ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ధర్మరాజస్య తథ వాక్యం నిశమ్య శినిపుంగవః
పార్దాచ చ భయమ ఆశఙ్కన పరిత్యాగాన మహీపతేః
2 అపవాథం హయ ఆత్మనశ చ లొకాథ రక్షన విశేషతః
న మాం భీత ఇతి బరూయుర ఆయాన్తం ఫల్గునం పరతి
3 నిశ్చిత్య బహుధైవం స సాత్యకిర యుథ్ధథుర్మథః
ధర్మరాజమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత పురుషర్షభ
4 కృతాం చేన మన్యసే రక్షాం సవస్తి తే ఽసతు విశాం పతే
అనుయాస్యామి బీభత్సుం కరిష్యే వచనం తవ
5 న హి మే పాణ్డవాత కశ చిత తరిషు లొకేషు విథ్యతే
యొ వై పరియతరొ రాజన సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
6 తస్యాహం పథవీం యాస్యే సంథేశాత తవ మానథ
తవత్కృతే న చ మే కిం చిథ అకర్తవ్యం కదం చన
7 యదా హి మే గురొర వాక్యం విశిష్టం థవిపథాం వర
తదా తవాపి వచనం విశిష్టతరమ ఏవ మే
8 పరియే హి తవ వర్తేతే భరాతరౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
తయొః పరియే సదితం చైవ విథ్ధి మాం రాజపుంగవ
9 తవాజ్ఞాం శిరసా గృహ్య పాణ్డవార్దమ అహం పరభొ
భిత్త్వేథం థుర్భిథం సైన్యం పరయాస్యే నరసత్తమ
10 థరొణానీకం విశామ్య ఏష కరుథ్ధొ ఝష ఇవార్ణవమ
తత్ర యాస్యామి యత్రాసౌ రాజన రాజా జయథ్రదః
11 యత్ర సేనాం సమాశ్రిత్య భీతస తిష్ఠతి పాణ్డవాత
గుప్తౌ రదవరశ్రేష్ఠైర థరౌణికర్ణ కృపాథిభిః
12 ఇతస తరియొజనం మన్యే తమ అధ్వానం విశాం పతే
యత్ర తిష్ఠతి పార్దొ ఽసౌ జయథ్రదవధొథ్యతః
13 తరియొజనగతస్యాపి తస్య యాస్యామ్య అహం పథమ
ఆసైన్ధవ వధాథ రాజన సుథృఢేనాన్తర ఆత్మనా
14 అనాథిష్టస తు గురుణా కొ ను యుధ్యేత మానవః
ఆథిష్టస తు తవయా రాజన కొ ను యుధ్యేత మాథృశః
అభిజానామి తం థేశం యత్ర యాస్యామ్య అహం పరభొ
15 హుడ శక్తిగడా పరాసఖడ్గచర్మర్ష్టి తొమరమ
ఇష్వస్త్రవరసంబాధం కషొభయిష్యే బలార్ణవమ
16 యథ ఏతత కుఞ్జరానీకం సాహస్రమ అనుపశ్యసి
కులమ అఞ్జనకం నామ యత్రైతే వీర్యశాలినః
17 ఆస్దితా బహుభిర మలేచ్ఛైర యుథ్ధశౌణ్డైః పరహారిభిః
నాగా మేఘనిభా రాజన కషరన్త ఇవ తొయథాః
18 నైతే జాతు నివర్తేరన పరేషితా హస్తిసాథిభిః
అన్యత్ర హి వధాథ ఏషాం నాస్తి రాజన పరాజయః
19 అద యాన రదినొ రాజన సమన్తాథ అనుపశ్యసి
ఏతే రుక్మరదా నామ రాజపుత్రా మహారదాః
20 రదేష్వ అస్త్రేషు నిపుణా నాగేషు చ విశాం పతే
ధనుర్వేథే గతాః పారం ముష్టియుథ్ధే చ కొవిథాః
21 గథాయుథ్ధవిశేషజ్ఞా నియుథ్ధ కుశలాస తదా
ఖడ్గప్రహరణే యుక్తాః సంపాతే చాసి చర్మణొః
22 శూరాశ చ కృతవిథ్యాశ చ సపర్ధన్తే చ పరస్పరమ
నిత్యం చ సమరే రాజన విజిగీషన్తి మానవాన
23 కర్ణేన విజితా రాజన థుఃశాసనమ అనువ్రతాః
ఏతాంస తు వాసుథేవొ ఽపి రదొథారాన పరశంసతి
24 సతతం పరియకామాశ చ కర్ణస్యైతే వశే సదితాః
తస్యైవ వచనాథ రాజన నివృత్తాః శవేతవాహనాత
25 తే న కషతా న చ శరాన్తా థృఢావరణకార్ముకాః
మథర్దం విష్ఠితా నూనం ధార్తరాష్ట్రస్య శాసనాత
26 ఏతాన పరమర్ద్య సంగ్రామే పరియార్దం తవ కౌరవ
పరయాస్యామి తతః పశ్చాత పథవీం సవ్యసాచినః
27 యాంస తవ ఏతాన అపరాన రాజన నాగాన సప్తశతాని చ
పరేక్షసే వర్మ సంఛన్నాన కిరాతైః సమధిష్ఠితాన
28 కిరాత రాజొ యాన పరాథాథ గృహీతః సవ్యసాచినా
సవలంకృతాంస తదా పరేష్యాన ఇచ్ఛఞ జీవితమ ఆత్మనః
29 ఆసన్న ఏతే పురా రాజంస తవ కర్మ కరా థృఢమ
తవామ ఏవాథ్య యుయుత్సన్తే పశ్య కాలస్య పర్యయమ
30 తేషామ ఏతే మహామాత్రాః కిరాతా యుథ్ధథుర్మథాః
హస్తిశిక్షావిథశ చైవ సర్వే చైవాగ్నియొనయః
31 ఏతే వినిర్జితాః సర్వే సంగ్రామే సవ్యసాచినా
మథర్దమ అథ్య సంయత్తా థుర్యొధన వశానుగాః
32 ఏతాన భిత్త్వా శరై రాజన కిరాతాన యుథ్ధథుర్మథాన
సైన్ధవస్య వధే యుక్తమ అనుయాస్యామి పాణ్డవమ
33 యే తవ ఏతే సుమహానాగా అఞ్జనస్య కులొథ్భవాః
కర్కశాశ చ వినీతాశ చ పరభిన్నకరటా ముఖాః
34 జామ్బూనథమయైః సర్వైర వర్మభిః సువిభూషితాః
లబ్ధలక్ష్మ్యా రణే రాజన్న ఐరావణ సమా యుధి
35 ఉత్తరాత పర్వతాథ ఏతే తీక్ష్ణైర థస్యుభిర ఆస్దితాః
కర్కశైః పరవరైర యొధైః కార్ష్ణాయస తనుచ ఛథైః
36 సన్తి గొయొనయశ చాత్ర సన్తి వానరయొనయః
అనేకయొనయశ చాన్యే తదా మానుషయొనయః
37 అనీకమ అసతామ ఏతథ ధూమవర్ణమ ఉథీర్యతే
మలేచ్ఛానాం పాపకర్తౄణాం హిమవథ థుర్గవాసినామ
38 ఏతథ థుర్యొధనొ లబ్ధ్వా సమగ్రం నాగమణ్డలమ
కృపం చ సౌమథత్తిం చ థరొణం చ రదినాం వరమ
39 సిన్ధురాజం తదా కర్ణమ అవమన్యత పాణ్డవాన
కృతార్దమ అద చాత్మానం మన్యతే కాలచొథితః
40 తే చ సర్వే ఽనుసంప్రాప్తా మమ నారాచగొచరమ
న విమొక్ష్యన్తి కౌన్తేయ యథ్య అపి సయుర మనొజవాః
41 తేన సంభావితా నిత్యం పరవీర్యొపజీవినా
వినాశమ ఉపయాస్యన్తి మచ్ఛరౌఘనిపీడితాః
42 యే తవ ఏతే రదినొ రాజన థృశ్యన్తే కాఞ్చనధ్వజాః
ఏతే థుర్వారణా నామ కామ్బొజా యథి తే శరుతాః
43 శూరాశ చ కృతవిథ్యాశ చ ధనుర్వేథే చ నిష్ఠితాః
సంహతాశ చ భృశం హయ ఏతే అన్యొన్యస్య హితైషిణః
44 అక్షౌహిణ్యశ చ సంరబ్ధా ధార్తరాష్ట్రస్య భారత
యత్తా మథర్దం తిష్ఠన్తి కురువీరాభిరక్షితాః
45 అప్రమత్తా మహారాజ మామ ఏవ పరత్యుపస్దితాః
తాంస తవ అహం పరమదిష్యామి తృణానీవ హుతాశనః
46 తస్మాత సర్వాన ఉపాసఙ్గాన సర్వొపకరణాని చ
రదే కుర్వన్తు మే రాజన యదావథ రదకల్పకాః
47 అస్మింస తు ఖలు సంగ్రామే గరాహ్యం వివిధమ ఆయుధమ
యదొపథిష్టమ ఆచార్యైః కార్యః పఞ్చ గుణొ రదః
48 కామ్బొజైర హి సమేష్యామి కరుథ్ధైర ఆశీవిషొపమైః
నానాశస్త్రసమావాపైర వివిధాయుధయొధిభిః
49 కిరాతైశ చ సమేష్యామి విషకల్పైః పరహారిభిః
లాలితైః సతతం రాజ్ఞా థుర్యొధన హితైషిభిః
50 శకైశ చాపి సమేష్యామి శక్రతుల్యపరాక్రమైః
అగ్నికల్పైర థురాధర్షైః పరథీప్తైర ఇవ పావకైః
51 తదాన్యైర వివిధైర యొధైః కాలకల్పైర థురాసథైః
సమేష్యామి రణే రాజన బహుభిర యుథ్ధథుర్మథైః
52 తస్మాథ వై వాజినొ ముఖ్యా విశ్రాన్తాః శుభలక్షణాః
ఉపావృత్తాశ చ పీతాశ చ పునర యుజ్యన్తు మే రదే
53 తస్య సర్వాన ఉపాసఙ్గాన సర్వొపకరణాని చ
రదే పరాస్దాపయథ రాజా శస్త్రాణి వివిధాని చ
54 తతస తాన సర్వతొ ముక్త్వా సథశ్వాంశ చతురొ జనాః
రసవత పాయయామ ఆసుః పానం మథసమీరిణమ
55 పీతొపవృత్తాన సనాతాంశ చ జగ్ధాన్నాన సమలంకృతాన
వినీతశల్యాంస తురగాంశ చతురొ హేమమాలినః
56 తాన యత్తాన రుక్మవర్ణాభాన వినీతాఞ శీఘ్రగామినః
సంహృష్టమనసొ ఽవయగ్రాన విధివత కల్పితే రదే
57 మహాధ్వజేన సింహేన హేమకేసర మాలినా
సంవృతే కేతనైర హేమైర మణివిథ్రుమ చిత్రితైః
పాణ్డురాభ్రప్రకాశాభిః పతాకాభిర అలంకృతే
58 హేమథణ్డొచ్ఛ్రితచ ఛత్రే బహు శస్త పరిచ్ఛథే
యొజయామ ఆస విధివథ ధేమభాణ్డ విభూషితాన
59 థారుకస్యానుజొ భరాతా సూతస తస్య పరియః సఖా
నయవేథయథ రదం యుక్తం వాసవస్యేవ మాతలిః
60 తతః సనాతః శుచిర భూత్వా కృతకౌతుక మఙ్గలః
సనతకానాం సహస్రస్య సవర్ణనిష్కాన అథాపయత
ఆశీర్వాథైః పరిష్వక్తః సాత్యకిః శరీమతాం వరః
61 తతః స మధుపర్కార్హః పీత్వా కైలావతం మధు
లొహితాక్షొ బభౌ తత్ర మథవిహ్వల లొచనః
62 ఆలభ్య వీర కాంస్యం చ హర్షేణ మహతాన్వితః
థవిగుణీకృతతేజా హి పరజ్వలన్న ఇవ పావకః
ఉత్సఙ్గే ధనుర ఆథాయ స శరం రదినాం వరః
63 కృతస్వస్త్యయనొ విప్రైః కవచీ సమలంకృతః
లాజైర గన్ధైస తదా మాల్యైః కన్యాభిశ చాభినన్థితః
64 యుధిష్ఠిరస్య చరణావ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
తేన మూర్ధన్య ఉపాఘ్రాత ఆరురొహ మహారదమ
65 తతస తే వాజినొ హృష్టాః సుపుష్టా వాతరంహసః
అజయ్యా జైత్రమ ఊహుస తం వికుర్వన్తః సమ సైన్ధవాః
66 అద హర్షపరీతాఙ్గః సాత్యకిర భీమమ అబ్రవీత
తవం భీమ రక్ష రాజానమ ఏతత కార్యతమం హి తే
67 అహం భిత్త్వా పరవేక్ష్యామి కాలపక్వమ ఇథం బలమ
ఆయత్యాం చ తథాత్వే చ శరేయొ రాజ్ఞొ ఽభిరక్షణమ
68 జానీషే మమ వీర్యం తవం తవ చాహమ అరింథమ
తస్మాథ భీమ నివర్తస్వ మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
69 తదొక్తః సాత్యకిం పరాహ వరజ తవం కార్యసిథ్ధయే
అహం రాజ్ఞః కరిష్యామి రక్షాం పురుషసత్తమ
70 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ భీమసేనం స మాధవః
గచ్ఛ గచ్ఛ థరుతం పార్ద ధరువొ ఽథయ విజయొ మమ
71 యన మే సనిగ్ధొ ఽనురక్తశ చ తవమ అథ్య వశగః సదితః
నిమిత్తాని చ ధన్యాని యదా భీమవథన్తి మే
72 నిహతే సైన్ధవే పాపే పాణ్డవేన మహాత్మనా
పరిష్వజిష్యే రాజానం ధర్మాత్మానం న సంశయః
73 ఏతావథ ఉక్త్వా భీమం తు విసృజ్య చ మహామనాః
సంప్రైక్షత తావకం సైన్యం వయాఘొర మృగగణాన ఇవ
74 తం థృష్ట్వా పరవివిక్షన్తం సైన్యం తవ జనాధిప
భూయ ఏవాభవన మూఢం సుభృశం చాప్య అకమ్పత
75 తతః పరయాతః సహసా సైన్యం తవ స సాత్యకిః
థిథృక్షుర అర్జునం రాజన ధర్మరాజస్య శాసనాత