నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/40వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

40వ దశకము - పూతన వధ


40-1
తదను నందమమందశుభాస్పదం నృపపురీం కరదానకృతే గతమ్।
సమవలోక్య జగాద భవత్పితా విదితకంససహాయజనోద్యమః॥

40-2
అయి।సఖే। తవ బాలకజన్మ మాం సుఖయ౾ద్య నిజాత్మజజన్మవత్।
ఇతి భవత్పితృతాం వజ్రనాయకే సమధిరోప్య శశంస తమాదరాత్॥

40-3
ఇహ చ సంత్యనిమిత్తశతాని తే కటకసీమ్ని తతో లఘు గమ్యతామ్॥
ఇతి చ తద్వచసా వ్రజనాయకో భవదపాయభియా ద్రుతమాయయౌ॥

40-4
అవసరే ఖిలు తత్ర చ కాచన వ్రజపదే మధురాకృతిరంగనా।
తరల షట్పదలాలితకుంతలా కపట పోతక। తే నికటం గతా॥

40-5
సపది సా హృతబాలకచేతనా నిశిచరాన్వయజా కిల పూతనా।
వ్రజవధూషిహ్వ కేయమితి క్షణం విమృశతీషు భవంతముపాదదే॥

40-6
లలితభావవిలాసహృతాత్మభిర్యువతిభిః ప్రతిరోద్దుమపారితా।
స్తనమసౌ భవనాంతనిషేదుషీ ప్రదదుషీ భవతే కపటాత్మనే॥

40-7
సమధిరుహ్య తదంకమశంకితస్త్వమథ బాలకలోపనరోషితః।
మహదివామ్రఫలం కుచమండలం ప్రతిచుచూషిథ దుర్విషదూషితమ్॥

40-8
అసుభిరేవ సమం ధయతి త్వయి స్తనమసౌ స్తనితోపమనిస్స్వనా।
నిరపతద్భయదాయి నిజం వపుః ప్రతిగతా ప్రవిసార్య భుజావుభౌ॥

40-9
భయదఘోషణభీషణవిగ్రహశ్రవణదర్శనమోహితవల్లవే।
వ్రజపదే తదురస్థ్సలఖేలనాన్యను భవంతమగృహ్ణత గోపికాః ॥

40-10
భువనమంగళ। నామభిరేవ తే యువతిభిర్బహుధా కృతరక్షణః ।
త్వమయి వాతనికేతనాథ। మామగదయన్ కురు తావకసేవకమ్॥

దశమ స్కంధము
40వ దశకము సమాప్తము.
-x-