ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 91)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శృణుష్వైక మనా రాజన యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
థరావ్యమాణే బలే తస్మిన హార్థిక్యేన మహాత్మనా
2 లజ్జయావనతే చాపి పరహృష్టౌశ చైవ తావకః
థవీపొ య ఆసీత పాణ్డూనామ అగాధే గాధమ ఇచ్ఛతామ
3 శరుత్వా తు నినథం భీమం తావకానాం మహాహవే
శైనేయస తవరితొ రాజన కృతవర్మాణమ అభ్యయాత
4 కృతవర్మా తు హార్థిక్యః శైనేయం నిశితైః శరైః
అవాకిరత సుసంక్రుథ్ధస తతొ ఽకరుధ్యత సాత్యకిః
5 తతః సునిశితం భల్లం శైనేయః కృతవర్మణే
పరేషయామ ఆస సమరే శరాంశ చ చతురొ ఽపరాన
6 తే తస్య జఘ్నిరే వాహాన భల్లేనాస్యాఛినథ ధనుః
పృష్ఠరక్షం తదా సూతమ అవిధ్యన నిశితైః శరైః
7 తతస తం విరదం కృత్వా సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
సేనామ అస్యార్థయామ ఆస శరైః సంనతపర్వభిః
8 సాభజ్యతాద పృతనా శైనేయ శరపీడితా
తతః పరాయాథ వై తవరితః సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
9 శృణు రాజన యథ అకరొత తవ సైన్యేషు వీర్యవాన
అతీత్య స మహారాజ థరొణానీక మహార్ణవమ
10 పరాజిత్య చ సంహృష్టః కృతవర్మాణమ ఆహవే
యన్తారమ అబ్రవీచ ఛూరః శనైర యాహీత్య అసంభ్రమమ
11 థృష్ట్వా తు తవ తత సైన్యం రదాశ్వథ్విపసంకులమ
పథాతిజనసంపూర్ణమ అబ్రవీత సారదిం పునః
12 యథ ఏతన మేఘసంకాశం థరొణానీకస్య సవ్యతః
సుమహత కుఞ్జరానీకం యస్య రుక్మరదొ ముఖమ
13 ఏతే హి బహవః సూత థుర్నివార్యాశ చ సంయుగే
థుర్యొధన సమాథిష్టా మథర్దే తయక్తజీవితాః
రాజపుత్రా మహేష్వాసాః సర్వే విక్రాన్తయొధినః
14 తరిగర్తానాం రదొథారాః సువర్ణవికృతధ్వజాః
మామ ఏవాభిముఖా వీరా యొత్స్యమానా వయవస్దితాః
15 అత్ర మాం పరాపయ కషిప్రమ అశ్వాంశ చొథయ సారదే
తరిగర్తైః సహ యొత్స్యామి భారథ్వాజస్య పశ్యతః
16 తతః పరాయాచ ఛనైః సూతః సాత్వతస్య మతే సదితః
రదేనాథిత్యవర్ణేన భాస్వరేణ పతాకినా
17 తమ ఊహుః సారదేర వశ్యా వల్గమానా హయొత్తమాః
వాయువేగసమాః సంఖ్యే కున్థేన్థు రజతప్రభాః
18 ఆపతన్తం రదం తం తు శఙ్ఖవర్ణైర హయొత్తమైః
పరివవ్రుస తతః శూరా గజానీకేన సర్వతః
కిరన్తొ వివిధాంస తీక్ష్ణాన సాయకాఁల లఘువేధినః
19 సాత్వతొ ఽపి శితైర బాణైర గజానీకమ అయొధయత
పర్వతాన ఇవ వర్షేణ తపాన్తే జలథొ మహాన
20 వజ్రాశనిసమస్పర్శైర వధ్యమానాః శరైర గజాః
పరాథ్రవన రణమ ఉత్సృజ్య శినివీర్యసమీరితైః
21 శీర్ణథన్తా విరుధిరా భిన్న మస్తకపిణ్డకాః
విశీర్ణకర్ణాస్య కరా వినియన్తృపతాకినః
22 సంభిన్నవర్మ ఘణ్టాశ చ సంనికృత్త మహాధ్వజాః
హతారొహా థిశొ రాజన భేజిరే భరష్టకమ్బలాః
23 రువన్తొ వివిధాన రావాఞ జలథొపమ నిస్వనాః
నారాచైర వత్సథన్తైశ చ సాత్వతేన విథారితాః
24 తస్మిన థరుతే గజానీకే జలసంధొ మహారదః
యత్తః సంప్రాపయన నాగం రజతాశ్వరదం పరతి
25 రుక్మవర్మ కరః శూరస తపనీయాఙ్గథః శుచిః
కుణ్డలీ ముకుటీ శఙ్ఖీ రక్తచన్థన రూషితః
26 శిరసా ధారయన థీప్తాం తపనీయమయీం సరజమ
ఉరసా ధారయన నిష్కం కణ్ఠసూత్రం చ భాస్వరమ
27 చాపం చ రుక్మవికృతం విధున్వన గజమూర్ధని
అశొభత మహారాజ స విథ్యుథ ఇవ తొయథః
28 తమ ఆపతన్తం సహసా మాగధస్య గజొత్తమమ
సాత్యకిర వారయామ ఆస వేలేవొథ్వృత్తమ అర్ణవమ
29 నాగం నివారితం థృష్ట్వా శైనేయస్య శరొత్తమైః
అక్రుధ్యత రణే రాజఞ జలసంధొ మహాబలః
30 తతః కరుథ్ధొ మహేష్వాసొ మార్గణైర భారసాధనైః
అవిధ్యత శినేః పౌత్రం జలసంధొ మహొరసి
31 తతొ ఽపరేణ భల్లేన పీతేన నిశితేన చ
అస్యతొ వృష్ణివీరస్య నిచకర్త శరాసనమ
32 సాత్యకిం ఛిన్నధన్వానం పరహసన్న ఇవ భారత
అవిధ్యన మాగధొ వీరః పఞ్చభిర నిశితైః శరైః
33 స విథ్ధొ బహుభిర బాణైర జలసంధేన వీర్యవాన
నాకమ్పత మహాబాహుస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
34 అచిన్తయన వై స శరాన నాత్యర్దం సంభ్రమాథ బలీ
ధనుర అన్యత సమాథాయ తిష్ఠ తిష్ఠేత్య ఉవాచ హ
35 ఏతావథ ఉక్త్వా శైనేయొ జలసంధం మహొరసి
వివ్యాధ షష్ట్యా సుభృశం శరాణాం పరహసన్న ఇవ
36 కషురప్రేణ చ పీతేన ముష్టిథేశే మహథ ధనుః
జలసంధస్య చిచ్ఛేథ వివ్యాధ చ తరిభిః శరైః
37 జలసంధస తు తత తయక్త్వా స శరం వై శరాసనమ
తొమరం వయసృజత తూర్ణం సాత్యకిం పరతి మారిష
38 స నిర్భిథ్య భుజం సవ్యం మాధవస్య మహారణే
అభ్యగాథ ధరణీం ఘొరః శవసన్న ఇవ మహొరగః
39 నిర్భిన్నే తు భుజే సవ్యే సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
తరింశథ్భిర విశిఖైస తీక్ష్ణైర జలసంధమ అతాడయత
40 పరగృహ్య తు తతః ఖడ్గం జలసంధొ మహాబలః
ఆర్షభం చర్మ చ మహచ ఛతచన్థ్రమ అలంకృతమ
తత ఆవిధ్య తం ఖడ్గం సాత్వతాయొత్ససర్జ హ
41 శైనేయస్య ధనుశ ఛిత్త్వా స ఖడ్గొ నయపతన మహీమ
అలాతచక్రవచ చైవ వయరొచత మహిం గతః
42 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సర్వకాయావథారణమ
శాలస్కన్ధప్రతీకాశమ ఇన్థ్రాశనిసమస్వనమ
విస్ఫార్య వివ్యధే కరుథ్ధొ జలసంధం శరేణ హ
43 తతః సాభరణొ బాహూ కషురాభ్యాం మాధవొత్తమః
సాఙ్గథౌ జలసంధస్య చిచ్ఛేథ పరహసన్న ఇవ
44 తౌ బాహూ పరిఘప్రఖ్యౌ పేతతుర గజసత్తమాత
వసుంధర ధరాథ భరష్టౌ పఞ్చశీర్షావ ఇవొరగౌ
45 తతః సుథంష్ట్రం సుహను చారుకుణ్డలమ ఉన్నసమ
కషురేణాస్య తృతీయేన శిరశ చిచ్ఛేథ సాత్యకిః
46 తత పాతిత శిరొ బాహుకబన్ధం భీమథర్శనమ
థవిరథం జలసంధస్య రుధిరేణాభ్యషిఞ్చత
47 జలసంధం నిహత్యాజౌ తవరమాణస తు సాత్వతః
నైషాథిం పాతయామ ఆస గజస్కన్ధాథ విశాం పతే
48 రుధిరేణావసిక్తాఙ్గొ జలసంధస్య కుఞ్జరః
విలమ్బమానమ అవహత సంశ్లిష్టం పరమ ఆసనమ
49 శరార్థితః సాత్వతేన మర్థమానః సవవాహినీమ
ఘొరమ ఆర్తస్వరం కృత్వా విథుథ్రావ మహాగజః
50 హాహాకారొ మహాన ఆసీత తవ సైన్యస్య మారిష
జలసంధం హతం థృష్ట్వా వృష్ణీనామ ఋషభేణ హ
51 విముఖాశ చాభ్యధావన్త తవ యొధాః సమన్తతః
పలాయనే కృతొత్సాహా నిరుత్సాహా థవిషజ జయే
52 ఏతస్మిన్న అన్తరే రాజన థరొణః శస్త్రభృతాం వరః
అభ్యయాజ జవనైర అశ్వైర యుయుధానం మహారదమ
53 తమ ఉథీర్ణం తదా థృష్ట్వా శైనేయం కురుపుంగవాః
థరొణేనైవ సహ కరుథ్ధాః సాత్యకిం పర్యవారయన
54 తతః పరవవృతే యుథ్ధం కురూణాం సాత్వతస్య చ
థరొణస్య చ రణే రాజన ఘొరం థేవాసురొపమమ