ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తే కిరన్తః శరవ్రాతాన సర్వే యత్తాః పరహారిణః
తవరమాణా మహారాజ యుయుధానమ అయొధయన
2 తం థరొణః సప్త సప్తత్యా జఘాన నిశితైః శరైః
థుర్మర్షణొ థవాథశభిర థుఃసహొ థశభిః శరైః
3 వికర్ణశ చాపి నిశితైస తరింశథ్భిః కఙ్కపత్రిభిః
వివ్యాధ సవ్యే పార్శ్వే తు సతనాభ్యామ అన్తరే తదా
4 థుర్ముఖొ థశభిర బాణైస తదా థుఃశాసనొ ఽషటభిః
చిత్రసేనశ చ శైనేయం థవాభ్యాం వివ్యాధ మారిష
5 థుర్యొధనశ చ మహతా శరవర్షేణ మాధవమ
అపీడయథ రణే రాజఞ శూరాశ చాన్యే మహారదాః
6 సర్వతః పరతివిథ్ధస తు తవ పుత్రైర మహారదైః
తాన పరత్యవిధ్యచ ఛైనేయః పృదక్పృదగ అజిహ్మగైః
7 భారథ్వాజం తరిభిర బాణైర థుఃసహం నవభిస తదా
వికర్ణం పఞ్చవింశత్యా చిత్రసేనం చ సప్తభిః
8 థుర్మర్షణం థవాథశభిశ చతుర్భిశ చ వివింశతిమ
సత్యవ్రతం చ నవభిర విజయం థశభిః శరైః
9 తతొ రుక్మాఙ్గథం చాపం విధున్వానొ మహారదః
అభ్యయాత సాత్యకిస తూర్ణం పుత్రం తవ మహారదమ
10 రాజానం సర్వలొకస్య సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
శరైర అభ్యాహనథ గాఢం తతొ యుథ్ధమ అభూత తయొః
11 విముఞ్చన్తౌ శరాంస తీక్ష్ణాన సంథధానౌ చ సాయకాన
అథృశ్యం సమరే ఽనయొన్యం చక్రతుస తౌ మహారదౌ
12 సాత్యకిః కురురాజేన నిర్విథ్ధొ బహ్వ అశొభత
అస్రవథ రుధిరం భూరి సవరసం చన్థనొ యదా
13 సాత్వతేన చ బాణౌఘైర నిర్విథ్ధస తనయస తవ
శాతకుమ్భమయాపీడొ బభౌ యూప ఇవొచ్ఛ్రితః
14 మాధవస తు రణే రాజన కురురాజస్య ధన్వినః
ధనుశ చిచ్ఛేథ సహసా కషురప్రేణ హసన్న ఇవ
అదైనం ఛిన్నధన్వానం శరైర బహుభిర ఆచినొత
15 నిర్భిన్నశ చ శరైస తేన థవిషతా కషిప్రకారిణా
నామృష్యత రణే రాజా శత్రొర విజయలక్షణమ
16 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ హేమపృష్ఠం థురాసథమ
వివ్యాధ సాత్యకిం తూర్ణం సాయకానాం శతేన హ
17 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా పుత్రేణ తవ ధన్వినా
అమర్షవశమ ఆపన్నస తవ పుత్రమ అపీడయత
18 పీడితం నృపతిం థృష్ట్వా తవ పుత్రా మహారదాః
సాత్వతం శరవర్షేణ ఛాథయామ ఆసుర అఞ్జసా
19 స ఛాథ్యమానొ బహుభిస తవ పుత్రైర మహారదైః
ఏకైకం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సప్తభిః
20 థుర్యొధనం చ తవరితొ వివ్యాధాష్టభిర ఆశుగైః
పరహసంశ చాస్య చిచ్ఛేథ కార్ముకం రిపుమ ఈషణమ
21 నాగం మణిమయం చైవ శరైర ధవజమ అపాతయత
హత్వా తు చతురొ వాహాంశ చతుర్భిర నిశితైః శరైః
సారదిం పాతయామ ఆస కషురప్రేణ మహాయశాః
22 ఏతస్మిన్న అన్తరే చైవ కురురాజం మహారదమ
అవాకిరచ ఛరైర హృష్టొ బహుభిర మర్మభేథిభిః
23 స వధ్యమానః సమరే శైనేయస్య శరొత్తమైః
పరాథ్రవత సహసా రాజన పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
ఆప్లుతశ చ తతొ యానం చిత్రసేనస్య ధన్వినః
24 హాహాభూతం జగచ చాసీథ థృష్ట్వా రాజానమ ఆహవే
గరస్యమానం సాత్యకినా ఖే సొమమ ఇవ రాహుణా
25 తం తు శబ్థం మహచ ఛరుత్వా కృతవర్మా మహారదః
అభ్యయాత సహసా తత్ర యత్రాస్తే మాధవః పరభుః
26 విధున్వానొ ధనుఃశ్రేష్ఠం చొథయంశ చైవ వాజినః
భర్త్సయన సారదిం చొగ్రం యాహి యాహీతి స తవరః
27 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
యుయుధానొ మహారాజ యన్తారమ ఇథమ అబ్రవీత
28 కృతవర్మా రదేనైష థరుతమ ఆపతతే శరీ
పరత్యుథ్యాహి రదేనైనం పరవరం సర్వధన్వినామ
29 తతః పరజవితాశ్వేన విధివత కల్పితేన చ
ఆససాథ రణే భొజం పరతిమానం ధనుష్మతామ
30 తతః పరమసంక్రుథ్ధౌ జవలన్తావ ఇవ పావకౌ
సమేయాతాం నరవ్యాఘ్రౌ వయాఘ్రావ ఇవ తరస్వినౌ
31 కృతవర్మా తు శైనేయం షడ్వింశత్యా సమార్పయత
నిశితైః సాయకైస తీక్ష్ణైర యన్తారం చాస్య సప్తభిః
32 చతురశ చ హయొథారాంశ చతుర్భిః పరమేషుభిః
అవిధ్యత సాధు థాన్తాన వై సైన్ధవాన సాత్వతస్య హ
33 రుక్మధ్వజొ రుక్మపృష్ఠం మహథ విస్ఫార్య కార్ముకమ
రుక్మాఙ్గథీ రుక్మవర్మా రుక్మపుఙ్ఖాన అవాకిరత
34 తతొ ఽశీతిం శినేః పౌత్రః సాయకాన కృతవర్మణే
పరాహిణొత తవరయా యుక్తొ థరష్టుకామొ ధనంజయమ
35 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా శత్రుణా శత్రుతాపనః
సమకమ్పత థుర్ధర్షః కషితికమ్పే యదాచలః
36 తరిషష్ట్యా చతురొ ఽసయాశ్వాన సప్తభిః సారదిం శరైః
వివ్యాధ నిశితైస తూర్ణం సాత్యకిః కృతవర్మణః
37 సువర్ణపుఙ్ఖం విశిఖం సమాధాయ స సాత్యకిః
వయసృజత తం మహాజ్వాలం సంక్రుథ్ధమ ఇవ పన్నగమ
38 సొ ఽవిశత కృతవర్మాణం యమథణ్డొపమః శరః
జామ్బూనథవిచిత్రం చ వర్మ నిర్భిథ్య భానుమత
అభ్యగాథ ధరణీమ ఉగ్రొ రుధిరేణ సముక్షితః
39 సంజాతరుధిరశ చాజౌ సాత్వతేషుభిర అర్థితః
పరచలన ధనుర ఉత్సృజ్య నయపతత సయన్థనొత్తమే
40 స సింహథంష్ట్రొ జానుభ్యామ ఆపన్నొ ఽమితవిక్రమః
శరార్థితః సాత్యకినా రదొపస్దే నరర్షభః
41 సహస్రబాహొః సథృశమ అక్షొభ్యమ ఇవ సాగరమ
నివార్య కృతవర్మాణం సాత్యకిః పరయయౌ తతః
42 ఖడ్గశక్తి ధనుః కీర్ణాం జగాశ్వరదసంకులామ
పరవర్తితొగ్ర రుధిరాం శతశః కషత్రియర్షభైః
43 పరేక్షతాం సర్వసైన్యానాం మధ్యేన శినిపుంగవః
అభ్యగాథ వాహినీం భిత్త్వా గృహ్య చాన్యాన మహథ ధనుః
44 సమాశ్వాస్య చ హార్థిక్యొ గృహ్య చాన్యన మహథ ధనుః
తస్దౌ తత్రైవ బలవాన వారయన యుధి పాణ్డవాన