ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 86)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరీతియుక్తం చ హృథ్యం చ మధురాక్షరమ ఏవ చ
కాలయుక్తం చ చిత్రం చ సవతయా చాభిభాషితమ
2 ధర్మరాజస్య తథ వాక్యం నిశమ్య శినిపుంగవః
సాత్యకిర భరతశ్రేష్ఠ పరత్యువాచ యుధిష్ఠిరమ
3 శరుతం తే గథతొ వాక్యం సర్వమ ఏతన మయాచ్యుత
నయాయయుక్తం చ చిత్రం చ ఫల్గునార్దే యశః కరమ
4 ఏవంవిధే తదా కాలే మథృశం పరేక్ష్య సంమతమ
వక్తుమ అర్హసి రాజేన్థ్ర యదా పార్దం తదైవ మామ
5 న మే ధనంజయస్యార్దే పరాణా రక్ష్యాః కదం చన
తవత్ప్రయుక్తః పునర అహం కిం న కుర్యాం మహాహవే
6 లొకత్రయం యొధయేయం స థేవాసురమానుషమ
తవత్ప్రయుక్తొ నరేన్థ్రేహ కిమ ఉతైతత సుథుర్బలమ
7 సుయొధన బలం తవ అథ్య యొధయిష్యే సమన్తతః
విజేష్యే చ రణే రాజన సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
8 కుశల్య అహం కుశలినం సమాసాథ్య ధనంజయమ
హతే జయథ్రదే రాజన పునర ఏష్యామి తే ఽనతికమ
9 అవశ్యం తు మయా సర్వం విజ్ఞాప్యస తవం నరాధిప
వాసుథేవస్య యథ వాక్యం ఫల్గునస్య చ ధీమతః
10 థృఢం తవ అభిపరీతొ ఽహమ అర్జునేన పునః పునః
మధ్యే సర్వస్య సైన్యస్య వాసుథేవస్య శృణ్వతః
11 అథ్య మాధవ రాజానమ అప్రమత్తొ ఽనుపాలయ
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా యావథ ధన్మి జయథ్రదమ
12 తవయి వాహం మహాబాహొ పరథ్యుమ్నే వా మహారదే
నృపం నిక్షిప్య గచ్ఛేయం నిరపేక్షొ జయథ్రదమ
13 జానీషే హి రణే థరొణం రభసం శరేష్ఠ సంమతమ
పరతిజ్ఞా చాపి తే నిత్యం శరుతా థరొణస్య మాధవ
14 గరహణం ధర్మరాజస్య భారథ్వాజొ ఽనుగృధ్యతి
శక్తశ చాపి రణే థరొణొ నిగృహీతుం యుధిష్ఠిరమ
15 ఏవం తవయి సమాధాయ ధర్మరాజం నరొత్తమమ
అహమ అథ్య గమిష్యామి సైన్ధవస్య వధాయ హి
16 జయథ్రదమ అహం హత్వా ధరువమ ఏష్యామి మాధవ
ధర్మరాజం యదా థరొణొ నిగృహ్ణీయాథ రణే బలాత
17 నిగృహీతే నరశ్రేష్ఠే భారథ్వాజేన మాధవ
సైన్ధవస్య వధొ న సయాన మనాప్రీతిస తదా భవేత
18 ఏవంగతే నరశ్రేష్ఠ పాణ్డవే సత్యవాథిని
అస్మాకం గమనం వయక్తం వనం పరతి భవేత పునః
19 సొ ఽయం మమ జయొ వయక్తం వయర్ద ఏవ భవిష్యతి
యథి థరొణొ రణే కరుథ్ధొ నిగృహ్ణీయాథ యుధిష్ఠిరమ
20 స తవమ అథ్య మహాబాహొ పరియార్దం మమ మాధవ
జయార్దం చ యశొఽరదం చ రక్ష రాజానమ ఆహవే
21 స భవాన మయి నిక్షేపొ నిక్షిప్తః సవ్యసాచినా
భారథ్వాజాథ భయం నిత్యం పశ్యమానేన తే పరభొ
22 తస్యాపి చ మహాబాహొ నిత్యం పశ్యతి సంయుగే
నాన్యం హి పరతియొథ్ధారం రౌక్మిణేయాథ ఋతే పరభొ
మాం వాపి మన్యతే యుథ్ధే భారథ్వాజస్య ధీమతః
23 సొ ఽహం సంభావనాం చైతామ ఆచార్య వచనం చ తత
పృష్ఠతొ నొత్సహే కర్తుం తవాం వా తయక్తుం మహీపతే
24 ఆచార్యొ లఘుహస్తత్వాథ అభేథ్యకవచావృతః
ఉపలభ్య రణే కరీడేథ యదా శకునినా శిశుః
25 యథి కార్ష్ణిర ధనుష్పాణిర ఇహ సయాన మకరధ్వజః
తస్మై తవాం విసృజేయం వై స తవాం రక్షేథ యదార్జునః
26 కురు తవమ ఆత్మనొ గుప్తిం కస తే గొప్తా గతే మయి
యః పరతీయాథ రణే థరొణం యావథ గచ్ఛామి పాణ్డవమ
27 మా చ తే భయమ అథ్యాస్తు రాజన్న అర్జున సంభవమ
న స జాతు మహాబాహుర భారమ ఉథ్యమ్య సీథతి
28 యే చ సౌవీరకా యొధాస తదా సైన్ధవ పౌరవాః
ఉథీచ్యా థాక్షిణాత్యాశ చ యే చాన్యే ఽపి మహారదాః
29 యే చ కర్ణ ముఖా రాజన రదొథారాః పరకీర్తితాః
ఏతే ఽరజునస్య కరుథ్ధస్య కలాం నార్హన్తి షొడశీమ
30 ఉథ్యుక్తా పృదివీ సర్వా స సురాసురమానుషా
స రాక్షసగణా రాజన స కింనరమహొరగా
31 జఙ్గమాః సదావరైః సార్ధం నాలం పార్దస్య సంయుగే
ఏవం జఞాత్వా మహారాజ వయేతు తే భీర ధనంజయే
32 యత్ర వీరౌ మహేష్వాసౌ కృష్ణౌ సత్యపరాక్రమౌ
న తత్ర కర్మణొ వయాపత కదం చిథ అపి విథ్యతే
33 థైవం కృతాస్త్రతాం యొగమ అమర్షమ అపి చాహవే
కృతజ్ఞతాం థయాం చైవ భరాతుస తవమ అనుచిన్తయ
34 యమి చాప్య అపయాతే వై గచ్ఛమానే ఽరజునం పరతి
థరొణే చిత్రాస్త్రతాం సంఖ్యే రాజంస తవమ అనుచిన్తయ
35 ఆచార్యొ హి భృశం రాజన నిగ్రహే తవ గృధ్యతి
పరతిజ్ఞామ ఆత్మనొ రక్షన సత్యాం కర్తుం చ భారత
36 కురుష్వాథ్యాత్మనొ గుప్తిం కస తే గొప్తా గతే మయి
యస్యాహం పర్యయాత పార్ద గచ్ఛేయం ఫల్గునం పరతి
37 న హయ అహం తవా మహారాజ అనిక్షిప్య మహాహవే
కవ చిథ యాస్యామి కౌరవ్య సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
38 ఏతథ విచార్య బహుశొ బుథ్ధ్యా బుథ్ధిమతాం వర
థృష్ట్వా శరేయః పరం బుథ్ధ్యా తతొ రాజన పరశాధి మామ
39 [య]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి మాధవ
న తు మే శుధ్యతే భావః శవేతాశ్వం పరతి మారిష
40 కరిష్యే పరమం యత్నమ ఆత్మనొ రక్షణం పరతి
గచ్ఛ తవం సమనుజ్ఞాతొ యత్ర యాతొ ధనంజయః
41 ఆత్మసంరక్షణం సంఖ్యే గమనం చార్జునం పరతి
విచార్యైతథ థవయం బుథ్ధ్యా గమనం తత్ర రొచయే
42 స వమ ఆతిష్ఠ యానాయ యత్ర యాతొ ధనంజయః
మమాపి రక్షణం భీమః కరిష్యతి మహాబలః
43 పార్షతశ చ ససొథర్యః పార్దివాశ చ మహాబలాః
థరౌపథేయాశ చ మాం తాత రక్షిష్యన్తి న సంశయః
44 కేకయా భరాతరః పఞ్చ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
విరాటొ థరుపథశ చైవ శిఖణ్డీ చ మహారదః
45 ధృష్టకేతుశ చ బలవాన కున్తిభొజశ చ మారిష
నకులః సహథేవశ చ పాఞ్చాలాః సృఞ్జయాస తదా
ఏతే సమాహితాస తాత రక్షిష్యన్తి న సంశయః
46 న థరొణః సహ సైన్యేన కృతవర్మా చ సంయుగే
సమాసాథయితుం శక్తొ న చ మాం ధర్షయిష్యతి
47 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ సమరే థరొణం కరుథ్ధం పరంతపః
వారయిష్యతి విక్రమ్య వేలేవ మకరాలయమ
48 యత్ర సదాస్యతి సంగ్రామే పార్షతః పరవీరహా
న థరొణ సైన్యం బలవత కరామేత తత్ర కదం చన
49 ఏష థరొణ వినాశాయ సముత్పన్నొ హుతాశనాత
కవచీ స శరీ ఖడ్గీ ధన్వీ చ వరభూషణః
50 విశ్రబ్ధొ గచ్ఛ శైనేయ మా కార్షీర మయి సంభ్రమమ
ధృష్టథ్యుమ్నొ రణే కరుథ్ధొ థరొణమ ఆవారయిష్యతి