ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 72)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తదా తస్మిన పరవృత్తే తు సంగ్రామే లొమహర్షణే
కౌరవేయాంస తరిధా భూతాన పాణ్డవాః సముపాథ్రవన
2 జలసంధం మహాబాహుర భీమసేనొ నయవారయత
యుధిష్ఠిరః సహానీకః కృతవర్మాణమ ఆహవే
3 కిరన్తం శరవర్షాణి రొచమాన ఇవాంశుమాన
ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ థరొణమ అభ్యథ్రవథ రణే
4 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తవరతాం సర్వధన్వినామ
కురూణాం సొమకానాం చ సంక్రుథ్ధానాం పరస్పరమ
5 సంక్షయే తు తదా భూతే వర్తమానే మహాభయే
థవంథ్వీ భూతేషు సైన్యేషు యుధ్యమానేష్వ అభీతవత
6 థరొణః పాఞ్చాల పుత్రేణ బలీ బలవతా సహ
విచిక్షేప పృషత్కౌఘాంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
7 పుణ్డరీకవనానీవ విధ్వస్తాని సమన్తతః
చక్రాతే థరొణ పాఞ్చాల్యౌ నృణాం శీర్షాణ్య అనేకశః
8 వినికీర్ణాని వీరాణామ అనీకేషు సమన్తతః
వస్త్రాభరణ శస్త్రాణి ధవజవర్మాయుధాని చ
9 తపనీయవిచిత్రాఙ్గాః సంసిక్తా రుధిరేణ చ
సంసక్తా ఇవ థృశ్యన్తే మేఘసంఘాః స విథ్యుతః
10 కుఞ్జరాశ్వనరాన సంఖ్యే పాతయన్తః పతత్రిభిః
తాలమాత్రాణి చాపాని వికర్షన్తొ మహారదాః
11 అసి చర్మాణి చాపాని శిరాంసి కవచాని చ
విప్రకీర్యన్త శూరాణాం సంప్రహారే మహాత్మనామ
12 ఉత్దితాన్య అగణేయాని కబన్ధాని సమన్తతః
అథృశ్యన్త మహారాజ తస్మిన పరమసంకులే
13 గృధ్రాః కఙ్కా వడాః శయేనా వాయసా జమ్బుకాస తదా
బహవః పిశితాశాశ చ తత్రాథృశ్యన్త మారిష
14 భక్షయన్తః సమ మాంసాని పిబన్తశ చాపి శొణితమ
విలుమ్పన్తః సమ కేశాంశ చ మజ్జాశ చ బహుధా నృప
15 ఆకర్షన్తః శరీరాణి శరీరావయవాంస తదా
నరాశ్వగజసంఘానాం శిరాంసి చ తతస తతః
16 కృతాస్త్రా రణథీక్షాభిర థీక్షితాః శరధారిణః
రణే జయం పరార్దయన్తొ భృశం యుయుధిరే తథా
17 అసి మార్గాన బహువిధాన విచేరుస తావకా రణే
ఋష్టిభిః శక్తిభిః పరాసైః శూలతొమర పట్టిశైః
18 గథాభిః పరిఘైశ చాన్యే వయాయుధాశ చ భుజైర అపి
అన్యొన్యం జఘ్నిరే కరుథ్ధా యుథ్ధరఙ్గ గతా నరాః
19 రదినొ రదిభిః సార్ధమ అశ్వారొహాశ చ సాథిభిః
మాతఙ్గా వరమాతఙ్గైః పథాతాశ చ పథాతిభిః
20 కషీబా ఇవాన్యే చొన్మత్తా రఙ్గేష్వ ఇవ చ చారణాః
ఉచ్చుక్రుశుస తదాన్యొన్యం జఘ్నుర అన్యొన్యమ ఆహవే
21 వర్తమానే తదా యుథ్ధే నిర్మర్యాథే విశాం పతే
ధృష్టథ్యుమ్నొ హయాన అశ్వైర థరొణస్య వయత్యమిశ్రయత
22 తే హయా సాధ్వ అశొభన్త విమిశ్రా వాతరంహసః
పారావత సవర్ణాశ చ రక్తశొణాశ చ సంయుగే
హయాః శుశుభిరే రాజన మేఘా ఇవ స విథ్యుతః
23 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ సంప్రేక్ష్య థరొణమ అభ్యాశమ ఆగతమ
అసి చర్మాథథే వీరొ ధనుర ఉత్సృజ్య భారత
24 చికీర్షుర థుష్కరం కర్మ పార్షతః పరవీరహా
ఈషయా సమతిక్రమ్య థరొణస్య రదమ ఆవిశత
25 అతిష్ఠథ యుగమధ్యే స యుగసంనహనేషు చ
జఘానార్ధేషు చాశ్వానాం తత సైన్యాన్య అభ్యపూజయన
26 ఖడ్గేన చరతస తస్య శొణాశ్వాన అధితిష్ఠతః
న థథర్శాన్తరం థరొణస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
27 యదా శయేనస్య పతనం వనేష్వ ఆమిష గృథ్ధినః
తదైవాసీథ అభీసారస తస్య థరొణం జిఘాంసతః
28 తతః శరశతేనాస్య శతచన్థ్రం సమాక్షిపత
థరొణొ థరుపథపుత్రస్య ఖడ్గం చ థశభిః శరైః
29 హయాంశ చైవ చతుఃషష్ట్యా శరాణాం జఘ్నివాన బలీ
ధవజం ఛత్రం చ భల్లాభ్యాం తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
30 అదాస్మై తవరితొ బాణమ అపరం జీవితాన్తకమ
ఆకర్ణపూర్ణం చిక్షేప వజ్రం వజ్రధరొ యదా
31 తం చతుర్థశభిర బాణైర బాణం చిచ్ఛేథ సాత్యకిః
పరస్తమ ఆచార్య ముఖ్యేన ధృష్టథ్యుమ్నమ అమొచయత
32 సింహేనేవ మృగం గరస్తం నరసింహేన మారిష
థరొణేన మొచయామ ఆస పాఞ్చాల్యం శినిపుంగవః
33 సాత్యకిం పరేక్ష్య గొప్తారం పాఞ్చాల్యస్య మహాహవే
శరాణాం తవరితొ థరొణః షడ్వింశత్యా సమర్పయత
34 తతొ థరొణం శినేః పౌత్రొ గరసన్తమ ఇవ సృఞ్జయాన
పరత్యవిధ్యచ ఛితైర బాణైః షడ్వింశత్యా సతనానరే
35 తతః సర్వే రదాస తూర్ణం పాఞ్చాలా జయ గృథ్ధినః
సాత్వతాభిసృతే థరొణే ధృష్టథ్యుమ్నమ అమొచయన