ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కిం తస్యాం మమ సేనాయాం నాసన కే చిన మహారదాః
యే తదా సాత్యకిం యాన్తం నైవాఘ్నన నాప్య అవారయన
2 ఏకొ హి సమరే కర్మకృతవాన సత్యవిక్రమః
శక్రతుల్యబలొ యుథ్ధే మహేన్థ్రొ థానవేష్వ ఇవ
3 అద వా శూన్యమ ఆసీత తథ యేన యాతః స సాత్యకిః
ఏకొ వై బహులాః సేనాః పరమృథ్నన పురుషర్షభః
4 కదం చ యుధ్యమానానామ అపక్రాన్తొ మహాత్మనామ
ఏకొ బహూనాం శైనేయస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
5 [స]
రాజన సేనా సముథ్యొగొ రదనాగాశ్వపత్తిమాన
తుములస తవ సైన్యానాం యుగాన్తసథృశొ ఽభవత
6 ఆహ్ణికేషు సమూహేషు తవ సైన్యస్య మానథ
నాస్తి లొకే సమః కశ చిత సమూహ ఇతి మే మతిః
7 తత్ర థేవాః సమ భాషన్తే చారణాశ చ సమాగతాః
ఏతథ అన్తాః సమూహా వై భవిష్యన్తి మహీతలే
8 న చైవ తాథృశః కశ చిథ వయూహ ఆసీథ విశాం పతే
యాథృగ జయథ్రద వధే థరొణేన విహితొ ఽభవత
9 చణ్డవాతాభిపన్నానాం సమౌథ్రాణామ ఇవ సవనః
రణే ఽభవథ బలౌఘానామ అన్యొన్యమ అభిధావతామ
10 పార్దివానాం సమేతానాం బహూన్య ఆసన నరొత్తమ
తవథ బలే పాణ్డవానాం చ సహస్రాణి శతాని చ
11 సంరబ్ధానాం పరవీరాణాం సమరే థృఢకర్మణామ
తత్రాసీత సుమహాఞ శబ్థస తుములొ లొమహర్షణః
12 అదాక్రన్థథ భీమసేనొ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ మారిష
నకులః సహథేవశ చ ధర్మరాజశ చ పాణ్డవః
13 ఆగచ్ఛత పరహరత బలవత పరిధావత
పరవిష్టావ అరిసేనాం హి వీరౌ మాధవ పాణ్డవౌ
14 యదాసుఖేన గచ్ఛేతాం జయథ్రదవధం పరతి
తదా పరకురుతే కషిప్రమ ఇతి సైన్యాన్య అచొథయత
తయొర అభావే కురవః కృతార్దాః సయుర వయం జితాః
15 తే యూయం సహితా భూత్వా తూర్ణమ ఏవ బలార్ణవమ
కషొభయధ్వం మహావేగాః పవనాః సాగరం యదా
16 భీమసేనేన తే రాజన పాఞ్చాల్యేన చ చొథితాః
ఆజఘ్నుః కౌరవాన సంఖ్యే తయక్త్వాసూన ఆత్మనః పరియాన
17 ఇచ్ఛన్తొ నిధనం యుథ్ధే శస్త్రైర ఉత్తమతేజసః
సవర్గార్దం మిత్రకార్యార్దం నాభ్యరక్షన్త జీవితమ
18 తదైవ తావకా రాజన పరార్దయన్తొ మహథ యశః
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా యుథ్ధ్యాయైవొపతస్దిరే
19 తస్మింస తు తుములే యుథ్ధే వర్తమానే మహాభయే
హత్వా సర్వాణి సైన్యాని పరాయాత సాత్యకిర అర్జునమ
20 కవచానాం పరభాస తత్ర సూర్యరశ్మి విచిత్రితాః
థృష్టీః సంఖ్యే సైనికానాం పరతిజఘ్నుః సమన్తతః
21 తదా పరయతమానేషు పాణ్డవేయేషు నిర్భయః
థుర్యొధనొ మహారాజ వయగాహత మహథ బలమ
22 స సంనిపాతస తుములస తేషాం తస్య చ భారత
అభవత సర్వసైన్యానామ అభావ కరణొ మహాన
23 [ధృ]
తదాగతేషు సైన్యేషు తదా కృచ్ఛ్రగతః సవయమ
కచ చిథ థుర్యొధనః సూత నాకార్షీత పృష్ఠతొ రణమ
24 ఏకస్య చ బహూనాం చ సంనిపాతొ మహాహవే
విశేషతొ నృపతినా విషమః పరతిభాతి మే
25 సొ ఽతయన్తసుఖసంవృథ్ధొ లక్ష్మ్యా లొకస్య చేశ్వరః
ఏకొ బహూన సమాసాథ్య కచ చిన నాసీత పరాఙ్ముఖః
26 [స]
రాజన సగ్రామమ ఆశ్చర్యం తవ పుత్రస్య భారత
ఏకస్య చ బహూనాం చ శృణుష్వ గథతొ ఽథభుతమ
27 థుర్యొధనేన సహసా పాణ్డవీ పృతనా రణే
నలినీ థవిరథేనేవ సమన్తాథ విప్రలొడితా
28 తదా సేనాం కృతాం థృష్ట్వా తత్ర పుత్రేణ కౌరవ
భీమసేనపురొగాస తం పాఞ్చాలాః సముపాథ్రవన
29 స భీమసేనం థశభిర మాథ్రీపుత్రౌ తరిభిస తరిభిః
విరాటథ్రుపథౌ షడ్భిః శతేన చ శిఖణ్డినమ
30 ధృష్టథ్యుమ్నం చ వింశత్యా ధర్మపుత్రం చ సప్తభిః
కేకయాన థశభిర విథ్ధ్వా థరౌపథేయాంస తరిభిస తరిభిః
31 శతశశ చాపరాన యొధాన సథ్విపాంశ చ రదాన రణే
శరైర అవచకర్తొగ్రైః కరుథ్ధొ ఽనతక ఇవ పరజాః
32 న సంథధన విముఞ్చన వా మణ్డలీకృతకార్ముకః
అథృశ్యత రిపూన నిఘ్నఞ శిక్షయాస్త్ర బలేన చ
33 తస్య తాన నిఘ్నతః శత్రూన హేమపృష్ఠం మహథ ధనుః
భల్లాభ్యాం పాణ్డవొ జయేష్ఠస తరిధా చిచ్ఛేథ మారిష
34 వివ్యాధ చైనం బహుభిః సమ్యగ అస్తైః శితైః శరైః
వర్మాణ్య ఆశు సమాసాథ్య తే భగ్నాః కషితిమ ఆవిశన
35 తతః పరముథితాః పార్దాః పరివవ్రుర యుధిష్ఠిరమ
యదా వృత్రవధే థేవా ముథా శక్రం మహర్షిభిః
36 అద థుర్యొధనొ రాజా థృఢమ ఆథాయ కార్ముకమ
తిష్ఠ తిష్ఠేతి రాజానం బరువన పాణ్డవమ అభ్యయాత
37 తం తదా వాథినం రాజంస తవ పుత్రం మహారదమ
పరత్యుథ్యయుః పరముథితాః పాఞ్చాలా జయగృథ్ధినః
38 తాన థరొణః పరతిజగ్రాహ పరీప్సన యుధి పాణ్డవమ
చణ్డవాతొథ్ధుతాన మేఘాన స జలాన అచలొ యదా
39 తత్ర రాజన మహాన ఆసీత సంగ్రామొ భూరివర్ధనః
రుథ్రస్యాక్రీడ సంకాశః సంహారః సర్వథేహినామ