ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసు]
సుయొధనమ అతిక్రాన్తమ ఏనం పశ్య ధనంజయ
ఆపథ గతమ ఇమం మన్యే నాస్త్య అస్య సథృశొ రదః
2 థూరపాతీ మహేష్వాసః కృతాస్త్రొ యుథ్ధథుర్మథః
థృఢాస్త్రశ చిత్రయొధీ చ ధార్తరాష్ట్రొ మహాబలః
3 అత్యన్తసుఖసంవృథ్థొ మానితశ చ మహారదైః
కృతీ చ సతతం పార్ద నిత్యం థవేష్టి చ పాణ్డవాన
4 తేన యుథ్ధమ అహం మన్యే పరాప్తకాలం తవానఘ
అత్ర వొ థయూతమ ఆయాతం విజయాయేతరాయ వా
5 అత్ర కరొధవిషం పార్ద విముఞ్చ చిరసంభృతమ
ఏష మూలమ అనర్దానాం పాణ్డవానాం మహారదః
6 సొ ఽయం పరాప్తస తవాక్షేపం పశ్య సాఫల్యమ ఆత్మనః
కదం హి రాజా రాజ్యార్దీ తవయా గచ్ఛేత సంయుగమ
7 థిష్ట్యా తవ ఇథానీం సంప్రాప్త ఏష తే బాణగొచరమ
స యదా జీవితం జహ్యాత తదా కురు ధనంజయ
8 ఐశ్వర్యమథసంమూఢొ నైష థుఃఖమ ఉపేయివాన
న చ తే సంయుగే వీర్యం జానాతి పురుషర్షభ
9 తవాం హి లొకాస తరయః పార్ద స సురాసురమానుషాః
నొత్సహన్తే రణే జేతుం కిమ ఉతైకః సుయొధనః
10 స థిష్ట్యా సమనుప్రాప్తస తవ పార్దరదాన్తికమ
జహ్య ఏనం వై మహాబాహొ యదా వృత్రం పురంథరః
11 ఏష హయ అనర్దే సతతం పరాక్రాన్తస తవానఘ
నికృత్యా ధర్మరాజం చ థయూతే వఞ్చితవాన అయమ
12 బహూని సునృశంసాని కృతాన్య ఏతేన మానథ
యుష్మాసు పాపమతినా అపాపేష్వ ఏవ నిత్యథా
13 తమ అనార్యం సథా కషుథ్రం పురుషం కామచారిణమ
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా జహి పార్దావిచారయన
14 నికృత్యా రాజ్యహరణం వనవాసం చ పాణ్డవ
పరిక్లేశం చ కృష్ణాయా హృథి కృత్వా పరాక్రమ
15 థిష్ట్యైష తవ బాణానాం గొచరే పరివర్తతే
పరతిఘాతాయ కార్యస్య థిష్ట్యా చ యతతే ఽగరతః
16 థిష్ట్యా జానాతి సంగ్రామే యొథ్ధవ్యం హి తవయా సహ
థిష్ట్యా చ సఫలాః పార్ద సర్వే కామా హి కామితాః
17 తస్మాజ జహి రణే పార్ద ధార్తరాష్ట్రం కులాధమమ
యదేన్థ్రేణ హతః పూర్వం జమ్భొ థేవాసురే మృధే
18 అస్మిన హతే తవయా సైన్యమ అనాదం భిథ్యతామ ఇథమ
వైరస్యాస్యాస తవ అవభృదొ మూలం ఛిన్ధి థురాత్మనామ
19 [స]
తం తదేత్య అబ్రవీత పార్దః కృత్యరూపమ ఇథం మమ
సర్వమ అన్యథ అనాథృత్య గచ్ఛ యత్ర సుయొధనః
20 యేనైతథ థీర్ఘకాలం నొ భుక్తం రాజ్యమ అకణ్టకమ
అప్య అస్య యుధి విక్రమ్య ఛిన్థ్యాం మూర్ధానమ ఆహవే
21 అపి తస్యా అనర్హాయాః పరిక్లేశస్య మాధవ
కృష్ణాయాః శక్నుయాం గన్తుం పథం కేశప్రధర్షణే
22 ఇత్య ఏవం వాథినౌ హృష్టౌ హృష్ణౌ శవేతాన హయొత్తమాన
పరేషయామ ఆసతుః సంఖ్యే పరేప్సన్తౌ తం నరాధిపమ
23 తయొః సమీపం సంప్రాప్య పుత్రస తే భరతర్షభ
న చకార భయం పరాప్తే భయే మహతి మారిష
24 తథ అస్య కషత్రియాస తత్ర సర్వ ఏవాభ్యపూజయన
యథ అర్జున హృషీకేశౌ పరత్యుథ్యాతొ ఽవిచారయన
25 తతః సర్వస్య సైన్యస్య తావకస్య విశాం పతే
మహాన నాథొ హయ అభూత తత్ర థృష్ట్వా రాజానమ ఆహవే
26 తస్మిఞ జనసమున్నాథే పరవృత్తే భైరవే సతి
కథర్దీ కృత్యతే పుత్రః పరత్యమిత్రమ అవారయత
27 ఆవారితస తు కౌన్తేయస తవ పుత్రేణ ధన్వినా
సంరమ్భమ అగమథ భూయః స చ తస్మిన పరంతపః
28 తౌ థృష్ట్వా పరతిసంరబ్ధౌ థుర్యొధన ధనంజయౌ
అభ్యవైక్షన్త రాజానొ భీమరూపాః సమన్తతః
29 థృష్ట్వా తు పార్దం సంరబ్ధం వాసుథేవం చ మారిష
పరహసన్న ఇవ పుత్రస తే యొథ్ధుకామః సమాహ్వయత
30 తతః పరహృష్టొ థాశార్హః పాణ్డవశ చ ధనంజయః
వయాక్రొశేతాం మహానాథం థధ్మతుశ చామ్బుజొత్తమౌ
31 తౌ హృష్టరూపౌ సంప్రేక్ష్య కౌరవేయాశ చ సర్వశః
నిరాశాః సమపథ్యన్త పుత్రస్య తవ జీవితే
32 శొకమ ఈయుః పరం చైవ కురవః సర్వ ఏవ తే
అమన్యన్త చ పుత్రం తే వైశ్వానర ముఖే హుతమ
33 తదా తు థృష్ట్వా యొధాస తే పరహృష్టౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
హతొ రాజా హతొ రాజేత్య ఊచుర ఏవం భయార్థితాః
34 జనస్య సంనినాథం తు శరుత్వా థుర్యొధనొ ఽబరవీత
వయేతు వొ భీర అహం కృష్ణౌ పరేషయిష్యామి మృత్యవే
35 ఇత్య ఉక్త్వా సైనికాన సర్వాఞ జయాపేక్షీ నరాధిపః
పార్దమ ఆభాష్య సంరమ్భాథ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
36 పార్ద యచ ఛిక్షితం తే ఽసత్రం థివ్యం మానుషమ ఏవ చ
తథ థర్శయ మయి కషిప్రం యథి జాతొ ఽసి పాణ్డునా
37 యథ బలం తవ వీర్యం చ కేశవస్య తదైవ చ
తత కురుష్వ మయి కషిప్రం పశ్యామస తవ పౌరుషమ
38 అస్మత పరొక్షం కర్మాణి పరవథన్తి కృతాని తే
సవామిసత్కారయుక్తాని యాని తానీహ థర్శయ