ దత్తాంతరః।
స్రగ్భిర్భూషితమర్చితం వరధనుర్మామేతి వాదాత్ పురః
ప్రాగృహ్ణాస్సమరోపయః కిల సమాక్రాక్షీరభాంక్షీరపి॥

74-9
శ్వః కంసక్షపణోత్సవస్య పురతః ప్రారంభతూర్యోపమః
చాపధ్వంసమహాధ్వనిస్తవ విభో।దేవానరోమాంచయత్।
కంసస్యాపి చ వేపథుస్తదుదితః కోదండఖండద్వయీ-
చండాభ్యాహతరక్షిపూరుషవైరుత్కూలితో౾భూత్త్వయా॥

74-10
శిష్టైర్దుష్టజనైశ్చ దృష్టమహిమా ప్రీత్యా చ భీత్యా తతః
సంపశ్యన్ పురసంపదం ప్రవిచరన్ సాయంగతో వాటికామ్।
శ్రీ దామ్నా సహ రాధికావిరహజం ఖేదం వదన్ ప్రస్వపన్
ఆనందన్నవతారకార్యఘటనాద్ వాతేశ। సంరక్ష మామ్॥

దశమ స్కంధము
74వ దశకము సమాప్తము
-x-