ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సరంసన్త ఇవ మజ్జానస తావకానాం భయాన నృప
తౌ థృష్ట్వా సమతిక్రాన్తౌ వాసుథేవధనంజయౌ
2 సర్వే తు పరతిసంరబ్ధా హరీమన్తః సత్త్వచొథితాః
సదిరీ బూతా మహాత్మానః పరత్యగచ్ఛన ధనంజయమ
3 యే గతాః పాణ్డవం యుథ్ధే కరొధామర్షసమన్వితాః
తే ఽథయాపి న నివర్తన్తే సిన్ధవః సాగరాథ ఇవ
4 అసన్తస తు నయవర్తన్త వేథేభ్య ఇవ నాస్తికాః
నరకం భజమానాస తే పరత్యపథ్యన్త కిల్బిషమ
5 తావ అతీత్య రదానీకం విముక్తౌ పురుషర్షభౌ
థథృశాతే యదా రాహొర ఆస్యాన ముక్తౌ పరభా కరౌ
6 మత్స్యావ ఇవ మహాజాలం విథార్య విగతజ్వరౌ
తదా కృష్ణావ అథృశ్యేతాం సేనా జాలం విథార్య తత
7 విముక్తౌ శస్త్రసంబాధాథ థరొణానీకాత సుథుర్భిథాత
అథృశ్యేతాం మహాత్మానౌ కాలసూర్యావ ఇవొథితౌ
8 అస్త్రసంబాధ నిర్ముక్తౌ విముక్తౌ శస్త్రసంకటాత
అథృశ్యేతాం మహాత్మానౌ శత్రుసంబాధ కారిణౌ
9 విముక్తౌ జవలనస్పర్శాన మకరాస్యాజ ఝషావ ఇవ
వయక్షొభయేతాం సేనాం తౌ సముథ్రం మకరావ ఇవ
10 తావకాస తవ పుత్రాశ చ థరొణానీకస్దయొస తయొః
నైతౌ తరిష్యతొ థరొణమ ఇతి చక్రుస తథా మతిమ
11 తౌ తు థృష్ట్వా వయతిక్రాన్తౌ థరొణానీకం మహాథ్యుతీ
నాశశంసుర మహారాజ సిన్ధురాజస్య జీవితమ
12 ఆశా బలవతీ రాజన పుత్రాణామ అభవత తవ
థరొణ హార్థిక్యయొః కృష్ణౌ న మొక్ష్యేతే ఇతి పరభొ
13 తామ ఆశాం విఫలాం కృత్వా నిస్తీర్ణౌ తౌ పరంతపౌ
థరొణానీకం మహారాజ భొజానీకం చ థుస్తరమ
14 అద థృష్ట్వా వయతిక్రాన్తౌ జవలితావ ఇవ పావకౌ
నిరాశాః సిన్ధురాజస్య జీవితం నాశశంసిరే
15 మిదశ చ సమభాషేతామ అభీతౌ భయవర్ధనౌ
జయథ్రద వథే వాచస తాస తాః కృష్ణ ధనంజయౌ
16 అసౌ మధ్యే కృతః షడ్భిర ధార్తరాష్ట్రైర మహారదైః
చక్షుర్విషయసంప్రాప్తొ న నౌ మొక్ష్యతి సైన్ధవః
17 యథ్య అస్య సమరే గొప్తా శక్రొ థేవగణైః సహ
తదాప్య ఏనం హనిష్యావ ఇతి కృష్ణావ అభాషతామ
18 ఇతి కృష్ణౌ మహాబాహూ మిదః కదయతాం తథా
సిన్ధురాజమ అవేక్షన్తౌ తత పుత్రాస తవ శుశ్రువుః
19 అతీత్య మరు ధన్వేవ పరయాన్తౌ తృషితౌ గజౌ
పీత్వా వారి సమాశ్వస్తౌ తదైవాస్తామ అరింథమౌ
20 వయాఘ్రసింహగజాకీర్ణాన అతిక్రమ్యేవ పర్వతాన
అథృశ్యేతాం మహాబాహూ యదా మృత్యుజరాతిగౌ
21 తదా హి ముఖవర్ణొ ఽయమ అనయొర ఇతి మేనిరే
తావకా థృశ్యముక్తౌ తౌ విక్రొశన్తి సమ సర్వతః
22 థొణాథ ఆశీవిషాకారాజ జవలితాథ ఇవ పావకాత
అన్యేభ్యః పార్దివేభ్యశ చ భాస్వన్తావ ఇవ భాస్కరౌ
23 తౌ ముక్తౌ సాగరప్రఖ్యాథ థరొణానీకాథ అరింథమౌ
అథృశ్యేతాం ముథా యుక్తౌ సముత్తీర్యార్ణవం యదా
24 శస్త్రౌఘాన మహతొ ముక్తౌ థరొణ హార్థిక్య రక్షితాన
రొచమానావ అథృశ్యేతామ ఇన్థ్రాగ్న్యొః సథృశౌ రణే
25 ఉథ్భిన్న రుధిరౌ కృష్ణౌ భారథ్వాజస్య సాయకైః
శితైశ చితౌ వయరొచేతాం కర్ణికారైర ఇవాచలౌ
26 థరొణ గరాహహ్రథాన ముక్తౌ శక్త్యాశీవిషసంకటాత
అయః శరొగ్రమ అకరొత కషత్రియ పరవరామ్భసః
27 జయాఘొషతలనిర్హ్రాథాథ గథా నిస్త్రింశవిథ్యుతః
థరొణాస్త్ర మేఘాన నిర్ముక్తౌ సూర్యేన్థూ తిమిరాథ ఇవ
28 బాహుభ్యామ ఇవ సంతీర్ణౌ సిన్ధుషష్ఠాః సముథ్రగాః
తపాన్తే సరితః పూర్ణా మహాగ్రాహసమాకులాః
29 ఇతి కృష్ణా మహేష్వాసౌ యశసా లొకవిశ్రుతౌ
సర్వభూతాన్య అమన్యన్త థరొణాస్త్ర బలవిస్మయాత
30 జయథ్రదం సమీపస్దమ అవేక్షన్తౌ జిఘాంసయా
రురుం నిపానే లిప్సన్తౌ వయాఘ్రవత తావ అతిష్ఠతామ
31 యదా హి ముఖవర్ణొ ఽయమ అనయొర ఇతి మేనిరే
తవ యొధా మహారాజ హతమ ఏవ జయథ్రదమ
32 లొహితాక్షౌ మహాబాహూ సంయత్తౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
సిన్ధురాజమ అభిప్రేక్ష్య హృష్టౌ వయనథతాం ముహుః
33 శౌరేర అభీశు హస్తస్య పార్దస్య చ ధనుష్మతః
తయొర ఆసీత పరతిభ్రాజః సూర్యపావకయొర ఇవ
34 హర్ష ఏవ తయొర ఆసీథ థరొణానీక పరముక్తయొః
సమీపే సైన్ధవం థృష్ట్వా శయేనయొర ఆమిషం యదా
35 తౌ తు సైన్ధవమ ఆలొక్య వర్తమానమ ఇవాన్తికే
సహసా పేతతుః కరుథ్ధౌ కషిప్రం శయేనావ ఇవామిషే
36 తౌ తు థృష్ట్వా వయతిక్రాన్తౌ హృషీకేశ ధనంజయౌ
సిన్ధురాజస్య రక్షార్దం పరాక్రాన్తః సుతస తవ
37 థరొణేనాబథ్ధ కవచొ రాజా థుర్యొధనస తథా
యయావ ఏకరదేనాజౌ హయసంస్కారవిత పరభొ
38 కృష్ణ పార్దౌ మహేష్వాసౌ వయతిక్రమ్యాద తే సుతః
అగ్రతః పుణ్డరీకాక్షం పరతీయాయ నరాధిప
39 తతః సర్వేషు సైన్యేషు వాథిత్రాణి పరహృష్టవత
పరావాథ్యన సమతిక్రాన్తే తవ పుత్రే ధనంజయమ
40 సింహనాథ రవాశ చాసఞ శఙ్ఖథున్థుభిమిశ్రితాః
థృష్ట్వా థుర్యొధనం తత్ర కృష్ణయొః పరముఖే సదితమ
41 యే చ తే సిన్ధురాజస్య గొప్తారః పావకొపమాః
తే పరహృష్యన్త సమరే థృష్ట్వా పుత్రం తవాభిభొ
42 థృష్ట్వా థుర్యొధనం కృష్ణస తవ అతిక్రాన్తం సహానుగమ
అబ్రవీథ అర్జునం రాజన పరాప్తకాలమ ఇథం వచః