నాగర సర్వస్వం/అలంకరణము - ఆవశ్యకత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అలంకరణము - ఆవశ్యకత

కామం చాలా సున్నితమైన గుణం. అది మనస్సుయొక్క లోపలిపొరలలో జనించేదై ఉంటుంది. పురుషుడుకాని, స్త్రీకాని ఎవరైనా కామించి వారి అనురాగాన్ని సంపాదించదలచినపుడు - తమచే ప్రేమింపబడే ఆజనంయొక్క మనస్సులో తమ విషయమై ఒక సుముఖత ఏర్పడేలా వర్తించవలసిన వారవుతారు. ఆఎదిరిమనస్సులోని సూక్ష్మ సుక్ష్మభావాలనుకూడ గుర్తించి వానికి అనుకూలమైన వేషభాషాదికాన్ని అలవరచుకొనవలసి వుంటుంది. పుట:NagaraSarwaswam.pdf/28 పుట:NagaraSarwaswam.pdf/29 పుట:NagaraSarwaswam.pdf/30