నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/46వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

46వ దశకము - గోపికల ఆనందహేల -విశ్వరూపదర్శనము


46-1
అయి।దేవ।పురా కిల త్వయి।స్వయముత్తానశయే స్తనంధయే।
పరిజృంభణతో వ్యపావృతే వదనే విశ్వమచష్ట పల్లవీ॥

46-2
పునరప్యథ బాలకైః సమం త్వయి లీలానిరతే జగత్పతే।
ఫలసంచయవంచనక్రుధా తవ మృద్భోజనమూచురర్భకాః॥

46-3
అయి। తే ప్రళయావధౌ విభోః క్షితితోయాదిసమస్తభక్షిణః।
మృదుపాశనతో రుజా భవేదితి భీతా జననీ చుకోప సా॥

46-4
అయి। దుర్వినయాత్మకా। త్వయా కిము మృత్స్నాబత। వత్స।భక్షితా।
తి మాతృగిరం చిరం విభో। వితథాం త్వం ప్రతిజజ్ఞిషే హసన్॥

46-5
అయి। తే సకలైర్వినిశ్చితే విమతిశ్చేత్ వదనం విదార్యతామ్।
ఇతి మాతృవిభర్త్సితో ముఖం వికసత్పద్మనిభం వ్యదారయః ॥

46-6
అపి మృల్లవదర్శనోత్సుకాం జననీం తాం బహు తర్పయన్నివ।
పృథివీం నిఖిలాం న కేవలం భువనాన్యప్యఖిలాన్యదీదృశః॥

46-7
కుహచిత్ వనమంబుధిఃక్వచిత్ క్వచిదభ్రం కుహచిద్రసాతలమ్।
మనుజా దనుజాః క్వచిత్ సురా దదృశే కిం న తదా త్వదాననే॥

46-8
కలసాంభుధిశాయినం పునః పరవైకుంఠపదాధివాసనమ్।
స్వపురశ్చ నిజార్భకాత్మకం కతిధా త్వాం న దదర్శ సా ముఖే॥

46-9
వికసద్భువనే ముఖోదరే నను భూయో౾పి తథావిధాననః।
అనయాస్పుటమీక్షితో భవాననవస్థాం జగతాం బతాతనోత్॥

46-10
ధృతతత్త్వధియం తదా క్షణం జననీం తాం ప్రణయేన మోహయాన్।
స్తనమంబ దిశేత్యుపాసజన్ భగవన్నద్భుతబాల। పాహిమామ్॥

దశమ స్కంధము
46వ దశకము సమాప్తము.
-x-