ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
బృహత కషత్రమ అదాయాన్తం కేకయం థృఢవిక్రమమ
కషేమధూర్తిర మహారాజ వివ్యాధొరసి మార్గణైః
2 బృహత కషత్రస తు తం రాజా నవత్యా నతపర్వణామ
ఆజఘ్నే తవరితొ యుథ్ధే థరొణానీక బిభిత్సయా
3 కషేమధూర్తిస తు సంక్రుథ్ధః కేకయస్య మహాత్మనః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన పీతేన నిశితేన చ
4 అదైనం ఛిన్నధన్వానం శరేణ నతపర్వణా
వివ్యాధ హృథయే తూర్ణం పరవరం సర్వధన్వినామ
5 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ బృహత కషత్రొ హసన్న ఇవ
వయశ్వ సూత ధవజం చక్రే కషేమధూర్తిం మహారదమ
6 తతొ ఽపరేణ భల్లేన పీతేన నిశితేన చ
జహార నృపతేః కాయాచ ఛిరొ జవలితకుణ్డలమ
7 త ఛిన్నం సహసా తస్య శిరః కుఞ్చితమూర్ధజమ
స కిరీటం మహీం పరాప్య బభౌ జయొతిర ఇవామ్బరాత
8 తం నిహత్య రణే హృష్టొ బృహత కషత్రొ మహారదః
సహసాభ్యపతత సైన్యం తావకం పార్ద కారణాత
9 ధృష్టకేతుమ అదాయాన్తం థరొణ హేతొః పరాక్రమీ
వీర ధన్వా మహేష్వాసొ వారయామ ఆస భారత
10 తౌ పరస్పరమ ఆసాథ్య శరథంష్ట్రౌ తరస్వినౌ
శరైర అనేకసాహస్రైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
11 తావ ఉభౌ నరశార్థూలౌ యుయుధాతే పరస్పరమ
మహావనే తీవ్రమథౌ వారణావ ఇవ యూదపౌ
12 గిరిగహ్వరమ ఆసాథ్య శార్థూలావ ఇవ రొషితౌ
యుయుధాతే మహావీర్యౌ పరస్పరజిఘాంసయా
13 తథ యుథ్ధమ ఆసీత తుములం పరేక్షణీయం విశాం పతే
సిథ్ధచారణసంఘానాం విస్మయాథ్భుత థర్శనమ
14 వీర ధన్వా తతః కరుథ్ధొ ధృష్టకేతొః శరాసనమ
థవిధా చిచ్ఛేథ భల్లేన పరహసన్న ఇవ భారత
15 తథ ఉత్సృజ్య ధనుశ ఛిన్నం చేథిరాజొ మహారదః
శక్తిం జగ్రాహ విపులాం రుక్మథణ్డామ అయస్మయీమ
16 తాం తు శక్తిం మహావీర్యాం థొర్భ్యామ ఆయమ్య భారత
చిక్షేప సహసా యత్తొ వీర ధన్వ రదం పరతి
17 స తయా వీర ఘాతిన్యా శక్త్యా తవ అభిహతొ భృశమ
నిర్భిన్నహృథయస తూర్ణం నిపపాత రదాన మహీమ
18 తస్మిన వినిహతే శూరే తరిగర్తానాం మహారదే
బలం తే ఽభజ్యత విభొ పాణ్డవేయైః సమన్తతః
19 సహథేవే తతః షష్టిం సాయకాన థుర్ముఖొ ఽకషిపత
ననాథ చ మహానాథం తర్జయన పాణ్డవం రణే
20 మథ్రేయస తు తతః కరుథ్ధొ థుర్ముఖం థశభిః శరైః
భరాతా భరాతరమ ఆయాన్తం వివ్యాధ పరహసన్న ఇవ
21 తం రణే రభసం థృష్ట్వా సహథేవం మహాబలమ
థుర్ముఖొ నవభిర బాణైస తాడయామ ఆస భారత
22 థుర్ముఖస్య తు భల్లేన ఛిత్వా కేతుం మహాబలః
జఘాన చతురొ వాహాంశ చతుర్భిర నిశితైః శరైః
23 అదాపరేణ భల్లేన పీతేన నిశితేన చ
చిచ్ఛేథ సారదేః కాయాచ ఛిరొ జవలితకుణ్డలమ
24 కషురప్రేణ చ తీక్ష్ణేన కౌరవ్యస్య మహథ ధనుః
సహథేవొ రణే ఛిత్త్వా తం చ వివ్యాధ పఞ్చభిః
25 హతాశ్వం తు రదం తయక్త్వా థుర్ముఖొ విమనాస తథా
ఆరురొహ రదం రాజన నిరమిత్రస్య భారత
26 సహథేవస తతః కరుథ్ధొ నిరమిత్రం మహాహవే
జఘాన పృతనా మధ్యే భల్లేన పరవీరహా
27 స పపాత రదొపస్దన నిరమిత్రొ జనేశ్వరః
తరిగర్తరాజస్య సుతొ వయదయంస తవ వాహినీమ
28 తం తు హత్వా మహాబాహుః సహథేవొ వయరొచత
యదా థాశరదీ రామః ఖరం హత్వా మహాబలమ
29 హాహాకారొ మహాన ఆసీత తరిగర్తానాం జనేశ్వర
రాజపుత్రం హతం థృష్ట్వా నిరమిత్రం మహాబలమ
30 నకులస తే సుతం రాజన వికర్ణం పృదులొచనమ
ముహూర్తాజ జితవాన సంఖ్యే తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
31 సాత్యకిం వయాఘ్రథత్తస తు శరైః సంనతపర్వభిః
చక్రే ఽథృశ్యం సాశ్వసూతం స ధవజం పృతనాన్తరే
32 తాన నివార్య శరాఞ శూరః శైనేయః కృతహస్తవత
సాశ్వసూత ధవజం బాణైర వయాఘ్రథత్తమ అపాతయత
33 కుమారే నిహతే తస్మిన మగధస్య సుతే పరభొ
మాగధాః సర్వతొ యత్తా యుయుధానమ ఉపాథ్రవన
34 విసృజన్తః శరాంశ చైవ తొమరాంశ చ సహస్రశః
భిణ్డిపాలాంస తదా పరాసాన ముథ్గరాన ముసలాన అపి
35 అయొధయన రణే శూరాః సాత్వతం యుథ్ధథుర్మథమ
తాంస తు సర్వాన సబలవాన సాత్యక్తిర యుథ్ధథుర్మథః
నాతికృచ్ఛ్రాథ ధసన్న ఏవ విజిగ్యే పురుషర్షభ
36 మాగధన థరవతొ థృష్ట్వా హతశేషాన సమన్తతః
బలం తే ఽభజ్యత విభొ యుయుధాన శరార్థితమ
37 నాశయిత్వా రణే సైన్యం తవథీయం మాధవొత్తమః
విధున్వానొ ధనుఃశ్రేష్ఠం వయభ్రాజత మహాయశాః
38 భజ్యమానం బలం రాజన సాత్వతేన మహాత్మనా
నాభ్యవర్తత యుథ్ధాయ తరాసితం థీర్ఘబాహునా
39 తతొ థరొణొ భృశం కరుథ్ధః సహసొథ్వృత్య చక్షుషీ
సాత్యకిం సత్యకర్మాణం సవయమ ఏవాభిథుథ్రువే