ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కాల్యమానేషు సైన్యేషు శైనేయేన తతస తతః
భారథ్వాజః శరవ్రాతైర మహథ్భిః సమవాకిరత
2 స సంప్రహారస తుములొ థరొణ సాత్వతయొర అభూత
పశ్యతాం సర్వసైన్యానాం బలివాస వయొర ఇవ
3 తతొ థరొణః శినేః పౌత్రం చిత్రైః సర్వాయసైః శరైః
తరిభిర ఆశీవిషాకారైర లలాటే సమవిధ్యత
4 తైర లలాటార్పితైర బాణైర యుయుధానస తవ అజిహ్మగైః
వయరొచత మహారాజ తరిశృఙ్గ ఇవ పర్వతః
5 తతొ ఽసయ బాణాన అపరాన ఇన్థ్రాశనిసమస్వనాన
భారథ్వాజొ ఽనతరప్రేక్షీ పరేషయామ ఆస సంయుగే
6 తాన థరొణ చాపనిర్ముక్తాన థాశార్హః పతతః శరాన
థవాభ్యాం థవాభ్యాం సుపుఙ్ఖాభ్యాం చిచ్ఛేథ పరమాస్త్రవిత
7 తామ అస్య లఘుతాం థరొణః సమవేక్ష్య విశాం పతే
పరహస్య సహసావిధ్యథ వింశత్యా శినిపుంగవమ
8 పునః పఞ్చాశతేషూణాం శతేన చ సమార్పయత
లఘుతాం యుయుధానస్య లాఘవేన విశేషయన
9 సముత్పతన్తి వల్మీకాథ యదా కరుథ్ధా మహొరగాః
తదా థరొణ రదాథ రాజన్న ఉత్పతన్తి తనుచ ఛిథః
10 తదైవ యుయుధానేన సృష్టాః శతసహస్రశః
అవాకిరన థరొణ రదం శరా రుధిరభొజనాః
11 లాఘవాథ థవిజముఖ్యస్య సాత్వతస్య చ మారిష
విశేషం నాధ్యగచ్ఛామ సమావాస్తాం నరర్షభౌ
12 సాత్యకిస తు తతొ థరొణం నవభిర నతపర్వభిః
ఆజఘాన భృశం కరుథ్ధొ ధవజం చ నిశితైః శరైః
సారదిం చ శతేనైవ భారథ్వాజస్య పశ్యతః
13 లాఘవం యుయుధానస్య థృష్ట్వా థరొణొ మహారద
సప్తత్యా సాత్యకిం విథ్ధ్వా తురగాంశ చ తరిభిస తరిభిః
ధవజమ ఏకేన వివ్యాధ మాధవస్య రదే సదితమ
14 అదాపరేణ భల్లేన హేమపుఙ్ఖేన పత్రిణా
ధనుశ చిచ్ఛేథ సమరే మాధవస్య మహాత్మనః
15 సాత్యకిస తు తతః కరుథ్ధొ ధనుస తయక్త్వా మహారదః
గథాం జగ్రాహ మహతీం భారథ్వాజాయ చాక్షిపత
16 తామ ఆపతన్తీం సహసా పట్టబథ్ధామ అయస్మయీమ
నయవారయచ ఛరైర థరొణొ బహుభిర బహురూపిభిః
17 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
వివ్యాధ బహుభిర వీరం భారథ్వాజం శిలాశితైః
18 స విథ్ధ్వా సమరే థరొణం సింహనాథమ అముఞ్చత
తం వై న మమృషే థరొణః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
19 తదః శక్తిం గృహీత్వా తు రుక్మథణ్డామ అయస్మయీమ
తరసా పరేషయామ ఆస మాధవస్య రదం పరతి
20 అనాసాథ్య తు శైనేయం సా శక్తిః కాలసంనిభా
భిత్త్వా రదం జగామొగ్రా ధరణీం థారుణస్వనా
21 తతొ థరొణం శినేః పౌత్రొ రాజన వివ్యాధ పత్రిణా
థక్షిణం భుజమ ఆసాథ్య పీడయన భరతర్షభ
22 థరొణొ ఽపి సమరే రాజన మాధవస్య మహథ ధనుః
అర్ధచన్థ్రేణ చిచ్ఛేథ రదశక్త్యా చ సారదిమ
23 ముమొహ సరదిస తస్య రదశక్త్యా సమాహతః
స రదొపస్దమ ఆసాథ్య ముహూర్తం సంన్యషీథత
24 చకార సాత్యకీ రాజంస తత్ర కర్మాతిమానుషమ
అయొధయచ చ యథ థరొణం రశ్మీఞ జగ్రాహ చ సవయమ
25 తతః శరశతేనైవ యుయుధానొ మహారదః
అవిధ్యథ బరాహ్మణం సంఖ్యే హృష్టరూపొ విశాం పతే
26 తస్య థరొణః శరాన పఞ్చ పరేషయామ ఆస భారత
తే తస్య కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
27 నిర్విథ్ధస తు శరైర ఘొరైర అక్రుధ్యత సాత్యకిర భృశమ
సాయకాన వయసృజచ చాపి వీరొ రుక్మరదం పరతి
28 తతొ థరొణస్య యన్తారం నిపాత్యైకేషుణా భువి
అశ్వాన వయథ్రావయథ బాణైర హతసూతాన మహాత్మనః
29 స రదః పరథ్రుతః సంఖ్యే మణ్డలాని సహస్రశః
చకార రాజతొ రాజన భరాజమాన ఇవాంశుమాన
30 అభిథ్రవత గృహ్ణీత హయాన థరొణస్య ధావత
ఇతి సమ చుక్రుశుః సర్వే రాజపుత్రాః సరాజకాః
31 తే సాత్యకిమ అపాస్యాశు రాజన యుధి మహారదాః
యతొ థరొణస తతః సర్వే సహసా సముపాథ్రవన
32 తాన థృష్ట్వా పరథ్రుతాన సర్వాన సాత్వతేన శరార్థితాన
పరభగ్నం పునర ఏవాసీత తవ సైన్యం సమాకులమ
33 వయూహస్యైవ పునర థవారం గత్వా థరొణొ వయవస్దితః
వాతాయమానైస తైర అశ్వైర హృతొ వృష్ణిశరార్థితైః
34 పాణ్డుపాఞ్చాల సంభగ్నం వయూహమ ఆలొక్య వీర్యవాన
శైనేయే నాకరొథ యత్నం వయూహస్యైవాభిరక్షణే
35 నివార్య పాణ్డుపాఞ్చాలాన థరొణాగ్నిః పరథహన్న ఇవ
తస్దౌ కరొధాగ్నిసంథీప్తః కాలసూర్య ఇవొథితః