ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 83)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థరౌపథేయాన మహేష్వాసాన సౌమథత్తిర మహాయశాః
ఏకైకం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సప్తభిః
2 తే పీడితా భృశం తేన రౌథ్రేణ సహసా విభొ
పరమూఢా నైవ వివిథుర మృధే కృత్యం సమ కిం చన
3 నాకులిస తు శతానీకః సౌమథత్తిం నరర్షభమ
థవాభ్యాం విథ్ధ్వానథథ ధృష్టః శరాభ్యాం శత్రుతాపనః
4 తదేతరే రణే యత్తస తరిభిస తరిభిర అజిహ్మగైః
వివ్యధుః సమరే తూర్ణం సౌమథత్తిమ అమర్షణమ
5 స తాన పరతి మహారాజ చిక్షిపే పఞ్చ సాయకాన
ఏకైకం హృథి చాజఘ్నే ఏకైకేన మహాయశాః
6 తతస తే భరాతరః పఞ్చ శరైర విథ్ధా మహాత్మనా
పరివార్య రదైర వీరైం వివ్యధుః సాయకైర భృశమ
7 ఆర్జునిస తు హయాంస తస్య చతుర్భిర నిశితైః శరైః
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ యమస్య సథనం పరతి
8 భైమసేనిర ధనుశ ఛిత్త్వా సౌమథత్తేర మహాత్మనః
ననాథ బలవన నాథం వివ్యాధ చ శితైః శరైః
9 యౌధిష్ఠిరొ ధవజం తస్య ఛిత్త్వా భూమావ అపాతయత
నాకులిశ చాశ్వయన్తారమం రదనీడాథ అపాహరత
10 సాహథేవిస తు తం జఞాత్వా భరాతృభిర విముఖీకృతమ
కషురప్రేణ శిరొ రాజన నిచకర్త మహామనాః
11 తచ్ఛిరొ నయపతథ భూమౌ తపనీయవిభూషితమ
భరాజయన్తం రణొథ్థేశం బాలసూర్యసమప్రభమ
12 సౌమథత్తేః శిరొ థృష్ట్వా నిపతత తన మహాత్మనః
విత్రస్తాస తావకా రాజన పరథుథ్రువుర అనేకధా
13 అలమ్బుసస తు సమరే భీమసేనం మహాబలమ
యొధయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ లక్ష్మణం రావణిర యదా
14 సంప్రయుథ్ధౌ రణే థృష్ట్వా తావ ఉభౌ నరరాక్షసౌ
విస్మయః సర్వభూతానాం పరహర్షశ చాభవత తథా
15 ఆర్ష్యశృఙ్గిం తతొ భీమొ నవభిర నిశితైః శరైః
వివ్యాధ పరహసన రాజన రాక్షసేన్థ్రమ అమర్షణమ
16 తథ రక్షః సమరే విథ్ధం కృత్వా నాథం భయావహమ
అభ్యథ్రవత తతొ భీమం యే చ తస్య పథానుగాః
17 స భీమం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా శరైః సంనతపర్వభిః
భీమానుగాఞ జఘానాశు రదాంస తరింశథ అరింథమః
పునశ చతుఃశతాన హత్వా భీమం వివ్యాధ పత్రిణా
18 సొ ఽతివిథ్ధస తథా భీమొ రాక్షసేన మహాబలః
నిషసాథ రదొపస్దే మూర్ఛయాభిపరిప్లుతః
19 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం మారుతిః కరొధమూర్ఛితః
వికృష్య కార్ముకం ఘొరం భారసాధనమ ఉత్తమమ
అలమ్బుసం శరైస తీక్ష్ణైర అర్థయామ ఆస సర్వతః
20 స విథ్ధొ బహుభిర బాణైర నీలాఞ్జనచయొపమః
శుశుభే సర్వతొ రాజన పరథీప్త ఇవ కింశుకః
21 స వధ్యమానః సమరే భీమచాపచ్యుతైః శరైః
సమరన భరాతృవధం చైవ పాణ్డవేన మహాత్మనా
22 ఘొరం రూపమ అదొ కృత్వా భీమసేనమ అభాషత
తిష్ఠేథానీం రణే పార్ద పశ్య మే ఽథయ పరాక్రమమ
23 బకొ నామ సుథుర్బుథ్ధే రాక్షస పరవరొ బలీ
పరొక్షం మమ తథ్వృత్తం యథ భరాతా మే హతస తవయా
24 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ భీమమ అన్తర్ధానగతస తథా
మహాతా శరవర్షేణ భృశం తం సమవాకిరత
25 భీమస తు సమరే రాజన్న అథృశ్యే రాక్షసే తథా
ఆకాశం పూరయామ ఆస శరైః సంనతపర్వభిః
26 స వధ్యమానొ భీమేన నిమేషాథ రదమ ఆస్దితః
జగామ ధరణీం కషుథ్రః ఖం చైవ సహసాగమత
27 ఉచ్చావచాని రూపాణి చకార సుబహూని చ
ఉచ్చావచాస తదా వాచొ వయాజహార సమన్తతః
28 తేన పాణ్డవసైన్యానాం మృథితా యుధి వారణాః
హయాశ చ బహవొ రాజన పత్తయశ చ తదా పునః
రదేభ్యొ రదినః పేతుస తస్య నున్నాః సమ సాయకైః
29 శొణితొథాం రదావర్తాం హస్తిగ్రాహసమాకులామ
ఛత్రహంసాం కర్థమినీం బాహుపన్నగ సంకులామ
30 నథీం పరవర్తయామ ఆస రక్షొగణసమాకులామ
వహన్తీం బహుధా రాజంశ చేథిపాఞ్చాలసృఞ్జయాన
31 తం తదా సమరే రాజన విచరన్తమ అభీతవత
పాణ్డవా భృశసంవిగ్నాః పరాపశ్యంస తత్స్య విక్రమమ
32 తావకానాం తు సైన్యానాం పరహర్షః సమజాయత
వాథిత్రనినథశ చొగ్రః సుమహాఁల లొమహర్షణః
33 తం శరుత్వా నినథంఘొరం తవ సైన్యస్య పాణ్డవః
నామృష్యత యదా నాగస తలశబ్థం సమీరితమ
34 తతః కరొధాభితామ్రాక్షొ నిర్థహన్న ఇవ పావకః
సంథధే తవాష్ట్రమ అస్త్రం స సవయం తవష్టేవ మారిష
35 తతః శరసహస్రాణి పరాథురాసన సమన్తతః
తైః శరైస తవ సైన్యస్య విథ్రావః సుమహాన అభూత
36 తథ అస్త్రం పరేషితం తేన భీమసేనేన సంయుగే
రాక్షసస్య మహామాయాం హత్వా రాక్షసమ ఆర్థయత
37 స వధ్యమానొ బహుధా భీమసేనేన రాక్షసః
సంత్యజ్య సంయుగే భీమం థరొణానీకమ ఉపాథ్రవత
38 తస్మింస తు నిర్జితే రాజన రాక్షసేన్థ్రే మహాత్మనా
అనాథయన సింహనాథైః పాణ్డవాః సర్వతొథిశమ
39 అపూజయన మారుతించ సంహృష్టాస తే మహాబలమ
పరహ్రాథం సమరే జిత్వా యదా శక్రం మరుథ్గణాః