ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః స సాత్యకిర ధీమాన మహాత్మా వృష్ణిపుంగవః
సుథర్శనం నిహత్యాజౌ యన్తారమ ఇథమ అబ్రవీత
2 రదాశ్వనాగకలిలం శరశక్త్యూర్మిమాలినమ
ఖడ్గమత్స్యం గథా గరాహం శూరాయుధ మహాస్వనమ
3 పరాణాపహారిణం రౌథ్రం వాథిత్రొత్క్రుష్ట నాథితమ
యొధానామ అసుఖస్పర్శం థుర్ధర్షమ అజయైషిణామ
4 తీర్ణాః సమ థుస్తరం తాత థరొణానీక మహార్ణవమ
జలసంధ బలేనాజౌ పురుషాథైర ఇవావృతమ
5 అతొ ఽనయం పృతనా శేషం మన్యే కునథికామ ఇవ
తర్తవ్యామ అల్పసలిలాం చేథయాశ్వాన అసంభ్రమమ
6 హస్తప్రాప్తమ అహం మన్యే సాంప్రతం సవ్యసాచినమ
నిర్జిత్య థుర్ధరం థరొణం సపథానుగమ ఆహవే
7 హార్థిక్యం యొధవర్యం చ పరాప్తం మన్యే ధనంజయమ
న హి మే జాయతే తరాసొ థృష్ట్వా సైన్యాన్య అనేకశః
వహ్నేర ఇవ పరథీప్తస్య గరీష్మే శుష్కం తృణొలపమ
8 పశ్య పాణ్డవముఖ్యేన యాతాం భూమిం కిరీటినా
పత్త్యశ్వరదనాగౌఘైః పతితైర విషమీకృతామ
9 అభ్యాశస్దమ అహం మన్యే శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
స ఏష శరూయతే శబ్థొ గాణ్డీవస్యామితౌజసః
10 యాథృశాని నిమిత్తాని మమ పరాథుర్భవన్తి వై
అనస్తం గత ఆథిత్యే హన్తా సైన్ధవమ అర్జునః
11 శనైర విశ్రమ్భయన్న అశ్వాన యాహి యత్తొ ఽరివాహినీమ
యత్రైతే సతనుత్రాణాః సుయొధనపురొగమాః
12 థంశితాః కరూరకర్మాణః కామ్బొజా యుథ్ధథుర్మథాః
శరబాణాసన ధరా యవనాశ చ పరహారిణః
13 శకాః కిరాతా థరథా బర్బరాస తామ్రలిప్తకాః
అన్యే చ బహవొ మలేచ్ఛా వివిధాయుధపాణయః
మామ ఏవాభిముఖాః సర్వే తిష్ఠన్తి సమరార్దినః
14 ఏతాన సరదనాగాశ్వాన నిహత్యాజౌ స పత్తినః
ఇథం థుర్గం మహాఘొరం తీర్ణమ ఏవొపధారయ
15 [స]
న సంభ్రమొ మే వార్ష్ణేయ విథ్యతే సత్యవిక్రమ
యథ్య అపి సయాత సుసంక్రుథ్ధొ జామథగ్న్యొ ఽగరతః సదితః
16 థరొణొ వా రదినాం శరేష్ఠః కృపొ మథ్రేశ్వరొ ఽపి వా
తదాపి సంభ్రమొ న సయాత తవామ ఆశ్రిత్య మహాభుజ
17 తవయా సుహవవొ యుథ్ధే నిర్జితాః శత్రుసూథన
న చ మే సంభ్రమః కశ చిథ భూతపూర్వః కథా చన
కిమ ఉ చైతత సమాసాథ్య వీర సంయుగగొష్పథమ
18 ఆయుస్మన కతరేణ తవా పరాపయామి ధనంజయమ
కేషాం కరుథ్ధొ ఽసి వార్ష్ణేయ కేషాం మృత్యుర ఉపస్దితః
కేషం సంయమనీమ అథ్య గన్తుమ ఉత్సహతే మనః
19 కే తవాం యుధి పరాక్రాన్తం కాలాన్తకయమొపమమ
థృష్ట్వా విక్రమసంపన్నం విథ్రవిష్యన్తి సంయుగే
కేషాం వైవస్వతొ రాజా సమరతే ఽథయ మహాభుజ
20 [స]
ముణ్డాన ఏతాన హనిష్యామి థానవాన ఇవ వాసవః
పరతిజ్ఞాం పారయిష్యామి కామ్బొజాన ఏవ మా వహ
అథ్యైషాం కథనం కృత్వా కషిప్రం యాస్యామి పాణ్డవమ
21 అథ్య థరక్ష్యన్తి మే వీర్యం కౌరవాః స సుయొధనాః
ముణ్డానీకే హతే సూత సర్వసైన్యేషు చాసకృత
22 అథ్య కౌరవ సైన్యస్య థీర్యమాణస్య సంయుగే
శరుత్వా విరావం బహుధా సంతప్స్యతి సుయొధనః
23 అథ్య పాణ్డవముఖ్యస్య శవేతాశ్వస్య మహాత్మనః
ఆచార్యక కృతం మార్గం థర్శయిష్యామి సంయుగే
24 అథ్య మథ్బాణనిహతాన యొధముఖ్యాన సహస్రశః
థృష్ట్వా థుర్యొధనొ రాజా పశ్చాత తాపం గమిష్యతి
25 అథ్య మే కషిప్రహస్తస్య కషిపతః సాయకొత్తమాన
అలాతచక్రప్రతిమం ధనుర థరక్ష్యన్తి కౌరవాః
26 మత్సాయకచితాఙ్గానాం రుధిరం సరవతాం బహు
సైనికానాం వధం థృష్ట్వా సంతప్స్యతి సుయొధనః
27 అథ్య మే కరుథ్ధ రూపస్య నిఘ్నతశ చ వరాన వరాన
థవిర అర్జునమ ఇమం లొకం మంస్యతే స సుయొధనః
28 అథ్య రాజసహస్రాణి నిహతాని మయా రణే
థృష్ట్వా థుర్యొధనొ రాజా సంతప్స్యతి మహామృధే
29 అథ్య సనేహం చ భక్తిం చ పాణ్డవేషు మహాత్మసు
హత్వా రాజసహస్రాణి థర్శయిష్యామి రాజసు
30 [స]
ఏవమ ఉక్తస తథా సూతః శిక్షితాన సాధు వాహినః
శశాఙ్కసంనికాశాన వై వాజినొ ఽచూచుథథ భృశమ
31 తే పిబన్త ఇవాకాశం యుయుధానం హయొత్తమాః
పరాపయన యవనాఞ శీఘ్రం మనః పవనరంహసః
32 సాత్యకిం తే సమాసాథ్య పృతనాస్వ అనివర్తినమ
బహవొ లఘుహస్తాశ చ శరవర్షైర అవాకిరన
33 తేషామ ఇషూన అదాస్త్రాణి వేగవన నతపర్వభిః
అచ్ఛినత సాత్యకీ రాజన నైనం తే పరాప్నువఞ శరాః
34 రుక్మపుఙ్ఖైః సునిశితైర గార్ధ్రపత్రైర అజిహ్మగైః
ఉచ్చకర్త శిరాంస్య ఉగ్రొ యవనానాం భుజాన అపి
35 శైక్యాయసాని వర్మాణి కాంస్యాని చ సమన్తతః
భిత్త్వా థేహాంస తదా తేషాం శరా జగ్ముర మహీతలమ
36 తే హన్యమానా వీరేణ మలేచ్ఛాః సాత్యకినా రణే
శతశొ నయపతంస తత్ర వయసవొ వసుధాతలే
37 సుపూర్ణాయత ముక్తైస తాన అవ్యవచ్ఛిన్న పిణ్డితైః
పఞ్చషట సప్త చాష్టౌ చ బిభేథ యవనాఞ శరైః
38 కామ్బొజానాం సహస్రైస తు శకానాం చ విశాం పతే
శబరాణాం కిరాతానాం బర్బరాణాం తదైవ చ
39 అగమ్యరూపాం పృదివీం మాంసశొణితకర్థమామ
కృతవాంస తత్ర శైనేయః కషపయంస తావకం బలమ
40 థస్యూనాం స శిరస తరాణైః శిరొభిర లూనమూర్ధజైః
తత్ర తత్ర మహీ కీర్ణా విబర్హైర అణ్డజైర ఇవ
41 రుధిరొక్షితసర్వాఙ్గైస తైస తథ ఆయొధనం బభౌ
కబన్హైః సంవృతం సర్వం తామ్రాభ్రైః ఖమ ఇవావృతమ
42 వజ్రాశనిసమస్పర్శైః సుపర్వభిర అజిహ్మగైః
తే సాశ్వయానా నిహతాః సమావవ్రుర వసుంధరామ
43 అల్పావశిష్టాః సంభగ్నాః కృచ్ఛ్రప్రాణా విచేతసః
జితాః సంఖ్యే మహారాజ యుయుధానేన థంశితాః
44 పార్ష్ణిభిశ చ కశాభిశ చ తాడయన్తస తురంగమాన
జవమ ఉత్తమమ ఆస్దాయ సర్వతః పరాథ్రవన భయాత
45 కామ్బొజసైన్యం విథ్రావ్య థుర్జయం యుధి భారత
యవనానాం చ తత సైన్యం శకానాం చ మహథ బలమ
46 స తతః పురుషవ్యాఘ్రః సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
పరహృష్టస తావకాఞ జిత్వా సూతం యాహీత్య అచొథయత
47 తం యాన్తం పృష్ఠగొప్తారమ అర్జునస్య విశాం పతే
చారణాః పరేక్ష్య సంహృష్టాస తవథీయాశ చాప్య అపూజయన