నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/38వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

38వ దశకము - శ్రీకృష్ణుని గోకులమునకు చేర్చుట


38-1
 ఆనందరూప।భగవన్నయి। తే౾వతారే
ప్రాప్తే ప్రదీప్తభవదంగనిరీయమాణైః।
కాంతివ్రజైరివ ఘనాఘనమండలైర్ద్యామ్
ఆవృణ్వతీ విరురుచే కిల వర్షవేళా॥

38-2
ఆశాసు శీతలతరాసు పయోదతోయైః
ఆశాసితాప్తివివశేషు చ సజ్జనేషు।
నైశాకరోదయవిధౌ నిశి మధ్యమాయాం
క్లేశాపహస్త్రిజగతాం త్వమిహావిరాసీః॥

38-3
బాల్యస్పృశాపి వపుషా దధుషా విభూతీః
ఉద్యత్క్డిరీటకటకాంగదహారభాసా।
శంఖారి వారిజ గదా పరిభాసితేన
మేఘాసితేన పరిలేసిథ సూతిగేహే॥

38-4
వక్షఃస్థలీ సుఖ నిలీన విలాసి లక్ష్మీ-
మందాక్ష లక్షిత కటాక్ష విమోక్ష భేదైః।
తన్మందిరస్య ఖలకంస కృతామలక్ష్మీం
ఉన్మార్జయన్నివ విరేజిథ వాసుదేవ।

38-5
శౌరిస్తు ధీర ముని మండల చేతసో౾పి
దూర స్థితం వపురుదీక్ష్య నిజేక్షణాభ్యామ్।
ఆనందబాష్ప పులకోద్గమ గద్గదార్ధ్రః
తుష్టావ దృష్టి మకరందరసం భవంతమ్॥

38-6
దేవ।ప్రసీద పరపూరుష।తాప వల్లీ-
నిర్లూనదాత్ర। సమనేత్ర। కలా విలాసిన్।
ఖేదానపాకురు కృపా గురుభిః కటాక్షైః
ఇత్యాది తేన ముదితేన చిరంనుతో౾భూః॥

38-7
మాత్రా చ నేత్రసలిలాస్తృతగాత్రవల్ల్యా
స్తోత్రైరభిష్టుతగుణః కరుణాలయస్త్వమ్।
ప్రాచీన జన్మ యుగళం ప్రతిబోధ్య తాభ్యాం
మాతుర్గిరా దధిథ మానుష బాలవేషమ్॥

38-8
త్వత్ప్రేరితస్తదను నందతనూజయా తే
వ్యత్యాసమారచయితుం స హి శూరసూనుః।
త్వాం హస్తయోరధిత చిత్త విధార్యమార్యైః
అంభోరుహస్థకలహంసకిశోరరమ్యమ్॥

38-9
జాతా తదా పశుపసద్మని యోగనిద్రా
నిద్రా విముద్రితమథాకృత పౌరలోకమ్।
త్వత్ప్రేరణాత్ కిమివ చిత్రమచేతనైర్యత్
ద్వారైస్స్వయం వ్యఘటి సంఘటితైః సుగాఢమ్॥

38-10
శేషేణ భూరిఫణవారితవారిణా౾థ
స్త్వైరం ప్రదర్శితపథో మణిదీపితేన।
త్వాం ధారయన్ స ఖిలు ధన్యతమః ప్రతస్థే
సో౾యం త్వమీశ మమనాశాయ రోగవేగాన్॥

దశమ స్కంధము
38వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 14:27, 11 మార్చి 2018 (UTC)