ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ధవజాన బహువిధాకారాన భరాజమానాన అతిశ్రియా
పార్దానాం మామకానాం చ తాన మమాచక్ష్వ సంజయ
2 [స]
ధవజాన బహువిధాకారాఞ శృణు తేషాం మహాత్మనామ
రూపతొ వర్ణతశ చైవ నామతశ చ నిబొధ మే
3 తేషాం తు రదముహ్యానాం రదేషు వివిధా ధవజాః
పరత్యథృశ్యన్త రాజేన్థ్ర జవలితా ఇవ పావలాః
4 కాఞ్చనాః కాఞ్చనాపీడాః కాఞ్చనస్రగ అలంకృతాః
కాఞ్చనానీవ శృఙ్గాణి కాఞ్చనస్య మహాగిరేః
5 తే ధవజాః సంవృతాస తేషాం పతాకాభిః సమన్తతః
నానావర్ణవిరాగాభిర విబభుః సర్వతొవృతాః
6 పతాకాశ చ తతస తాస తు శవసనేన సమీరితాః
నృత్యమానా వయథృశ్యన్త రఙ్గమధ్యే విలాసికాః
7 ఇన్థ్రాయుధసవర్ణాభాః పతాకా భరతర్షభ
థొధూయమానా రదినాం శొభయన్తి మహారదాన
8 సిన్హ లాఙ్గూలమ ఉగ్రాస్యం ధజం వానరలక్షణమ
ధనంజయస్య సంగ్రామే పరత్యపశ్యమ భైరవమ
9 స వానరవరొ రాజన పతాకాభిర అలంకృతః
తరాసయామ ఆస తత సైన్యమ ధవజొ గాణ్డీవధన్వనః
10 తదైవ సింహలాఙ్గూలం థరొణపుత్రస్య భారత
ధవజాగ్రం సమపశ్యామ బాలసూర్యసమప్రభమ
11 కాఞ్చనం పవనొథ్ధూతం శక్రధ్వజసమప్రభమ
నన్థనం కౌరవేన్థ్రాణాం థరౌణేర లక్షణమ ఉచ్ఛ్రితమ
12 హస్తికక్ష్యా పునర హైమీ బభూవాధిరదేర ధవజే
ఆహవే ఖం మహారాజ థథృశే పూరయన్న ఇవ
13 పతాకీ కాఞ్చనస్రగ్వీ ధవజః కర్ణస్య సంయుగే
నృత్యతీవ రదొపస్దే శవసనేన సమీరితః
14 ఆచార్యస్య చ పాణ్డూనాం బరాహ్మణస్య యశస్వినః
గొవృషొ గౌతమస్యాసీత కృపస్య సుపరిష్కృతః
15 స తేన భరాజతే రాజన గొవృషేణ మహారదః
తరిపురఘ్న రదొ యథ్వథ గొవృషేణ విరాజతే
16 మయూరొ వృషసేనస్య కాఞ్చనొ మణిరత్నవాన
వయాహరిష్యన్న ఇవాతిష్ఠత సేనాగ్రమ అపి శొభయన
17 తేన తస్య రదొ భాతి మయూరేణ మహాత్మనః
యదా సదన్థస్య రాజేన్థ్ర మయూరేణ విరాజతా
18 మథ్రరాజస్య శల్యస్య ధవజాగ్రే ఽగనిశిఖామ ఇవ
సౌవర్ణీం పరతిపశ్యామ సీతామ అప్రతిమాం శుభామ
19 సా సీతా భరాజతే తస్య రదమ ఆస్దాయ మారిష
సర్వబీజవిరూఢేవ యదా సీతా శరియా వృతా
20 వరాహః సిన్ధురాజస్య రాజతొ ఽభివిరాజతే
ధవజాగ్రే ఽలొహితార్కాభొ హేమజాలపరిష్కృతః
21 శుశుభే కేతునా తేన రాజతేన జయథ్రదః
యదా థేవాసురే యుథ్ధే పురా పూషా సమ శొభతే
22 సౌమథత్తేః పునర యూపొ యజ్ఞశీలస్య ధీమతః
ధవజః సూర్య ఇవాభాతి సొమశ చాత్ర పరథృశ్యతే
23 స యూపః కాఞ్చనొ రాజన సౌమథత్తేర విరాజతే
రాజసూయే మఖశ్రేష్ఠే యదా యూపః సముచ్ఛ్రితః
24 శలస్య తు మహారాజ రాజతొ థవిరథొ మహాన
కేతుః కాఞ్చనచిత్రాఙ్గైర మయూరైర ఉపశొభితః
25 స కేతుః శొభయామ ఆస సైన్యం తే భరతర్షభ
యదా శవేతొ మహానాగొ థేవరాజచమూం తదా
26 నాగొ మణిమయొ రాజ్ఞొ ధవజః కనకసంవృతః
కిఙ్కిణీశతసంహ్రాథొ భరాజంశ చిత్రే రదొత్తమే
27 వయభ్రాజత భృశం రాజన పుత్రస తవ విశాం పతే
ధవజేన మహతా సంఖ్యే కురూణామ ఋషభస తథా
28 నవైతే తవ వాహిన్యామ ఉచ్ఛ్రితాః పరమధ్వజాః
వయథీపయంస తే పృతనాం యుగాన్తాథిత్యసంనిభాః
29 థశమస తవ అర్జునస్యాసీథ ఏక ఏవ మహాకపిః
అథీప్యతార్జునొ యేన హిమవాన ఇవ వహ్నినా
30 తతశ చిత్రాణి శుభ్రాణి సుమహాన్తి మహారదాః
కార్ముకాణ్య ఆథథుస తూర్ణమ అర్జునార్దే పరంతపాః
31 తదైవ ధనుర ఆయచ్ఛత పార్దః శత్రువినాశనః
గాణ్డీవం థివ్యకర్మా తథ రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
32 తవాపరాధాథ ధి నరా నిహతా బహుధా యుధి
నానాథిగ్భ్యః సమాహూతాః సహయాః స రదథ్విపాః
33 తేషామ ఆసీథ వయతిక్షేపొ గర్జతామ ఇతరేతరమ
థుర్యొధనముఖానాం చ పాణ్డూనామ ఋషభస్య చ
34 తత్రాథ్భుతం పరం చక్ర్జే కౌన్తేయః కృష్ణసారదిః
యథ ఏకొ బహుభిః సార్ధం సమాగచ్ఛథ అభీతవత
35 అశొభత మహాబాహుర గాణ్డీవం విక్షిపన ధనుః
జిగీషుస తాన నరవ్యాఘ్రాఞ జిఘాంసుశ చ జయథ్రదమ
36 తత్రార్జునొ మహారాజ శరైర ముక్తైః సహస్రశః
అథృశ్యాన అకరొథ యొధాంస తావకాఞ శత్రుతాపనః
37 తతస తే ఽపి నరవ్యాఘ్రాః పార్దం సర్వే మహారదాః
అథృశ్యం సమరే చక్రుః సాయకౌఘైః సమన్తతః
38 సంవృతే నరసింహైస తైః కురూణామ ఋషభే ఽరజునే
మహాన ఆసీత సముథ్ధూతస తస్య సైన్యస్య నిస్వనః