ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 94)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థరొణం స జిత్వా పురుషప్రవీరస; తదైవ హార్థిక్య ముఖాంస తవథీయాన
పరహస్య సూతం వచనం బభాషే; శినిప్రవీరః కురుపుంగవాగ్ర్య
2 నిమిత్తమాత్రం వయమ అత్ర సూత; థగ్ధారయః కేశవ ఫల్గునాభ్యామ
హతాన నిహన్మేహ నరర్షభేణ; వయం సురేశాత్మ సముథ్భవేన
3 తమ ఏవమ ఉక్త్వా శినిపుంగవస తథా; మహామృధే సొ ఽగర్యధనుర్ధరొ ఽరిహా
కిరన సమన్తాత సహసా శరాన బలీ; సమాపతచ ఛయేన ఇవామిషం యదా
4 తం యాన్తమ అశ్వైః శశశఙ్ఖవర్ణైర; విగాహ్య సైన్యం పురుషప్రవీరమ
నాశక్నువన వారయితుం సమన్తాథ; ఆథిత్యరశ్మి పర్తిమం నరాగ్ర్యమ
5 అసహ్య విక్రాన్తమ అథీత సత్త్వం; సర్వే గణా భారత థుర్విషహ్యమ
సహస్రనేత్ర పరతిమప్రభావం; థివీవ సూర్యం జలథవ్యపాయే
6 అమర్షపూర్ణస తవ అతిచిత్ర యొధీ; శరాసనీ కాఞ్చనవర్మ ధారీ
సుథర్శనః సాత్యకిమ ఆపతన్తం; నయవారయథ రాజవరః పరసహ్య
7 తయొర అభూథ భరత సంప్రహారః; సుథారుణస తం సమభిప్రశంసన
యొధాస తవథీయాశ చ హి సొమకాశ చ; వృత్రేన్థ్రయొర యుథ్ధమ ఇవామరౌఘాః
8 శరైః సుతీక్ష్ణైః శతశొ ఽభయవిధ్యత; సుథర్శనః సాత్వత ముఖ్యమ ఆజౌ
అనాగతాన ఏవ తు తాన పృషత్కాంశ; చిచ్ఛేథ బాణైః శినిపుంగవొ ఽపి
9 తదైవ శక్ర పరతిమొ ఽపి సాత్యకిః; సుథర్శనే యాన కషిపతి సమ సాయకాన
థవిధా తరిధా తాన అకరొత సుథర్శనః; శరొత్తమైః సయన్థనవర్యమ ఆస్దితః
10 సంప్రేక్ష్య బాణాన నిహతాంస తథానీం; సుథర్శనః సాత్యకిబాణవేగైః
కరొధాథ థిధక్షన్న ఇవ తిగ్మతేజాః; శరాన అముఞ్చత తపనీయచిత్రాన
11 పునః స బాణైస తరిభిర అగ్నికల్పైర; ఆకర్ణపూర్ణైర నిశితైః సుపుఙ్ఖైః
వివ్యాధ థేహావరణం విభిథ్య; తే సాత్యకేర ఆవివిశుః శరీరమ
12 తదైవ తస్యావని పాల పుత్రః; సంధాయ బాణైర అపరైర జవలథ్భిః
ఆజఘ్నివాంస తాన రజతప్రకాశాంశ; చతుర్భిర అశ్వాంశ చతురః పరసహ్య
13 తదా తు తేనాభిహతస తరస్వీ; నప్తా శినేర ఇన్థ్రసమానవీర్యః
సుథర్శనస్యేషు గణైః సుతీక్ష్ణైర; హయాన నిహత్యాశు ననాథ నాథమ
14 అదాస్య సూతస్య శిరొ నికృత్య; భల్లేన వజ్రాశనిసంనిభేన
సుథర్శనస్యాపి శినిప్రవీరః; కషురేణ చిచ్ఛేథ శిరః పరసహ్య
15 సకుణ్డలం పూర్ణశశిప్రకాశం; భరాజిష్ణు వక్త్రం నిచకర్త థేహాత
యదా పురా వజ్రధరః పరసహ్య; బలస్య సంఖ్యే ఽతిబలస్య రాజన
16 నిహత్య తం పార్దివ పుత్రపౌత్రం; రణే యథూనామ ఋషభస తరస్వీ
ముథా సమేతః పరయా మహాత్మా; రరాజ రాజన సురరాజకల్పః
17 తతొ యయావ అర్జునమ ఏవ యేన; నివార్య సైన్యం తవ మార్గణౌఘైః
సథశ్వయుక్తేన రదేన నిర్యాల; లొకాన విసిస్మాపయిషుర నృవీరః
18 తత తస్య విస్మాపయనీయమ అగ్ర్యమ; అపూజయన యొధవరాః సమేతాః
యథ వర్తమానాన ఇషుగొచరే ఽరీన; థథాహ బాణైర హుతభుగ యదైవ