ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
జిత్వా యవనకామ్బొజాన యుయుధానస తతొ ఽరజునమ
జగామ తవ సైన్యస్య మధ్యేన రదినాం వరః
2 శరథంష్ట్రొ నరవ్యాఘ్రొ విచిత్రకవచచ్ఛవిః
మృగాన వయాఘ్రజివాజిఘ్రంస తవ సైన్యమ అభీషయత
3 స రదేన చరన మార్గాన ధనుర అభ్రామయథ భృశమ
రుక్మపృష్ఠం మహావేగం రుక్మచన్థ్రక సంకులమ
4 రుక్మాఙ్గథ శిరస తరాణొ రుక్మవర్మ సమావృతః
రుక్మధ్వజవరః శూరొ మేరుశృఙ్గ ఇవాబభౌ
5 స థనుర మణ్డలః సంఖ్యే తేజొ భాస్వరరశ్మివాన
శరథీవొథితః సూర్యొ నృసూర్యొ విరరాజ హ
6 వృషభస్కన్ధవిక్రాన్తొ వృషభాక్షొ నరర్షభః
తావకానాం బభౌ మధ్యే గవాం మధ్యే యదా వృషః
7 మత్తథ్విరథసంకాశం మత్తథ్విరథగామినమ
పరభిన్నమ ఇవ మాతఙ్గం యూదమధ్యే వయవస్దితమ
వయాఘ్రా ఇవ జిఘాంసన్తస తవథీయాభ్యథ్రవథ రణే
8 థరొణానీకమ అతిక్రాన్తం భొజానీకం చ థుస్తరమ
జలసంధార్ణవం తీర్త్వా కామ్బొజానాం చ వాహినీమ
9 హార్థిక్య మకరాన ముక్తం తీర్ణం వై సైన్యసాగరమ
పరివవ్రుః సుసంక్రుథ్ధాస తవథీయాః సాత్యకిం రదాః
10 థుర్యొధనశ చిత్రసేనొ థుఃశాసనవివింశతీ
శకునిర థుఃసహశ చైవ యువా థుర్మర్షణః కరదః
11 అన్యే చ బహవః శూరాః శస్త్రవన్తొ థురాసథాః
పృష్ఠతః సాత్యకిం యాన్తమ అన్వధావన్న అమర్షితాః
12 అద శబ్థొ మహాన ఆసీత తవ సైన్యస్య మారిష
మారుతొథ్ధూత వేగస్య సాగరస్యేవ పర్వణి
13 తాన అభిథ్రవతః సర్వాన సమీక్ష్య శినిపుంగవః
శనైర యాహీతి యన్తారమ అబ్రవీత పరహసన్న ఇవ
14 ఇథమ ఏతి సముథ్ధూతం ధార్తరాష్ట్రస్య యథ బలమ
మామ ఏవాభిముఖం తూర్ణం గజాశ్వరదపత్తిమత
15 నాథయన వై థిశః సర్వా రదఘొషేణ సారదే
పృదివీం చాన్తరిక్షం చ కమ్పయన సాగరాన అపి
16 ఏతథ బలార్ణవం తాత వారయిష్యే మహారణే
పౌర్ణమాస్యామ ఇవొథ్ధూతం వేలేవ సలిలాశయమ
17 పశ్య మే సూత విక్రాన్తమ ఇన్థ్రస్యేవ మహామృధే
ఏష సైన్యాని శత్రూణాం విధమాని శితైః శరైః
18 నిహతాన ఆహవే పశ్య పథాత్యశ్వరదథ్విపాన
మచ్ఛరైర అగ్నిసంకాశైర విథేహాసూన సహస్రశః
19 ఇత్య ఏవం బరువతస తస్య సాత్యకేర అమితౌజసః
సమీపం సైనికాస తే తు శీఘ్రమ ఈయుర యుయుత్సవః
జహ్య ఆథ్రవస్వ తిష్ఠేతి పశ్య పశ్యేతి వాథినః
20 తాన ఏవం బరువతొ వీరాన సాత్యకిర నిశితైః శరైః
జఘాన తరిశతాన అశ్వాన కుఞ్జరాంశ చ చతుఃశతాన
21 స సంప్రహారస తుములస తస్య తేషాం చ ధన్వినామ
థేవాసురరణప్రఖ్యః పరావర్తత జనక్షయః
22 మేఘజాలనిభం సైన్యం తవ పుత్రస్య మారిష
పరత్యగృహ్ణాచ ఛినేః పౌత్రః శరైర ఆశీవిషొపమైః
23 పరచ్ఛాథ్యమానః సమరే శరజాలైః స వీర్యవాన
అసంభ్రమం మహారాజ తావకాన అవహీథ బహూన
24 ఆశ్చర్యం తత్ర రాజేన్థ్ర సుమహథ థృష్టవాన అహమ
న మొఘః సాయకః కశ చిత సాత్యకేర అభవత పరభొ
25 రదనాగాశ్వకలిలః పథాత్యూర్మి సమాకులః
శైనేయ వేలామ ఆసాథ్య సదితః సైన్యమహార్ణవః
26 సంభ్రాన్తనరనాగాశ్వమ ఆవర్తత ముహుర ముహుః
తత సైన్యమ ఇషుభిస తేన వధ్యమానం సమన్తతః
బభ్రామ తత్ర తత్రైవ గావః శీతార్థితా ఇవ
27 పథాతినం రదం నాగం సాథినం తురగం తదా
అవిథ్ధం తత్ర నాథ్రాక్షం యుయుధానస్య సాయకైః
28 న తాథృక కథనం రాజన కృతవాంస తత్ర ఫల్గునః
యాథృక కషయమ అనీకానామ అకరొత సాత్యకిర నృప
అత్యర్జునం శినేః పౌత్రొ యుధ్యతే భరతర్షభ
29 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సాత్వతస్య తరిభిః శరైః
వివ్యాధ సూతం నిశితైశ చతుర్భిశ చతురొ హయాన
30 సాత్యకిం చ తరిభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సొ ఽషటభిః
థుఃశాసనః షొడశభిర వివ్యాధ శిని పుంగవమ
31 శకునిః పఞ్చవింశత్యా చిత్రసేనశ చపఞ్చభిః
థుఃసహః పఞ్చథశభిర వివ్యాధొరసి సాత్యకిమ
32 ఉత్స్మయన వృష్ణిశార్థూలస తదా బాణైః సమాహతః
తాన అవిధ్యన మహారాజ సర్వాన ఏవ తరిభిస తరిభిః
33 గాఢవిథ్ధాన అరీక కృత్వా మార్గణైః సొ ఽతితేజనైః
శైనేయః శయేనవత సంఖ్యే వయచరల లఘువిక్రమః
34 సౌబలస్య ధనుశ ఛిత్త్వా హస్తావాపం నికృత్య చ
థుర్యొధనం తరిభిర బాణైర అభ్యవిధ్యత సతనాన్తరే
35 చిత్రసేనం శతేనైవ థశభిర థుఃసహం తదా
థుఃశాసనం చ వింశత్యా వివ్యాధ శినిపుంగవః
36 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సయాలస తవ విశాం పతే
అష్టభిః సాత్యకిం విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ పఞ్చభిః
37 థుఃశాసనశ చ థశభిర థుఃసహశ చ తరిభిః శరైః
థుర్ముఖశ చ థవాథశభీ రాజన వివ్యాధ సాత్యకిమ
38 థుర్యొధనస తరిసప్తత్యా విథ్ధ్వా భారత మాధవమ
తతొ ఽసయ నిశితైర బాణైస తరిభిర వివ్యాధ సారదిమ
39 తాన సర్వాన సహితాఞ శూరాన యతమానాన మహారదాన
పఞ్చభిః పఞ్చభిర బాణైః పునర వివ్యాధ సాత్యకిః
40 తతః స రదినాం శరేష్ఠస తవ పుత్రస్య సారదిమ
ఆజఘానాశు భల్లేన స హతొ నయపతథ భువి
41 పాతితే సారదౌ తస్మింస తవ పుత్ర రదః పరభొ
వాతాయమానైస తైర అశ్వైర అపానీయత సంగరాత
42 తతస తవ సుతా రాజన సైనికాశ చ విశాం పతే
రాజ్ఞొ రదమ అభిప్రేక్ష్య విథ్రుతాః శతశొ ఽభవన
43 విథ్రుతం తత్ర తత సైన్యం థృష్ట్వా భారత సాత్యకిః
అవాకిరచ ఛైరైస తీక్ష్ణై రుక్మపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
44 విథ్రావ్య సర్వసైన్యాని తావకాని సమన్తతః
పరయయౌ సాత్యకీ రాజఞ శవేతాశ్వస్య రదం పరతి
45 తం శరాన ఆథథానం చ రక్షమాణం చ సారదిమ
ఆత్మానం మొచయన్తం చ తావకాః సమపూజయన