ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తావకాస తు సమీక్ష్యైవ వృష్ణ్యన్ధకకురూత్తమౌ
పరాగ అత్వరఞ జిఘాంసన్తస తదైవ విజయః పరాన
2 సువర్ణచిత్రైర వైయాఘ్రైః సవనవథ్భిర మహారదైః
థీపయన్తొ థిశః సర్వా జవలథ్భిర ఇవ పావకైః
3 రుక్మపృష్ఠైశ చ థుష్ప్రేక్ష్యైః కార్ముకైః పృదివీపతే
కూజథ్భిర అతులాన నాథాన రొషితైర ఉరగైర ఇవ
4 భూరిశ్రవాః శలః కర్ణొ వృషసేనొ జయథ్రదః
కృపశ చ మథ్రరాజశ చ థరౌణిశ చ రదినాం వరః
5 తే పిబన్త ఇవాకాశమ అశ్వైర అష్టౌ మహారదాః
వయరాజయన థశ థిశొ వైయాఘ్రైర హేమచన్థ్రకైః
6 తే థంశితాః సుసంరబ్ధా రదైర మేఘౌఘనిస్వనైః
సమావృణ్వన థిశః సర్వాః పార్దం చ విశిఖైః శితైః
7 కౌలూతకా హయాశ చిత్రా వహన్తస తాన మహారదాన
వయశొభన్త తథా శీఘ్రా థీపయన్తొ థిశొ థశ
8 ఆజానేయైర మహావేగైర నానాథేశసముత్దితైః
పార్వతీయైర నథీజైశ చ సైన్ధవైశ చ హయొత్తమైః
9 కురు యొధవరా రాజంస తవ పుత్రం పరీప్సవః
ధనంజయరదం శీఘ్రం సర్వతః సముపాథ్రవన
10 తే పరగృహ్య మహాశఙ్ఖాన థధ్ముః పురుషసత్తమాః
పూరయన్తొ థివం రాజన పృదివీం చ స సారగామ
11 తదైవ థధ్మతుః శఙ్ఖౌ వాసుథేవధనంజయౌ
పరవరౌ సర్వభూతానాం సర్వశఙ్ఖవరౌ భువి
థేవథత్తం చ కౌన్తేయః పాఞ్చజన్యం చ కేశవః
12 శబ్థస తు థేవథత్తస్య ధనంజయ సమీరితః
పృదివీం చాన్తరిక్షం చ థిశశ చైవ సమావృణొత
13 తదైవ పాఞ్చజన్యొ ఽపి వాసుథేవ సమీరితః
సర్వశబ్థాన అతిక్రమ్య పూరయామ ఆస రొథసీ
14 తస్మింస తదా వర్తమానే థారుణే నాథసంకులే
భీరూణాం తరాసజననే శూరాణాం హర్షవర్ధనే
15 పరవాథితాసు భేరీషు ఝర్ఝరేష్వ ఆనకేషు చ
మృథఙ్గేషు చ రాజేన్థ్ర వాథ్యమానేష్వ అనేకశః
16 మహారదసమాఖ్యాత థుర్యొధనహితైషిణః
అమృష్యమాణాస తం శబ్థం కరుథ్ధాః పరమధన్వినః
నానాథేశ్యా మహీపాలాః సవసైన్యపరిరక్షిణః
17 అమర్షితా మహాశఙ్ఖాన థధ్ముర వీరా మహారదాః
కృతే పరతికరిష్యన్తః కేశవస్యార్జునస్య చ
18 బభూవ తవ తత సైన్యం శఙ్ఖశబ్థసమీరితమ
ఉథ్విగ్నరదనాగాశ్వమ అస్వస్దమ ఇవ చాభిభొ
19 తత పరయుక్తమ ఇవాకాశం శూరైః శఙ్ఖనినాథితమ
బభూవ భృశమ ఉథ్విగ్నం నిర్ఘాతైర ఇవ నాథితమ
20 స శబ్థః సుమహాన రాజన థిశః సర్వా వయనాథయత
తరాసయామ ఆస తత సైన్యం యుగాన్త ఇవ సంభృతః
21 తతొ థుర్యొధనొ ఽషటౌ చ రాజానస తే మహారదాః
జయథ్రదస్య రక్షార్దం పాణ్డవం పర్యవారయన
22 తతొ థరౌణిస తరిసప్తత్యా వాసుథేవమ అతాడయత
అర్జునం చ తరిభిర భల్లైర ధవజమ అశ్వాంశ చ పఞ్చభిః
23 తమ అర్జునః పృషత్కానాం శతైః షడ్భిర అతాడయత
అత్యర్దమ ఇవ సంక్రుథ్ధః పరతివిథ్ధే జనార్థనే
24 కర్ణం థవాథశభిర విథ్ధ్వా వృషసేనం తరిభిస తదా
శల్యస్య స శరం చాపం ముష్టౌ చిచ్ఛేథ వీర్యవాన
25 గృహీత్వా ధనుర అన్యత తు శల్యొ వివ్యాధ పాణ్డవమ
భూరిశ్రవాస తరిభిర బాణైర హేమపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
26 కర్ణొ థవాత్రిశతా చైవ వృషసేనశ చ పఞ్చభిః
జయథ్రదస తరిసప్తత్యా కృపశ చ థశభిః శరైః
మథ్రరాజశ చ థశభిర వివ్యధుః ఫల్గునం రణే
27 తతః శరాణాం షష్ట్యా తు థరౌణిః పార్దమ అవాకిరత
వాసుథేవం చ సప్తత్యా పునః పార్దం చ పఞ్చభిః
28 పరహసంస తు నరవ్యాఘ్రః శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
పరత్యవిధ్యత స తాన సర్వాన థర్శయన పాణిలాఘవమ
29 కర్ణం థవాథశభిర విథ్ధ్వా వృషసేనం తరిభిః శరైః
శల్యస్య సమరే చాపం ముష్టిథేశే నయకృన్తత
30 సౌమథత్తిం తరిభిర విథ్ధ్వా శల్యం చ థశభిః శరైః
శితైర అగ్నిశిఖాకారైర థరౌణిం వివ్యాధ చాషభిః
31 గౌతమం పఞ్చవింశత్యా శైన్ధవం చ శతేన హ
పునర థరౌణిం చ సప్తత్యా శరాణాం సొ ఽభయతాడయత
32 భూరి శవరాస తు సంక్రుథ్ధః పరతొథం చిచ్ఛిథే హరేః
అర్జునం చ తరిసప్తత్యా బాణానామ ఆజఘాన హ
33 తతః శరశతైస తీక్ష్ణైస తాన అరీఞ శవేతవాహనః
పరత్యషేధథ థరుతం కరుథ్ధొ మహావాతొ ఘనాన ఇవ