నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/73వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

73- వ దశకము - మధురానగరయాత్ర


73-1
నిశమయ్య తవాథ యానవార్తాం భృశమార్తాః పశుపాలబాలికాస్తాః।
కిమిదం కిమిదం కథం న్వితీమాః సమవేతాః పరిదేవితాన్యకుర్వన్॥

73-2
కరుణానిధిరేష నందసూనుః కథమస్మాన్విసృజేదనన్యనాథాః।
బత నః కిము దైవమేవమాసీదితి తాస్త్వద్గతమానసా విలేపుః॥

73-3
చరమప్రహరే ప్రతిష్ఠమానః సహ పిత్రా నిజమిత్రమండలైశ్చ।
పరితాపభరం నితంబినీనాం శమయిష్యన్ వ్యముచస్సఖాయమేకమ్॥

73-4
అచిరాదుపయామి సన్నిధిం వో భవితా సాధు మయైవ సంగమశ్రీః।
అమృతాంబునిధౌ నిమజ్జయిష్యే ద్రుతమిత్యాశ్వసితా వధూరకార్షీః॥

73-5
స విషాద భరం। సయాచ్ఞముచ్చైరతిదూరం వనితాభిరీక్ష్యమాణః।
మృదు తద్దిశి పాతయన్నపాంగాన్ సబలో౾క్రూరరథేన నిర్గతో౾భూః॥

73-6
అనసా బహుళేన వల్లవానాం మనసా చానుగతో౾థ వల్లభానామ్।
వనమార్తమృగం విషణ్ణవృక్షం సమతీతో యమునాతటీమయాసీః॥

73-7
నియమాయ నిమజ్జ్య వారిణి త్వామభివీక్ష్యాథ రథే౾పి గాందినేయః।
వివశో౾జని కిన్న్విదం విభోస్తే నను చిత్రం త్వవలోకనం సమంతాత్॥

73-8
పునరేష నిమజ్జ్య పుణ్యశాలీ పురుషం త్వాం పరమం భుజంగభోగే।
అరికంబుగదాంబుజైః స్ఫురంతం సురసిద్ధౌఘపరీతమాలులోకే॥

73-9
స తదా పరమాత్మసౌఖ్యసింధౌ వినిమగ్నః ప్రణువన్ ప్రకారభేదైః।
అవిలోక్య పునశ్చ హర్షసింధోరనువృత్త్యా పులకావృతో యయౌ త్వామ్॥

73-10
కిము శీతలిమా మహాన్ జలే యత్ పులకో౾సావితి చోదితేన తేన।
అతిహర్షనిరుత్తరేణ సార్ధం రథవాసీ పవనేశ।పాహిమాం త్వమ్॥

దశమ స్కంధము
73వ దశకము సమాప్తము
-x-