ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అర్జునే సైధవం పరాప్తే భారథ్వాజేన సంవృతాః
పాఞ్చాలాః కురుభిః సార్ధం కిమ అకుర్వత సంజయ
2 [స]
అపరాహ్ణే మహారాజ సంగ్రామే లొమహర్షణే
పాఞ్చాలానాం కురూణాం చ థరొణే థయూతమ అవర్తత
3 పాఞ్చాలా హి జిఘాంసన్తొ థరొణం సంహృష్టచేతసః
అభ్యవర్షన్త గర్జన్తః శరవర్షాణి మారిష
4 తతః సుతుములస తేషాం సంగ్రామొ ఽవర్తతాథ్భుతః
పాఞ్చాలానాం కురూణాం చ ఘొరొ థేవాసురొపమః
5 సర్వే థరొణ రదం పరాప్య పాఞ్చాలాః పణ్డవైః సహ
తథ అనీకం బిభిత్సన్తొ మహాస్త్రాణి వయథర్శయన
6 థరొణస్య రదపర్యన్తం రదినొ రదమ ఆస్దితాః
కమ్పయన్తొ ఽభయవర్తన్త వేగమ ఆస్దాయ మధ్యమమ
7 తమ అభ్యగాథ బృహత కషత్రః కేకయానాం మహారదః
పరవపన నిశితాన బాణాన మహేన్థ్రాశనిసంనిభాన
8 తం తు పరత్యుథియాచ ఛీఘ్రం కషేమధూర్తిర మహాయశాః
విముఞ్చన నిశితాన బాణాఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
9 ధృష్టకేతుశ చ చేథీనామ ఋషభొ ఽతిబలొథితః
తవరితొ ఽభయథ్రవథ థరొణం మహేన్థ్ర ఇవ శమ్బరమ
10 తమ ఆపతన్తం సహసా వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
వీర ధన్వా మహేష్వాసస తవరమాణః సమభ్యయాత
11 యుధిష్ఠిరం మహారాజ జిగీషుం సమవస్దితమ
సహానీకం తతొ థరొణొ నయవారయత వీర్యవాన
12 నకులం కుశలం యుథ్ధే పరాక్రాన్తం పరాక్రమీ
అభ్యగచ్ఛత సమాయాన్తం వికర్ణస తే సుతః పరభొ
13 సహథేవం తదాయాన్తం థుర్ముఖః శత్రుకర్శనః
శనైర అనేకసాహస్రైః సమవాకిరథ ఆశుగైః
14 సాత్యకిం తు నరవ్యాఘ్రం వయాఘ్రథత్తస తవ అవారయత
శరైః సునిశితైస తీక్ష్ణైః కమ్పయన వై ముహుర ముహుః
15 థరౌపథేయాన నరవ్యాఘ్రాన ముఞ్చతః సాయకొత్తమాన
సంరబ్ధాన రదినాం శరేష్ఠాన సౌమథత్తిర అవారయత
16 భీమసేనం తదా కరుథ్ధం భీమరూపొ భయానకమ
పరత్యవారయథ ఆయాన్తమ ఆర్ష్యశృఙ్గిర మహారదః
17 తయొః సమభవథ యుథ్ధం నరరాక్షసయొర మృధే
యాథృగ ఏవ పురావృత్తం రామరావణయొర నృప
18 తతొ యుధిష్ఠిరొ థరొణం నవత్యా నతపర్వణామ
ఆజఘ్నే భరతశ్రేష్ఠ సర్వమర్మసు భారత
19 తం థరొణః పఞ్చవింశత్యా నిజఘాన సతనాన్తరే
రొషితొ భరతశ్రేష్ఠ కౌన్తేయేన యశస్వినా
20 భూయ ఏవ తు వింశత్యా సాయకానాం సమాచినొత
సాశ్వసూత ధవజం థరొణః పశ్యతాం సర్వధన్వినామ
21 తాఞ శరాన థరొణ ముక్తాంస తు శరవర్షేణ పాణ్డవః
అవారయత ధర్మాత్మా థర్శయన పాణిలాఘవమ
22 తతొ థరొణొ భృశం కరుథ్ధొ ధర్మరాజస్య సంయుగే
చిచ్ఛేథ సహసా ధన్వీ ధనుస తస్య మహాత్మనః
23 అదైనం ఛిన్నధన్వానం తవరమాణొ మహారదః
శరైర అనేకసాహస్రైః పురయామ ఆస సర్వతః
24 అథృశ్యం థృశ్యరాజానం భారథ్వాజస్య సాయకైః
సర్వభూతాన్య అమన్యన్త హతమ ఏవ యుధిష్ఠిరమ
25 కే చిచ చైనమ అమన్యన్త తదా వై విముఖీకృతమ
హృతొ రాజేతి రాజేన్థ్ర బరాహ్మణేన యశస్వినా
26 స కృచ్ఛ్రం పరమం పరాప్తొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
తయక్త్వా తత కార్ముకం ఛిన్నం భారథ్వాజేన సంయుగే
ఆథథే ఽనయథ ధనుర థివ్యం భారఘ్నం వేగవత్తరమ
27 తతస తాన సాయకాన సర్వాన థరొణ ముక్తాన సహస్రశః
చిచ్ఛేథ సమరే వీరస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
28 ఛిత్త్వా చ తాఞ శరాన రాజా కరొధసంరక్తలొచనః
శక్తిం జగ్రాహ సమరే గిరీణామ అపి థారణీమ
సవర్ణథణ్డాం మహాఘొరామ అష్టఘణ్టాం భయావహామ
29 సముత్క్షిప్య చ తాం హృష్టొ ననాథ బలవథ బలీ
నాథేన సర్వభూతాని తరాసయన్న ఇవ భారత
30 శక్తిం సముథ్యతాం థృష్ట్వా ధర్మరాజేన సంయుగే
సవస్తి థరొణాయ సహసా సర్వభూతాన్య అదాబ్రువన
31 సా రాజభుజ నిర్ముక్తా నిర్ముక్తరగ సంనిభా
పరజ్వాలయన్తీ గగనం థిశశ చ విథిశస తదా
థరొణాన్తికమ అనుప్రాప్తా థీప్తాస్యా పన్నగీ యదా
32 తామ ఆపతన్తీం సహసా పరేక్ష్య థరొణొ విశాం పతే
పరాథుశ్చక్రే తతొ బరాహ్మమ అస్త్రమ అస్త్రవిథాం వరః
33 తథ అస్త్రం భస్మసాత కృత్వా తాం శక్తిం ఘొరథర్శనామ
జగామ సయన్థనం తూర్ణం పాణ్డవస్య యశస్వినః
34 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా థరొణాస్త్రం తత సముథ్యతమ
అశామయన మహాప్రాజ్ఞొ బరహ్మాస్త్రేణైవ భారత
35 వివ్యాధ చ రణే థరొణం పఞ్చభిర నతపర్వభిః
కషురప్రేణ చ తీక్ష్ణేన చిచ్ఛేథాస్య మహథ ధనుః
36 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం థరొణః కషత్రియ మర్థనః
గథాం చిక్షేప సహసా ధర్మపుత్రాయ మారిష
37 తామ ఆపతన్తీం సహసా గథాం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరః
గథామ ఏవాగ్రహీత కరుథ్ధశ చిక్షేప చ పరంతపః
38 తే గథే సహసా ముక్తే సమాసాథ్య పరస్పరమ
సంఘర్షాత పావకం ముక్త్వా సమేయాతాం మహీతలే
39 తతొ థరొణొ భృశం కరుథ్ధొ ధర్మరాజస్య మారిష
చతుర్భిర నిశితైస తీక్ష్ణైర హయాఞ జఘ్నే శరొత్తమైః
40 ధనుశ చైకేన బాణేన చిచ్ఛేథేన్థ్ర ధవజొపమమ
కేతుమ ఏకేన చిచ్ఛేథ పాణ్డవం చార్థయత తరిభిః
41 హయాశ్వత తు రదాత తూర్ణమ అవప్లుత్య యుధిష్ఠిరః
తస్దావ ఊర్ధ్వభుజొ రాజా వయాయుధొ భరతర్షభ
42 విరదం తం సమాలొక్య వయాయుధం చ విశేషతః
థరొణొ వయమొహయచ ఛత్రూన సర్వసైన్యాని చాభిభొ
43 ముఞ్చన్న ఇషుగణాంస తీక్ష్ణాఁల లఘుహస్తొ థృఢవ్రతః
అభిథుథ్రావ రాజానం సింహొ మృగమ ఇవొల్బణః
44 తమ అభిథ్రుతమ ఆలొక్య థరొణేనామిత్ర ఘాతినా
హాహేతి సహసా శబ్థః పాణ్డూనాం సమజాయత
45 హృతొ రాజా హృతొ రాజా భారథ్వాజేన మారిష
ఇత్య ఆసీత సుమహాఞ శబ్థః పాణ్డుసైన్యస్య సర్వతః
46 తతస తవరితమ ఆరుహ్య సహథేవ రదం నృపః
అపాయాజ జవనైర అశ్వైః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః