ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సలిలే జనితే తస్మిన కౌన్తేయేన మహాత్మనా
నివారితే థవిషత సైన్యే కృతే చ శరవేశ్మని
2 వాసుథేవొ రదాత తూర్ణమ అవతీర్య మహాథ్యుతిః
మొచయామ ఆస తురగాన వితున్నాన కఙ్కపత్రిభిః
3 అథృష్టపూర్వం తథ థృష్ట్వా సింహనాథొ మహాన అభూత
సిథ్ధచారణసంఘానాం సైనికానాం చ సర్వశః
4 పథాతినం తు కౌన్తేయం యుధ్యమానం నరర్షభాః
నాశక్నువన వారయితుం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
5 ఆపతత్సు రదౌఘేషు పరభూతగజవాజిషు
నాసంభ్రమత తథా పార్దస తథ అస్య పురుషాన అతి
6 వయసృజన్త శరౌఘాంస తే పాణ్డవం పరతి పార్దివాః
న చావ్యదత ధర్మాత్మా వాసవిః పరవీరహా
7 స తాని శరజాలాని గథాః పరాసాంశ చ వీర్యవాన
ఆగతాన అగ్రసత పార్దః సరితః సాగతొ యదా
8 అస్త్రవేగేన మహతా పార్దొ బాహుబలేన చ
సర్వేషాం పార్దివేన్థ్రాణామ అగ్రసత తాఞ శరొత్తమాన
9 తత తు పార్దస్య విక్రాన్తం వాసుథేవస్య చొభయొః
అపూజయన మహారాజ కౌరవాః పరమాథ్భుతమ
10 కిమ అథ్భుతతరం లొకే భవితాప్య అద వాప్య అభూత
యథ అశ్వాన పార్ద గొవిన్థౌ మొచయామ ఆసతూ రణే
11 భయం విపులమ అస్మాసు తావ అధత్తాం నరొత్తమౌ
తేజొ విథధతుశ చొగ్రం విస్రబ్ధౌ రణమూర్ధని
12 అదొత్స్మయన హృషీకేశః సత్రీమధ్య ఇవ భారత
అర్జునేన కృతే సంఖ్యే శరగర్భగృహే తథా
13 ఉపావర్తయథ అవ్యగ్రస తాన అశ్వాన పుష్కరేక్షణః
మిషతాం సర్వసైన్యానాం తవథీయానాం విశాం పతే
14 తేషాం శరమం చ గలానిం చ వేపదుం వమదుం వరణాన
సర్వం వయపానుథత కృష్ణః కుశలొ హయ అశ్వకర్మణి
15 శల్యాన ఉథ్ధృత్య పాణిభ్యాం పరిమృజ్య చ తాన హయాన
ఉపావృత్య యదాన్యాయం పాయయామ ఆస వారి సః
16 స తాఁల లబ్ధొథకాన సనాతాఞ జగ్ధాన్నాన విగతక్లమాన
యొజయామ ఆస సంహృష్టః పునర ఏవ రదొత్తమే
17 స తం రదవరం శౌరిః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
సమాస్దాయ మహాతేజాః సార్జునః పరయయౌ థరుతమ
18 రదం రదవరస్యాజౌ యుక్తం లబ్ధొథకైర హయైః
థృష్ట్వా కురు బలశ్రేష్ఠాః పునర విమనసొ ఽభవన
19 వినిఃశ్వసన్తస తే రాజన భగ్నథంష్ట్రా ఇవొరగాః
ధిగ అహొ ధిగ గతః పార్దః కృష్ణశ చేత్య అబ్రువన పృదక
20 సర్వక్షత్రస్య మిషతొ రదేనైకేన థంశితౌ
బాల కరీడనకేనేవ కథర్దీ కృత్యనొ బలమ
21 కరొశతాం యతమానానామ అసంసక్తౌ పరంతపౌ
థర్శయిత్వాత్మనొ వీర్యం పరయాతౌ సర్వరాజసు
22 తౌ పరయాతౌ పునర థృష్ట్వా తథాన్యే సైనికాబ్రువన
తవరధ్వం కురవః సర్వే వధే కృష్ణ కిరీటినొః
23 రదం యుక్త్వా హి థాశార్హొ మిషతాం సర్వధన్వినామ
జయథ్రదాయ యాత్య ఏష కథర్దీ కృత్యనొ రణే
24 తత్ర కే చిన మిదొ రాజన సమభాషన్త భూమిపాః
అథృష్టపూర్వం సంగ్రామే తథ థృష్ట్వా మహథ అథ్భుతమ
25 సర్వసైన్యాని రాజా చ ధృతరష్ట్రొ ఽతయయం గతః
థుర్యొధనాపరాధేన కషత్రం కృత్స్నా చ మేథినీ
26 విలయం సమనుప్రాప్తా తచ చ రాజా న బుధ్యతే
ఇత్య ఏవం కషత్రియాస తత్ర బరువన్త్య అన్యే చ భారత
27 సిన్ధురాజస్య యత్కృత్యం గతస్య యమసాథనమ
తత కరొతు వృదా థృష్టిర ధార్తరాష్ట్రొ ఽనుపాయవిత
28 తతః శీఘ్రతరం పరాయాత పాణ్డవః సైన్ధవం పరతి
నివర్తమానే తిగ్మాంశౌ హృష్టైః పీతొథకైర హయైః
29 తం పరయాన్తం మహాబాహుం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
నాశక్నువన వారయితుం యొధాః కరుథ్ధమ ఇవాన్తకమ
30 విథ్రావ్య తు తతః సైన్యం పాణ్డవః శత్రుతాపనః
యదా మృగగణాన సింహః సైన్ధవార్దే వయలొడయత
31 గాహమానస తవ అనీకాని తూర్ణమ అశ్వాన అచొథయత
బలాక వర్ణాన థాశార్హః పాచజన్యం వయనాథయత
32 కౌన్తేయేనాగ్రతః సృష్టా నయపతన పృష్ఠతః శరాః
తూర్ణాత తూర్ణతరం హయ అశ్వాస తే ఽవహన వాతరంహసః
33 వాతొథ్ధూత పతాకాన్తం రదం జలథనిస్వనమ
ఘొరం కపిధ్వజం థృష్ట్వా విషణ్ణా రదినొ ఽభవన
34 థివాకరే ఽద రజసా సర్వతః సంవృతే భృశమ
శరార్తాశ చ రణే యొధా న కృష్ణౌ శేకుర ఈక్షితుమ
35 తతొ నృపతయః కుర్థ్ధాః పరివవ్రుర ధనంజయమ
కషత్రియా బహవశ చాన్యే జయథ్రదవధైషిణమ
36 అపనీయత్సు శల్యేషు ధిష్ఠితం పురుషర్షభమ
థుర్యొధనస తవ అగాత పార్దం తవరమాణొ మహాహవే