ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుఃశాసన రదం థృష్ట్వా సమీపే పర్యవస్దితమ
భారథ్వాజస తతొ వాక్యం థుఃశాసనమ అదాబ్రవీత
2 థుఃశాసన రదాః సర్వే కస్మాథ ఏతే పరవిథ్రుతాః
కచ చిత కషేమం తు నృపతేః కచ చిజ జీవతి సైన్ధవః
3 రాజపుత్రొ భవాన అత్ర రాజభ్రాతా మహారదః
కిమర్దం థరవసే యుథ్ధే యౌవరాజ్యమ అవాప్య హి
4 సవయం వైరం మహత కృత్వా పాఞ్చాలైః పాణ్డవైః సహ
ఏకం సాత్యకిమ ఆసాథ్య కదం భీతొ ఽసి సంయుగే
5 న జానీషే పురా తవం తు గృహ్ణన్న అక్షాన థురొథరే
శరా హయ ఏతే భవిష్యన్తి థారుణాశీవిషొపమాః
6 అప్రియాణాం చ వచనం పాణ్డవేషు విశేషతః
థరౌపథ్యాశ చ పరిక్లేశస తవన మూలొ హయ అభవత పురా
7 కవ తే మానశ చ థర్పశ చ కవ చ తథ వీర గర్జితమ
ఆశీవిషసమాన పార్దాన కొపయిత్వా కవ యాస్యసి
8 శొచ్యేయం భారతీ సేనా రాజా చైవ సుయొధనః
యస్య తవం కర్కశొ భరాతా పలాయనపరాయణః
9 నను నామ తవయా వీర థీర్యమాణా భయార్థితా
సవబాహుబలమ ఆస్దాయ రక్షితవ్యా హయ అనీకినీ
స తవమ అథ్య రణం తయక్త్వా భీతొ హర్షయసే పరాన
10 విథ్రుతే తవయి సైన్యస్య నాయకే శత్రుసూథన
కొ ఽనయః సదాస్యతి సంగ్రామే భీతొ భీతే వయపాశ్రయే
11 ఏకేన సాత్వతేనాథ్య యుధ్యమానస్య చానఘ
పలాయనే తవ మతిః సంగ్రామాథ ధి పరవర్తతే
12 యథా గాణ్డీవధన్వానం భీమసేనం చ కౌరవ
యమౌ చ యుధి థరష్టాసి తథా తవం కిం కరిష్యసి
13 యుధి ఫల్గున బాణానాం సూర్యాగ్నిసమతేజసామ
న తుల్యాః సాత్యకిశరా యేషాం భీతః పలాయసే
14 యథి తావత కృతా బుథ్ధిః పలాయనపరాయణా
పృదివీధర్మరాజస్య శమేనైవ పరథీయతామ
15 యావత ఫల్గున నారాచా నిర్ముక్తొరగ సంనిభాః
నావిశన్తి శరీరం తే తావత సంశామ్య పాణ్డవైః
16 యావత తే పృదివీం పార్దా హత్వా భరాతృశతం రణే
నాక్షిపన్తి మహాత్మానస తావత సంశామ్య పాణ్డవైః
17 యావన న కరుధ్యతే రాజా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
కృష్ణశ చ సమరశ్లాఘీ తావత సంశామ్య పాణ్డవైః
18 యావథ భీమొ మహాబాహుర విగాహ్య మహతీం చమూమ
సొథరాంస తే న మృథ్నాతి తావత సంశమయాణ్డవైః
19 పూర్వమ ఉక్తశ చ తే భరాతా భీష్మేణ స సుయొధనః
అజేయాః పాణ్డవాః సంఖ్యే సౌమ్య సంశామ్య పాణ్డవైః
న చ తత కృతవాన మన్థస తవ భరాతా సుయొధనః
20 స యుథ్ధే ధృతిమ ఆస్దాయ యత్తొ యుధ్యస్వ పాణ్డవైః
గచ్ఛ తూర్ణం రదేనైవ తత్ర తిష్ఠతి సాత్యకిః
21 తవయా హీనం బలం హయ ఏతథ విథ్రవిష్యతి భారత
ఆత్మార్దం యొధయ రణే సాత్యకిం సత్యవిక్రమమ
22 ఏవమ ఉక్తస తవ సుతొ నాబ్రవీత కిం చిథ అప్య అసౌ
శరుతం చాశ్రుతవత కృత్వా పరాయాథ యేన స సాత్యకిః
23 సైన్యేన మహతా యుక్తొ మలేచ్ఛానామ అనివర్తినామ
ఆసాథ్య చ రణే యత్తొ యుయుధానమ అయొధయత
24 థరొణొ ఽపి రదినాం శరేష్ఠః పాఞ్చాలాన పాణ్డవాంస తదా
అభ్యథ్రవత సంక్రుథ్ధొ జవమ ఆస్దాయ మధ్యమమ
25 పరవిశ్య చ రణే థరొణః పాఞ్చాలానాం వరూదినీమ
థరవయామ ఆస యొధాన వై శతశొ ఽద సహస్రశః
26 తతొ థరొణొ మహారాజ నామ విశ్రావ్య సంయుగే
పాణ్డుపాఞ్చాల మత్స్యానాం పరచక్రే కథనం మహత
27 తం జయన్తమ అనీకాని భారథ్వాజం తతస తతః
పాఞ్చాల పుత్రొ థయుతిమాన వీర కేతుః సమభ్యయాత
28 స థరొణం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా శరైః సంనతపర్వభిః
ధవజమ ఏకేన వివ్యాధ సారదిం చాస్య సప్తభిః
29 తత్రాథ్భుతం మహారాజ థృష్టవాన అస్మి సంయుగే
యథ థరొణొ రభసం యుథ్ధే పాఞ్చాల్యం నాభ్యవర్తత
30 సంనిరుథ్ధం రణే థరొణం పాఞ్చాలా వీక్ష్య మారిష
ఆవవ్రుః సర్వతొ రాజన ధర్మపుత్ర జయైషిణః
31 తే శరైర అగ్నిసంకాశైస తొమరైశ చ మహాధనైః
శస్త్రైశ చ వివిధై రాజన థరొణమ ఏకమ అవాకిరన
32 నిహత్య తాన బాణగణాన థరొణొ రాజన సమన్తతః
మహాజలధరాన వయొమ్ని మాతరిశ్వా వివాన ఇవ
33 తతః శరం మహాఘొరం సూర్యపావక సంనిభమ
సంథధే పరవీరఘ్నొ వీర కేతురదం పతి
34 స భిత్త్వా తు శరొ రాజన పాఞ్చాల్యం కులనన్థనమ
అభ్యగాథ ధరణీం తూర్ణం లొహితార్థ్రొ జవలన్న ఇవ
35 తతొ ఽపతథ రదాత తూర్ణం పాఞ్చాల్యః కులనన్థనః
పర్వతాగ్రాథ ఇవ మహాంశ చమ్పకొ వాయుపీడితః
36 తస్మిన హతే మహేష్వాసే రాజపుత్రే మహాబలే
పాఞ్చాలాస తవరితా థరొణం సమన్తాత పర్యవారయన
37 చిత్రకేతుః సుధన్వా చ చిత్రవర్మా చ భారత
తదా చిత్రరదశ చైవ భరాతృవ్యసనకర్షితాః
38 అభ్యథ్రవన్త సహితా భారథ్వాజం యుయుత్సవః
ముఞ్చన్తః శరవర్షాణి తపాన్తే జలథా ఇవ
39 స వధ్యమానొ బహుధా రాజపుత్రైర మహారదైః
వయశ్వ సూత రదాంశ చక్రే కుమారాన కుపితొ రణే
40 తదాపరైః సునిశితైర భల్లైస తేషాం మహాయశాః
పుష్పాణీవ విచిన్వన హి సొత్తమాఙ్గాన్య అపాతయత
41 తే రదేభ్యొ హతాః పేతుః కషితౌ రాజన సువర్చసః
థేవాసురే పురా యుథ్ధే యదా థైతేయ థానవాః
42 తాన నిహత్య రణే రాజన భారథ్వాజః పరతాపవాన
కార్ముకం భరామయామ ఆస హేమపృష్ఠం థురాసథమ
43 పాఞ్చాలాన నిహతాన థృష్ట్వా థేవకల్పాన మహారదాన
ధృష్టథ్యుమ్నొ భృశం కరుథ్ధొ నేత్రాభ్యాం పాతయఞ జలమ
అభ్యవర్తత సంగ్రామే కరుథ్ధొ థరొణ రదం పరతి
44 తతొ హాహేతి సహసా నాథః సమభవన నృప
పాఞ్చాల్యేన రణే థృష్ట్వా థరొణమ ఆవారితం శరైః
45 సంఛాథ్యమానొ బహుధా పార్షతేన మహాత్మనా
న వివ్యదే తతొ థరొణః సమయన్న ఏవాన్వయుధ్యత
46 తతొ థరొణం మహారాజ పాఞ్చాల్యః కరొధమూర్ఛితః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ నవత్యా నతపర్వణామ
47 స గాఢవిథ్ధొ బలినా భారథ్వాజొ మహాయశాః
నిషసాథ రదొపస్దే కశ్మలం చ జగామ హ
48 తం వై తదాగతం థృష్ట్వా ధృష్టథ్యుమ్నః పరాక్రమీ
సముత్సృజ్య ధనుస తూర్ణమ అసిం జగ్రాహ వీర్యవాన
49 అవప్లుత్య రదాచ చాపి తవరితః స మహారదః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం భారథ్వాజస్య మారిష
హర్తుమ ఐచ్ఛచ ఛిరః కాయాత కరొధసంరక్తలొచనః
50 పరత్యాశ్వస్తస తతొ థరొణొ ధనుర గృహ్య మహాబలః
శరైర వైతస్తికై రాజన నిత్యమాసన్న యొధిభిః
యొధయామ ఆస సమరే ధృషథ్యుమ్నం మహారదమ
51 తే హి వైతస్తికా నామ శరా ఆసన్న యొధినః
థరొణస్య విథితా రాజన ధృష్టథ్యుమ్నమ అవాక్షిపన
52 స వధ్యమానొ బహుభిః సాయకైస తైర మహాబలః
అవప్లుత్య రదాత తూర్ణం భగ్నవేగః పరాక్రమీ
53 ఆరుహ్య సవరదం వీరః పరగృహ్య చ మహథ ధనుః
వివ్యాధ సమరే థరొణం ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
54 తథ అథ్భుతం తయొర యుథ్ధం భూతసంఘా హయ అపూజయన
కత్రియాశ చ మహారాజ యే చాన్యే తత్ర సైనికాః
55 అవశ్యం సమరే థరొణొ ధృష్టథ్యుమ్నేన సంగతః
వశమ ఏష్యతి నొ రాజ్ఞః పాఞ్చాలా ఇతి చుక్రుశుః
56 థరొణస తు తవరితొ యుథ్ధే ధృష్టథ్యుమ్నస్య సారదేః
శిరః పరచ్యావయామ ఆస ఫలం పక్వం తరొర ఇవ
తతస తే పరథ్రుతా వాహా రాజంస తస్య మహాత్మనః
57 తేషు పరథ్రవమాణేషు పాఞ్చాలాన సృఞ్జయాంస తదా
వయథ్రావయథ రణే థరొణస తత్ర తత్ర పరాక్రమీ
58 విజిత్య పాణ్డుపాఞ్చాలాన భారథ్వాజః పరతాపవాన
సవం వయూహం పునర ఆస్దాయ సదిరొ ఽభవథ అరింథమః
న చైనం పాణ్డవా యుథ్ధే జేతుమ ఉత్సహిరే పరభొ