ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏవమ ఉక్త్వార్జునం రాజా తరిభిర మర్మాతిగైః శరైః
పరత్యవిధ్యన మహావేగైశ చతుర్భిశ అతురొ హయాన
2 వాసుథేవం చ థశభిః పరత్యవిధ్యత సతనాన్తరే
పతొథం చాస్య భల్లేన ఛిత్త్వా భూమావ అపాతయత
3 తం చతుర్థశభిః పార్దశ చిత్రపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
అవిధ్యత తూర్ణమ అవ్యగ్రస తే ఽసయాభ్రశ్యన్త వర్మణః
4 తేషాం వైఫల్యమ ఆలొక్య పునర నవ చ పఞ్చ చ
పరాహిణొన నిశితాన బాణాంస తే చాభ్రశ్యన్త వర్మణః
5 అష్టావింశత తు తాన బాణాన అస్తాన విప్రేక్ష్య నిష్ఫలాన
అబ్రవీత పరవీరఘ్నః కృష్ణొ ఽరజునమ ఇథం వచః
6 అథృష్టపూర్వం పశ్యామి శిలానామ ఇవ సర్పణమ
తవయా సంప్రేషితాః పార్ద నార్దం కుర్వన్తి పత్రిణః
7 కచ చిథ గాణ్డీవతః పరాణాస తదైవ భరతర్షభ
ముష్టిశ చ తే యదాపూర్వం భుజయొశ చ బలం తవ
8 న చేథ విధేర అయం కాలః పరాప్తః సయాథ అథ్య పశ్చిమః
తవ చైవాస్య శత్రొశ చ తన మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః
9 విస్మయొ మే మహాన పార్ద తవ థృష్ట్వా శరాన ఇమాన
వయర్దాన నిపతతః సంఖ్యే థుర్యొధన రదం పరతి
10 వజ్రాశనిసమా ఘొరాః పరకాయావభేథినః
శరాః కుర్వన్తి తే నార్దం పార్ద కాథ్య విడన్బనా
11 [అర్జ]
థరొణేనైషా మతిః కృష్ణ ధార్తరాష్ట్రే నివేశితాః
అన్తే విహితమ అస్త్రాణామ ఏతత కవచధారణమ
12 అస్మిన్న అన్తర్హితం కృష్ణ తరైలొక్యమ అపి వర్మణి
ఏకొ థరొణొ హి వేథైతథ అహం తస్మాచ చ సత్తమాత
13 న శక్యమ ఏతత కవచం బాణైర భేత్తుం కదం చన
అపి వజ్రేణ గొవిన్థ సవయం మఘవతా యుధి
14 జానంస తవమ అపి వై కృష్ణ మాం విమొహయసే కదమ
యథ్వృత్తం తరిషు లొకేషు యచ చ కేశవ వర్తతే
15 తదా భవిష్యథ యచ చైవ తత సర్వం విథితం తవ
న తవ ఏవం వేథ వై కశ చిథ యదా తవం మధుసూథన
16 ఏష థుర్యొధనః కృష్ణ థరొణేన విహితామ ఇమామ
తిష్ఠత్య అభీతవత సంఖ్యే బిభ్రత కవచధారణామ
17 యత తవ అత్ర విహితం కార్యం నైష తథ వేత్తి మాధవ
సత్రీవథ ఏష బిభర్త్య ఏతాం యుక్తాం కవచధారణామ
18 పశ్య బాహ్వొశ చ మే వీర్యం ధనుషశ చ జనార్థన
పరాజయిష్యే కౌరవ్యం కవచేనాపి రక్షితమ
19 ఇథమ అఙ్గిరసే పరాథాథ థేవేశొ వర్మ భాస్వరమ
పునర థథౌ సురపతిర మహ్యం వర్మ స సంగ్రహమ
20 థైవం యథ్య అస్య వర్మైతథ బరహ్మణా వా సవయం కృతమ
నైతథ గొప్స్యతి థుర్బుథ్ధిమ అథ్య బాణహతం మయా
21 [స]
ఏవమ ఉక్త్వార్జునొ బాణాన అభిమన్త్ర్య వయకర్షయత
వికృష్యమాణాంస తేనైవం ధనుర్మధ్య గతాఞ శరాన
తాన అస్యాస్త్రేణ చిచ్ఛేథ థరౌణిః సర్వాస్త్రఘాతినా
22 తాన నికృత్తాన ఇషూన థృష్ట్వా థూరతొ బరహ్మవాథినా
నయవేథయత కేశవాయ విస్మితః శవేతవాహనః
23 నైతథ అస్త్రం మయా శక్యం థవిః పరయొక్తుం జనార్థన
అస్త్రం మామ ఏవ హన్యాథ ధి పశ్య తవ అథ్య బలం మమ
24 తతొ థుర్యొధనః కృష్ణౌ నవభిర నతపర్వభిః
అవిధ్యత రణే రాజఞ శరైర ఆశీవిషొపమైః
భూయ ఏవాభ్యవర్షచ చ సమరే కృష్ణ పాణ్డవౌ
25 శరవర్షేణ మహతా తతొ ఽహృష్యన్త తావకాః
చక్రుర వాథిత్రనినథాన సింహనాథ రవాంస తదా
26 తద కరుథ్ధొ రణే పార్దః సృక్కణీ పరిసంహిహన
నాపశ్యత తతొ ఽసయాఙ్గం యన న సయాథ వర్మ రక్షితమ
27 తతొ ఽసయ నిశితైర బాణైః సుముక్తైర అన్తకొపమైః
హయాంశ చకార నిర్థేహాన ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
28 ధనుర అస్యాచ్ఛినచ చిత్రం హస్తావాపం చ వీర్యవాన
రదం చ శకలీకర్తుం సవ్యసాచీ పరచక్రమే
29 థుర్యొధనం చ బాణాభ్యాం తిక్ష్ణాభ్యాం విరదీ కృతమ
అవిధ్యథ ధస్త తలయొర ఉభయొర అర్జునస తథా
30 తం కృచ్ఛ్రామ ఆపథం పరాప్తం థృష్ట్వా పరమధన్వినః
సమాపేతుః పరీప్సన్తొ ధనంజయ శరార్థితమ
31 తే రదైర బహుసాహస్రైః కల్పితైః కుఞ్జరైర హయైః
పథాత్యొఘైశ చ సంరబ్ధైః పరివవ్రుర ధనంజయమ
32 అద నార్జున గొవిన్థౌ రదౌ వాపి వయథృశ్యత
అస్త్రవర్షేణ మహతా జనౌఘైశ చాపి సంవృతౌ
33 తతొ ఽరజునొ ఽసత్రవీర్యేణ నిజఘ్నే తాం వరూదినీమ
తత్ర వయఙ్గీ కృతాః పేతుః శతశొ ఽద రదథ్విపాః
34 తే హతా హన్యమానాశ చ నయగృహ్ణంస తం రదొత్తమమ
స రదస్తమ్భితస తస్దౌ కరొశమాత్రం సమన్తతః
35 తతొ ఽరజునం వృష్ణివీరస తవరితొ వాక్యమ అబ్రవీత
ధనుర విస్ఫారయాత్యర్దమ అహం ధమాస్యామి చామ్బుజమ
36 తతొ విస్ఫార్య బలవథ గాణ్డీవం జఘ్నివాన రిపూన
మహతా శరవర్షేణ తలశబ్థేన చార్జునః
37 పాఞ్చజన్యం చ బలవథ థధ్మౌ తారేణ కేశవః
రజసా ధవస్తపక్ష్మాన్తః పరస్విన్నవథనొ భృశమ
38 తస్య శఙ్ఖస్య నాథేన ధనుషొ నిస్వనేన చ
నిఃసత్త్వాశ చ స సత్తాశ చ కషితౌ పేతుర తథా జనాః
39 తైర విముక్తొ రదొ రేజే వాయ్వీరిత ఇవామ్బుథః
జయథ్రదస్య గొప్తారస తతః కషుబ్ధాః సహానుగాః
40 తే థృష్ట్వా సహసా పార్దం గొప్తారః సైన్ధవస్య తు
చక్రుర నాథాన బహువిధాన కమ్పయన్తొ వసుంధరామ
41 బాణశబ్థరవాంశ చొగ్రాన విమిశ్రాఞ శఙ్ఖనిస్వనైః
పరాథుశ్చక్రుర మహాత్మానః సింహనాథ రవాన అపి
42 తం శరుత్వా నినథం ఘొరం తావకానాం సముత్దితమ
పరథధ్మతుస తథా శఙ్ఖౌ వాసుథేవధనంజయౌ
43 తేన శబ్థేన మహతా పూరితేయం వసుంధరా
స శైలా సార్ణవ థవీపా స పాతాలా విశాం పతే
44 స శబ్థొ భరతశ్రేష్ఠ వయాప్య సర్వా థిశొ థశ
పరతిసస్వాన తత్రైవ కురుపాణ్డవయొర బలే
45 తావకా రదినస తత్ర థృష్ట్వా కృష్ణ ధనంజయౌ
సంరమ్భం పరమం పరాప్తాస తవరమాణా మహారదాః
46 అద కృష్ణౌ మహాభాగౌ తావకా థృశ్యథంశితౌ
అభ్యథ్రవన్త సంక్రుథ్ధాస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత