ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుఃశాసనొ రాజఞ శైనేయం సముపాథ్రవత
కిరఞ శరసహస్రాణి పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
2 స విథ్ధ్వా సాత్యకిం షష్ట్యా తదా షొడశభిః శరైః
నాకమ్పయత సదితం యుథ్ధే మైనాకమ ఇవ పర్వతమ
3 స తు థుఃశాసనం వీరః సాయకైర ఆవృణొథ భృశమ
మశకం సమనుప్రాప్తమ ఊర్ణ నాభిర ఇవొర్ణయా
4 థృష్ట్వా థుఃశాసనం రాజా తదా శరశతాచితమ
తరిగర్తాంశ చొథయామ ఆస యుయుధాన రదం పరతి
5 తే ఽగచ్ఛన యుయుధానస్య సమీపం కరూర కారిణః
తరిగర్తానాం తరిసాహస్రా రదా యుథ్ధవిశారథాః
6 తే తు తం రదవంశేన మహతా పర్యవారయన
సదిరాం కృత్వా మతిం యుథ్ధే భూత్వా సంశప్తకా మిదః
7 తేషాం పరయతతాం యుథ్ధే శరవర్షాణి ముఞ్చతామ
యొధాన పఞ్చశతాన ముఖ్యాన అగ్రానీకే వయపొదయత
8 తే ఽపతన్త హతాస తూర్ణం శినిప్రవర సాయకైః
మహామారుత వేగేన రుగ్ణా ఇవ మహాథ్రుమాః
9 రదైశ చ బహుధా ఛిన్నైర ధవజైశ చైవ విశాం పతే
హయైశ చ కనకాపీడైః పతితైస తత మేథినీ
10 శైనేయ శరసంకృత్తైః శొణితౌఘపరిప్లుతైః
అశొభత మహారాజ కుంశుకైర ఇవ పుష్పితైః
11 తే వధ్యమానాః సమరే యుయుధానేన తావకాః
తరాతారం నాధ్యగచ్ఛన్త పఙ్కమగ్నా ఇవ థవిపాః
12 తతస తే పర్యవర్తన్త సర్వే థరొణ రదం పరతి
భయాత పతగరాజస్య గర్తానీవ మహొరగాః
13 హత్వా పఞ్చశతాన యొధాఞ శరైర ఆశీవిషొపమైః
పరాయాత స శనకైర వీరొ ధనంజయరదం పతి
14 తం పరయాన్తం నరశ్రేష్ఠం పుత్రొ థుఃశాసనస తవ
వివ్యాధ నవభిస తూర్ణం శరైః సంనతపర్వభిః
15 స తు తం పరతివివ్యాధ పఞ్చభిర నిశితైః శరైః
రుక్మపుఙ్ఖైర మహేష్వాసొ గార్ధ్రపత్రైర అజిహ్మగైః
16 సాత్యకిం తు మహారాజ పరహసన్న ఇవ భారత
థుఃశాసనస తరిభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ పఞ్చభిః
17 శైనేయస తవ పుత్రం తు విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
ధనుశ చాస్య రణే ఛిత్త్వా విస్మయన్న అర్జునం యయౌ
18 తతొ థుఃశాసనః కరుథ్ధొ విష్ణి వీరాయ గచ్ఛతే
సర్వపారశవీం శక్తిం విససర్జ జిఘాంసయా
19 తాం తు శక్తిం తథా ఘొరాం తవ పుత్రస్య సాత్యకిః
చిచ్ఛేథ శతధా రాజన నిశితైః కఙ్కపత్రిభిః
20 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ పుత్రస తవ జనేశ్వర
సాత్యకిం థశభిర విథ్ధ్వా సింహనాథం ననాథ హ
21 సాత్యకిస తు రణే కరుథ్ధొ మొహయిత్వా సుతం తవ
శరైర అగ్నిశిఖాకారైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
సర్వాయసైస తీక్ష్ణవక్త్రైర అష్టాభిర వివ్యధే పునః
22 థుఃశాసనస తు వింశత్యా సాత్యకిం పరత్యవిధ్యత
సాత్వతొ ఽపి మహారాజ తం వివ్యాధ సతనాన్తరే
తరిభిర ఏవ మహావేగైః శరైః సంనతపర్వభిః
23 తతొ ఽసయ వాహాన నిశితైః శరైర జఘ్నే మహారదః
సారదిం చ సుసంక్రుథ్ధః శరైః సంనతపర్వభిః
24 ధనుర ఏకేన భల్లేన హస్తావాపం చ పఞ్చభిః
ధవజం చ రదశక్తిం చ భల్లాభ్యాం పరమాస్త్రవిత
చిచ్ఛేథ విశిఖైస తీక్ష్ణైస తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
25 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
తరిగర్తసేనాపతినా సవరదేనాపవాహితః
26 తమ అభిథ్రుత్య శైనేయొ ముహూర్తమ ఇవ భారత
న జఘాన మహాబాహుర భీమసేన వచః సమరన
27 భీమసేనేన హి వధః సుతానాం తవ భారత
పరతిజ్ఞాతః సభామధ్యే సర్వేషామ ఏవ సంయుగే
28 తదా థుఃశాసనం జిత్వా సాత్యకిః సంయుగే పరభొ
జగామ తవరితొ రాజన యేన యాతొ ధనంజయః